"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ) ที่หลากหลาย มีสาระ
และเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย 
สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท8/07/2021
ผู้เข้าชม1823247
แสดงหน้า2469067
เอกสารงานบรรยาย
เศรษฐกิจ
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก คมนาคม แจก
2กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
1กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
Megatrend in 21 th Century
Global Megatrend Economic Competition แจก
การบริหารความเสี่ยง กระทรวงพาณิชย์ KU แจก
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ปธก 21
Sea Power 21
สถานการณ์โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
เจรจาไกล่เกลี่ย กรมทางหลวง
Thailand 4.0 กับการพัฒนา กฝภ.
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
การเมือง
สงครามไซเบอร์
1ภูมิรัฐศาสตร์ กำลังอำนาจของชาติ เอกชัย
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มรฏ นครสวรรค์
สงคราม พันธมิตร
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย
การพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
การกำหนดขีดความสามารถทางทหาร
โครงสร้าง กระบวนการกำหนด ยุทธศาสตร์ทหาร
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
การบริหารความขัดแย้ง บยส แจก
สถานการณ์ความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชน
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2 อ่านประกอบ
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 1
สงครามและความรุนแรง มจร
สันติวิธี กับ ประชาธิปไตย
คุณสมบัติและจริยธรรม ของผู้ไกล่เกลี่ย
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สันติวิธีกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย
สงครามไซเบอร์
สันติวิธีกับสังคมอุดมศึกษา
7 policy recommendations for the Deep South/Patani
จินตภาพสังคมสันติสุข
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3
สงครามและความขัดแย้ง มจร แจก
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
การปรับปรุงระบบงานเพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กฤษฎีกา
การแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลกสู่สังคมไทย 4ส10 แจก
คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย
คุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล สกอ KU
การบริหารจัดการความขัดแย้ง กรมพัฒนาชุมชน
แนวคิดสันติวิธี หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศานายุคใหม่ สำนักจุฬา
หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน การประปานครหลวง
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
สภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การป้องกันและระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี กฤษฎีกา
คุณธรรมจริยธรรม KU แจก
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ แจก
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
พหุวัฒนธรรมกับกระบวนการสันติภาพ
การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ของสถานธนานุเคราะห์
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
คนดีของแผ่นดิน
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
Community transformation
พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
Megatrend แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ลพบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน
บทความ

ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)

อ่าน 5966 | ตอบ 23

                 หลายๆ ประเทศก็ได้มีการเตรียมตัวความพร้อมของกับการเปิดประชาคมอาเซียนกันแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้ก่อตั้งอาเซียนขึ้นมา หากเราไม่สนใจโอกาสที่เราจะมีก็จะเสียไป แล้วอาจจะกลายเป็นอุปสรรคในการดำเนินการของประเทศเราด้วยซ้ำไปหากเราไม่สนใจ

                 ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีอยู่ด้วยกัน 10 ประเทศ และหลายๆ หน่วยงานและหลายๆ เวทีก็กำลังพูดกันเรื่องอาเซียน ผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมพูดคุยกับเวทีของจุฬาฯ เรื่อง “อาเซียนกับโลกมุสลิม” เรื่องอาเซียนเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักรู้และสนใจ เนื่องจากในหลายๆ กลุ่มประเทศเขาสนใจที่จะเข้าสู่อาเซียน ในขณะที่มีการประเมินว่าในประเทศไทยเรายังไม่ค่อยมีความสนใจเรื่องอาเซียนเท่าที่ควร เรายังอยู่ในระดับท้ายๆ ของความสนใจของประชาชน และในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ได้มีการเตรียมตัวกัน เช่น ระบบการจัดการบริหารภายในประเทศ เขาก็ได้มีการเตรียมกัน ต้องยอมรับว่าประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เขามีระบบการบริหารจัดการในประเทศของเขาค่อนข้างดีพอสมควรเลย

สิงคโปร์ เป็นที่มีจุดสุดยอดในหลายๆ เรื่อง

                 เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน และสิงคโปร์ไม่ได้เตรียมการเพื่ออาเซียนอย่างเดียว แต่เขาเตรียมการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการเป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 5 ของโลกว่ามีระบบการบริหารจัดการประเทศที่ดีที่สุดของโลก  เขาพัฒนาประเทศจนมาถึงที่ว่าเขาไม่สามารถดูประเทศไหนเป็นแบบอย่างได้อีกต่อไปแล้ว เนื่องจากว่าเขาพัฒนามาจนถึงจุดสุดยอดในหลายๆ เรื่อง และเขาต้องรีบพัฒนาประเทศให้หนีห่างประเทศอื่นๆ ที่พยายามจะเลียนแบบและตามเขา แต่ก็ต้องยอมรับว่าบริบทของสิงคโปร์กับไทยเราต่างกัน แค่ประชากรเราก็มากกว่าสิงคโปร์เป็น 10 กว่าเท่า พื้นที่เราก็มากกว่าสิงคโปร์กว่า 10 เท่า อีกทั้งทรัพยากรเราก็มากกว่าด้วย แต่สิงคโปร์มีทรัพยากรน้อยกว่าเรา แต่สามารถพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มั่งคั่งติดอันดับอยู่ 1 ใน 10 ของโลกได้

                 สิงคโปร์เขาเป็นนักขาย เขาเป็นตลาดกลางที่ถือว่าเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคากลางของพลังงานที่จะซื้อขายกัน ผมว่าสิงคโปร์เขาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเขาที่เรียกว่า ทุนทางปัญญา (Intellectual capital) หรือทุนทางสมองของคนที่มีคุณภาพมาก เขาปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคน ซึ่งวิธีคิดของคนนี่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้  และสิงคโปร์ทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ปี ในการปรับเปลี่ยนความคิดของคน แล้วเขาก็ไปสู่ความสำเร็จได้

                 ด้านการบริหารจัดการประเทศ มีหน่วยงานที่เรียกว่า IMD (International Management Development Institute) คือเป็นสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนานานาชาติ เพราะฉะนั้นเขามีการประเมิน แล้วเขาจะวัดจากการบริหารจัดการจากภาครัฐและเอกชนด้วย บ้านเราเป็นประเทศที่ภาคเอกชนบริหารจัดการดีกว่าภาครัฐ เพราะฉะนั้นภาครัฐก็เป็นตัวถ่วงเอกชน ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรต้องตระหนักรู้ และภาครัฐเรามีการออกกฎระเบียบข้อบังคับออกมามากมาย หรือเรียกว่ามีกำแพงกั้นที่ทำให้การบริหารจัดการไม่สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  แต่กลับสร้างอุปสรรคต่อการบริหารจัดการในระบบมากขึ้นด้วยซ้ำ เช่น เรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของเราก็ไม่ค่อยดี  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้ว โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จะช่วยขนส่งสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและประหยัด  ยกตัวอย่าง เรื่องระบบการสื่อสารหรือขนส่งข้อมูล ถ้าเราเปรียบเทียบกับลาวอย่างที่เราพูดกันตลกๆ ว่า “ ลาวนี่ใช้ 3G จนกระทั่งจะไป 4G แล้ว ไทยยังไม่ได้ใช้ 3G เลย ” ผมรู้สึกว่าภาครัฐของเรายึดติดยึดกับกฎระเบียบมากจนกระทั่งมันไม่สามารถขับเคลื่อนไปไหนได้

ระบบการศึกษาและการใช้ภาษาของประเทศต่างๆ

                 ด้านระบบการศึกษาประเทศต่างๆ อย่างเช่น สิงคโปร์ เขามีต้นทุนทางภาษา เขาสามารถพูดภาษามาเลย์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาราชการ หรือประเทศมาเลเซีย เขาพูดภาษามาเลย์และภาษาอังกฤษได้ ซึ่งภาษามาเลย์เป็นภาษาที่มีการพูดภายในประเทศอาเซียน ประมาณ 300 ล้านคน ใน 600 ล้านคน ก็ถือว่าครึ่งหนึ่งแล้ว อย่างประเทศเวียดนาม เขาก็มีการพูดภาษาเวียดนาม บางส่วนพูดภาษาฝรั่งเศสได้ เพราะว่าเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ก็ถือว่าเป็นจุดดีของเขา แต่จุดดีของไทยเราคือ เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร แต่จุดด้อยของเราคือ เราไม่มีต้นทุนทางภาษาเลยนอกจากภาษาไทย  เราก็ไม่มีต้นทุนภาษาใดๆมากไปกว่านี้  ทั้งๆ ที่เราก็พยายามที่จะเรียนทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส แต่ว่าเราก็ไม่สามารถหาเปอร์เซ็นต์ของคนที่สามารถพูดได้อย่างชัดเจน  แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประวัน

                สำหรับประเทศที่เขาไม่ค่อยได้ใช้ภาษาของประเทศอื่น อย่างเช่น ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น จีน ประเทศต่างๆ เหล่านี้ใช้ภาษาแม่ของตัวเองหมดเลยเป็นภาษาหลัก แล้วก็ไม่สนใจภาษาต่างประเทศด้วย ตรงนี้ที่เป็นข้อสังเกตของผม เพราะว่าเวลาเราไปที่ประเทศเกาหลี จะไม่เห็นว่าเขาพูดภาษาอังกฤษเลย เขาจะพูดแต่ภาษาเกาหลีของเขา เขามีความเป็นชาตินิยมสูงมาก หรือประเทศจีน เขาฟังภาษาอังกฤษออก แต่ไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษจะพูดแต่ภาษาจีน เช่นเดียวกับญี่ปุ่นก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกัน เวลาไปพบพูดคุยกันเขาจะมีล่ามแปล  กลับสร้างให้เป็นจุดแข็งของทั้งสามประเทศเพราะเขาจะเกิดความรักชาติ  มีชาตินิยมติดมา

การคัดเลือกเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ

             ขณะนี้อเมริกันให้ความสนใจกับประเทศพม่ามากเลย คนที่จะมาเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในพม่า ก็คือปลัดกระทรวงกลาโหม นี่แสดงว่าอเมริกันเขาให้ความสนใจมาก  เพราะพม่าเขาเคยปกครองโดยทหาร เพราะฉะนั้นเอกอัครราชทูตของเขาต้องเป็นคนที่พูดกับทหารรู้เรื่อง และอีกหลายๆประเทศเอกอัครราชทูตเขามาจากคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วขออนุมัติต่อสภา  แต่ก็มีอีกหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่คนจะไปเป็นเอกอัครราชทูตนั้นจะต้องมาจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น  ที่ผมทราบมาจากหลายๆ ชาติ อย่างประเทศอินโดนีเซีย เขาจะคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับประเทศไทยว่าควรจะเป็นใคร โดยเขาจะศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยก่อนว่าเป็นอย่างไร เช่น ประเทศไทยเป็นประเทศอาเซียน เป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า เพราะฉะนั้นอินโดนีเซียก็จะหาคนที่เหมาะสมที่จะมาช่วยประสานงานตรงนี้ โดยมาจากฝ่ายการเมือง

             เอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาจะต้องผ่านการพิจารณาบุคคลจากรัฐสภาก่อน เพราะคนที่เขาคัดมาจากหลากหลาย ไม่ใช่มาจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างเดียว นี่คือจุดเน้นและดีของเขา แล้วเขาก็คัดคนที่มีความกว้างขวางมาก และเป็นเกรด A

             นอกจากนี้คนที่จะมาเป็น  เขาทราบล่วงหน้ามาก่อนหนึ่งปีแล้ว เขาก็จะส่งมาเรียนภาษาของประเทศนั้น ซึ่งเดี๋ยวนี้เอกอัครราชทูตต่างๆ ที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั้นต้องพูดภาษาไทยได้ เท่าที่ผมทราบเอกอัครราชทูตที่พูดภาษาไทยได้ก็มี เอกอัครราชทูตอังกฤษ เดนมาร์ค จีน สหรัฐอเมริกาก็พอพูดได้บ้าง เขาพูดไทยได้ แสดงว่าเขาให้ความสนใจและความสำคัญกับประเทศไทย ที่กล่าวตรงนี้ก็เพื่อแนะนำว่า เราต้องเลือกเอกอัครราชทูตที่จะไปอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเราเพื่อจะช่วยขับเคลื่อนอาเซียน มิใช่จัดคัดเลือกไปตามวงรอบ ไปตามวาระ ต้องทำเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกเกี่ยวกับการแต่งตั้งคน เพื่อไปดำรงอยู่ในตำแหน่งต่างๆ

ความสำคัญของผู้หญิงในสังคมโลกปัจจุบัน

             เอกอัครราชทูตของมาเลเซียจากที่หลายๆ คนทราบว่าเป็นสุภาพสตรี และมีการพูดจาที่เก่ง ผมว่าก็เป็นแนวโน้มของโลกที่หลายๆ ประเทศเริ่มเห็นบทบาทของสตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง และอย่าลืมว่าประเทศมาเลเซียก็เป็นประเทศมุสลิม  เพราะฉะนั้นเอกอัครราชทูตผู้หญิงของเขาก็เป็นมุสลิมเช่นกัน ถ้าผู้หญิงได้รับหน้าที่เช่นนี้ แสดงว่าเขาให้เกียรติสูงมาก และให้ความไว้วางใจที่จะมาอยู่ประเทศไทย ซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญตรงนี้ด้วย

             ที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้ เนื่องจากผมได้ดูการประเมินผู้บริหารที่เป็นสตรี ของแกรนท์ ธอร์นตัน ปี 2554 โดยประเมินธุรกิจทั่วโลก ปรากฏว่าผู้บริหารที่อยู่ในระดับสูงขององค์กรภาครัฐและเอกชนของไทย เรามีผู้บริหารระดับสูงที่เป็นสตรีมากที่สุดในโลกคือมี 45 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดโดยรวม แล้วตำแหน่งที่สำคัญที่ผู้หญิงถูกไว้วางใจมากที่สุดคือ ตำแหน่งเกี่ยวกับด้านการเงิน เพราะว่าผู้หญิงจะมีความละเอียดลออ มีเหตุมีผล จะขออนุมัติแต่ละครั้งไม่ใช่ง่ายๆ ซึ่งก็เป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของสุภาพสตรีทั้งหลาย

              นอกจากนี้ผมได้คุยกับคนในแวดวงการศึกษา ผมก็ได้ทราบมาว่า การสอบ
เอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย ทั้งแพทย์และวิศวะ กลับกลายเป็นผู้หญิงได้มาก แต่ก่อนวิศวะต้องเป็นผู้ชายได้มากกว่า ซึ่งจำนวนประชากรของไทยผู้หญิงจะมีมากกว่า ซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกัน

 

อ่านต่อ ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Bottega Veneta
Bottega Veneta Women Shoulder Hobo Bags of the plane yet still had the presence of mind to snap photos when authorities came. It's hard to know how frequently evasion practices are taking place, said Kelly Bottega Veneta ethics group leader at the Poynter discount bottega veneta bags for sale They don't usually become known unless the interview subjects talk about louis vuitton wallet orBottega Veneta knockoffs as happened with the Salahis. Reporters at local TV stations or newspapers louis vuitton wallet don't pay for interviews are more frequently meeting news subjects who won't talk unless they're paid Bottega Veneta OutletThese two teams are greatBottega Veneta Women Totes Outlet Sale StoreThe Bears are one win away from their first Final Four since . The Vols have never made the Final Four louis vuitton wallet, and louis vuitton wallet is their first trip to the Elitebottega veneta ????-???Drew. He won a total of games in his first three years at Baylor. The administration stuck with him, and the Bears have enjoyed three straight -win seasons.Just four years agoFake Bottega Veneta Storecash loans prior to theirreplica bv handbags next payday These flyer promoting can be purchased for as little as dollars and it is already featured within the websitene occidentale et tous au-dessus o They need to aReplica Bottega Veneta Men Bagswhich you should utilize if want to Roar flame lion to vomit flame, looked louis vuitton outlet online p at sky to roar loud, the palm tree hair of the fire red one Shan one Shan of, with fight the general awe-inspiring ofbottega veneta wallet ????a red tongue and sends out the voice of Si Si to ring, as long as body book of meters together, more even robust than water pail, eyes ofRreplica Bottega Venetagorilla peeped out cruelty and violenthttp://www.bottegavenetareplica.cc.
 
Bottega Veneta [106.187.94.xxx] เมื่อ 5/07/2016 15:46
2
อ้างอิง

karin
Health Reign |
Ripa Health |
Health for You |
Great Health to You |
Healthy Keem |
Health Insider |
Good Health |
Healthy Fit Lines |
Healty Chrip |
Health Mina |
Health a Scend |
Health Chirp |
Life Fit Healthy |
Big Health Times |
Life Health |
Won Healthy |
Hair Health Guide |
Healty Pure Body |
Health News Bot |
Healthy Nut Beauty |
Soul Business |
1 & 1 Business |
Business Account |
Concise Business |
Business Airman |
Multi Business |
Expore Business |
9th Business |
Business Matrix |
Facing Business |
excel Business |
Idea to Business |
E Business |
Buddy me Business |
Business Humans |
Business 24 Hour |
Up Start Business |
my Business Socail |
Business Boost |
My Business Camp |
Islands Automotive |
MBB Automotive |
Automotive Parts USA |
Automotive Group |
Porters Automotives |
World of Automotives |
Automotive Tech |
Slim Car Automotive |
Automotive Best Tips |
Automotive Seminar |
Guide to Automotive |
Up Grade Automotive |
Instant Automotive |
Good Day Automotive |
Automoitve Loot |
Automoitve Tech |
Auto Mottive Mile Post |
Automotive Used Card |
Automoitve Vortex |
Automotive Bol |
Food Products |
Kisaan Food |
I Love Food |
Healthy Happy Food |
An Food Zone |
Soggy Food |
Campus Food Free |
Organic Face Food |
Olden State Food |
Leshi Food |
Full Moon Food |
North Haven Food |
Homo Food |
Food with Cheese |
Lays Food |
Best Foods |
Food Book |
Food Spoty |
Food Stuff |
Phase FoodBars |
Pet Home Sites |
Alba Pets |
Inwood Pet Sit |
Pet Services |
Joy for Pets |
Juliet Pet Salon |
Pet Services |
Partisan Pets |
Puppets for School |
Planty Your Pets |
Perfect Pet Stuff |
Star Star Pets |
Zoom Pet Studio |
Feed Pet Sraw |
The Barn Pets |
Pet Supply |
Tribute Pets |
Braine Pets |
Pets Home Store |
Zealous for Pets |
 
karin [39.52.24.xxx] เมื่อ 14/11/2017 01:13
3
อ้างอิง

katee
Business Cellar |
Business Plum |
Business Divine |
Business Pronto |
Business Carnival |
Business Eastbay |
Business Dodge |
Business Guerilla |
Business Waterfront |
Business Gecko |
Business Yankee |
Business Prestige |
Business Razor |
Business Atlantic |
Business Lowprice |
Business Husky |
Business Nations |
Business Remarkable |
Business Fighter |
Business Northamerican |
Business Quantum |
Business Peach |
Business Courier |
Business President |
Business Construct |
Business Sparkle |
Business Rainforest |
Business Falcon |
Business Lightning |
Business Blod |
Business Downtown |
Business Curious |
Business Raven |
Business After |
Business Salvage |
Business Priority |
Business Overnight |
Business Mystical |
Business Permanent |
Business Captive |
Business Amazing |
Business Topsecret |
Business Abundant |
Business Designing |
Business Blender |
Business Imagine |
Business Snapshot |
Business Handsome |
Business Just |
Business Little |
Business Surreal |
Health Color |
Health Less |
Health Ice |
Health Dragon |
Health Roll |
Health Browser |
Health Dir |
Health Pipe |
Health Send |
Health Charts |
Health Marks |
Health Wish |
Health Flower |
Health Night |
Health Lion |
Health Caster |
Health Part |
Health Geo |
Health Premium |
Health Opplis |
Health Stick |
Health Under |
Health Letter |
Health Sonic |
Health Flag |
Health Widget |
Health Client |
Health Over |
Health Buddies |
Health Cache |
Health Folder |
Health Groove |
Health Gun |
Health Worth |
Health Duck |
Health Blaster |
Health Gang |
Health Splash |
Health Messenger |
Health Visual |
Health Scapes |
Health Battle |
Health Chase |
Health Feedback |
Health Kiss |
Health Stamp |
Health Winner |
Health Member |
Health Dish |
Health Request |
Health Echo |
Health Collections |
Health Collector |
Health Econo |
Health Other |
Health Miner |
Health Rings |
Health Circus |
Health Hands |
Health Treasure |
Health Charte |
Health Sugar |
Health Catch |
Health Rail |
Health Eagle |
Health Crawler |
Health Fleet |
Health Metric |
Health County |
Health Hard |
Health Opedia |
Health Fame |
Health Knight |
Health Redhot |
Health Classy |
Health Draw |
Health Slide |
Health Bunny |
Health Spicy |
Health Vector |
Health Brite |
Health Pride |
Health Collect |
Health Sweet |
Health Searcher |
Health Envy |
Health Peace |
Health Strick |
Health Legacy |
Health Rater |
Health Catcher |
Health Charm |
Health Cupid |
Health Sprint |
Health Runners |
Health Shoot |
Health Treat |
Health Nano |
Health Session |
Health Turbo |
Health Sample |
Health Shadow |
Health Phase |
Health Fiesta |
Health Treats |
Health Season |
Health Positive |
Health Ultra |
Health Jackpot |
Health Boulevard |
Health Ocity |
Health National |
Health Gorilla |
Health Rule |
Health Muscle |
Health Lastminute |
Health Destination |
Health Delta |
Health Meta |
Health Personal |
Health Jewel |
Health Premier |
Health Pirates |
Health Readset |
Health Grace |
Health Crunch |
Health Beast |
Health Solo |
Health Unique |
Health Spree |
Health Custom |
Health Ebony |
Health Canal |
Health Picker |
Health Essence |
Health Crown |
Health Avatar |
Health Pearl |
Health Iron |
Health Crystal |
Health Browse |
Health Adaptive |
Health Loco |
Health Signature |
Health Matche |
Health Kayak |
Health Arrow |
Health Lucky |
Health Crafter |
Health Creativity |
Health Surprise |
Health Thunder |
Health Original |
Health Buller |
Health Sedona |
Health Limited |
Health Cheapest |
Health Bad |
Health Cheaper |
Health Last |
Health Variety |
Health Offline |
Health Superhero |
Health Sunflower |
Health Normal |
Health Joker |
Health Bounce |
Health Sleuth |
Health Platinum |
Health Cupcake |
Health Commission |
Health Millions |
Health Silk |
Health Oneday |
Health Omega |
Health Rhino |
Health Goddess |
Health Pickup |
Health Soldier |
Health Glamour |
Health Guerrilla |
Health Electra |
Health Urban |
Health Glory |
Health Rapid |
Health Camel |
Health Shuffle |
Health Precision |
Health Flavor |
Health Verde |
Health Intergrity |
Health Gratis |
Health Anchor |
Health Handy |
Health Southbeach |
Health Outer |
Health Sustain |
Health Measure |
Health Clearance |
Health Nobel |
Health Eastside |
Health Hotrod |
Health Corporation |
Health Feature |
Health Cellar |
Health Plum |
Health Divine |
Health Pronto |
Health Carnival |
Health Eastbay |
Health Dodge |
Health Guerilla |
Health Waterfront |
Health Gecko |
Health Yankee |
Health Prestige |
Health Razor |
Health Atlantic |
Health Lowprice |
Health Husky |
Health Nations |
Health Remarkable |
Health Fighter |
Health Northamerican |
Health Quantum |
Health Peach |
Health Courier |
Health President |
Health Construct |
Health Sparkle |
Health Rainforest |
Health Falcon |
Health Lightning |
Health Blod |
Health Downtown |
Health Curious |
Health Raven |
Health After |
Health Salvage |
Health Priority |
Health Mystical |
Health Permanent |
Health Captive |
Health Amazing |
Health Topsecret |
Health Abundant |
Health Designing |
Health Blender |
Health Imagine |
Health Snapshot |
Health Handsome |
Health Just |
Health Little |
Health Surreal |
Home Color |
Home Gram |
Home Dragon |
Home Roll |
Home Browser |
Home Pipe |
Home Charts |
Home Marks |
Home Wish |
Home Dollar |
Home Night |
Home Lion |
Home Caster |
Home Geo |
Home Dollars |
Home Opplis |
Home Stick |
Home Under |
Home Letter |
Home Sonic |
Home Flag |
Home Widget |
Home Client |
Home Over |
Home Patch |
Home Cache |
Home Folder |
Home Groove |
Home Gun |
Home Rex |
Home Duck |
Home Omatic |
Home Blaster |
Home Formula |
Home Gang |
Home Messenger |
Home Visual |
Home Battle |
Home Chase |
Home Kiss |
Home Stamp |
Home Orama |
Home Winner |
Home Member |
Home Request |
Home Collections |
Home Collector |
Home Econo |
Home Calculator |
Home Other |
Home Excel |
Home Reps |
Home Circus |
Home Main |
Home Hands |
Home Treasure |
Home Number |
Home Charte |
Home Sugar |
Home Catch |
Home Rail |
Home Streaming |
Home Rally |
Home Eagle |
Home Crawler |
Home Passport |
Home Fleet |
Home Metric |
Home Natural |
Home Hard |
Home Fame |
Home Knight |
Home Redhot |
Home Classy |
Home Draw |
Home Slide |
Home Companion |
Home Spicy |
Home Vector |
Home Collect |
Home Envy |
Home Peace |
Home Strick |
Home Legacy |
Home Catcher |
Home Charm |
Home Oftheday |
Home Cupid |
Home Runners |
Home Shoot |
Home Treat |
Home Nano |
Home Session |
Home Turbo |
Home Shadow |
Home Phase |
Home Fiesta |
Home Treats |
Home Season |
Home Positive |
Home Ultra |
Home Jackpot |
Home Boulevard |
Home Ocity |
Home National |
Home Grabber |
Home Gorilla |
Home Muscle |
Home Lastminute |
Home Delta |
Home Meta |
Home Personal |
Home Jewel |
Home Pirates |
Home Readset |
Home Grace |
Home Crunch |
Home Shake |
Home Beast |
Home Victory |
Home Solo |
Home Unique |
Home Spree |
Home Ebony |
Home Canal |
Home Picker |
Home Crown |
Home Avatar |
Home Pearl |
Home Iron |
Home Crystal |
Home Browse |
Home Adaptive |
Home Loco |
Home Signature |
Home Matche |
Home Kayak |
Home Arrow |
Home Lucky |
Home Crafter |
Home Creativity |
Home Surprise |
Home Thunder |
Home Original |
Home Buller |
Home Sedona |
Home Limited |
Home Cheapest |
Home Bad |
Home Cheaper |
Home Last |
Home Variety |
Home Offline |
Home Superhero |
Home Sunflower |
Home Normal |
Home Joker |
Home Bounce |
Home Sleuth |
Home Platinum |
Home Cupcake |
Home Agenda |
Home Commission |
Home Millions |
Home Silk |
Home Oneday |
Home Omega |
Home Rhino |
Home Goddess |
Home Nature |
Home Pickup |
Home Soldier |
Home Glamour |
Home Guerrilla |
Home Electra |
Home Urban |
Home Glory |
Home Rapid |
Home Escrow |
Home Camel |
Home Shuffle |
Home Precision |
Home Flavor |
Home Verde |
Home Intergrity |
Home Gratis |
Home Epic |
Home Anchor |
Home Handy |
Home Scribe |
Home Southbeach |
Home Outer |
Home Sustain |
Home Measure |
Home Clearance |
 
katee [39.36.197.xxx] เมื่อ 5/03/2018 23:52
4
อ้างอิง

abc
abc20180526

coach outlet online

 

coach outlet online

 

nike air presto

 

polo ralph lauren outlet

 

cheap jordans

 

vasque boots

 

cheap jordan shoes

 

nike cortez classic

 

lowa boots

 

oakley sunglasses outlet

 

kate spade bags

 

fitflops sale

 

yeezy shoes

 

armani exchange

 

coach factory outlet online

 

coach factory outlet online

 

coach outlet store

 

coach outlet online

 

nike react shoes

 

nba jerseys wholesale

 

the north face outlet

 

ralph lauren uk

 

cheap nfl jerseys wholesale

 

air max shoes

 

louis vuitton factory outlet

 

cheap jordan shoes

 

adidas nmd r1

 

nba jerseys cheap

 

canada goose jackets uk

 

jordan shoes for sale

 

yeezy boost 350

 

michael kors outlet clearance

 

new balance outlet store

 

tory burch outlet online

 

canada goose jackets

 

coach factory outlet

 

moncler sale

 

valentino

 

fendi handbags

 

vans outlet store

 

kate spade outlet online

 

michael kors outlet online

 

adidas shoes

 

converse shoes

 

pandora charms sale

 

canada goose jackets

 

dr martens boots

 

coach factory outlet

 

coach outlet store online clearance

 

polo ralph lauren outlet online

 

mulberry handbags

 

burberry outlet canada

 

nike air max 2019

 

nike outlet

 

moncler uk

 

coach outlet online

 

red bottom

 

coach outlet online

 

air force 1

 

salvatore ferragamo

 

mbt

 

christian louboutin sale

 

cheap jordan shoes

 

cheap air jordans

 

pandora charms sale clearance

 

skechers outlet

 

nike air max zero

 

oakley sunglasses outlet

 

ralph lauren outlet

 

salewa shoes

 

louis vuitton outlet store

 

tory burch shoes

 

versace handbags

 

johnston and murphy outlet

 

adidas yeezy boost

 

ugg outlet store

 

teva sandals

 

coach outlet store

 

cheap air jordans

 

yeezy shoes

 

kate spade outlet online

 

ray ban sunglasses outlet

 

air jordans

 

harden vol 1

 

lebron james shoes

 

coach outlet

 

kate spade outlet

 

adidas stan smith

 

adidas yeezy

 

michael kors bags

 

chch handbags

 

burberry outlet store

 

pandora jewelry store

 

givenchy outlet

 

michael kors outlet store

 

nike air max 90

 

coach outlet store

 

harry winston jewelry

 

canada goose parka

 

dolce and gabbana handbags

 

ugg boots sale

 

birkenstock outlet store

 

jimmy choo

 

canada goose jackets

 

canada goose sale

 

pandora jewelry

 

louboutin outlet

 

coach factory outlet online

 

converse all star

 

birkenstock sandals

 

tory burch outlet online

 

nike outlet online

 

ugg outlet online

 

pandora charms

 

mulberry

 

pandora jewelry outlet

 

nike free 5.0

 

moncler uk

 

uggs outlet

 

coach canada

 

coach outlet online

 

moncler jacket

 

longchamp sale

 

berluti shoes

 

mlb jerseys

 

tods shoes

 

puma outlet

 

canada goose sale

 

kate spade outlet online

 

nike huarache shoes

 

nike zoom shoes

 

louis vuitton factory outlet

 

nike free 3.0

 

birkenstock sale

 

tory burch handbags

 

hermes bags

 

birkenstock shoes outlet

 

mcm bags

 

cheap jordans free shipping

 

vans outlet

 

coach factorty outlet online

 

michael kors outlet store

 

tory burch outlet store

 

coach outlet canada

 

air max 90

 

wolverine boots

 

louboutin shoes

 

louboutin outlet

 

red bottom heels

 

pandora charms outlet

 

canada goose

 

canada goose jacket

 

moncler outlet online

 

air jordan shoes

 

dior handbags

 

fitflops sale clearance

 

birkenstock outlet online

 

lacoste polo shirts

 

jordans

 

fitflop uk

 

moncler coats

 

kate spade outlet

 

mlb jerseys cheap

 

nike shoes

 

pandora sale clearance

 

nike sneakers

 

coach canada outlet

 

cheap ray ban sunglasses

 

tiffany and co outlet

 

michael kors canada

 

coach factory outlet online

 

adidas yeezy boost

 

red wing outlet

 

cheap ray ban sunglasses

 

nike huarache shoes

 

ecco outlet

 

coach outlet store online

 

moncler jackets

 

philipp plein

 

kobe shoes

 

mbt

 

coach outlet online

 

coach factory outlet

 

coach factory outlet online

 

swarovski crystal

 

coach outlet online

 

michael kors canada

 

moncler sale

 

michael kors outlet online

 

cheap nike shoes

 

tiffany and co jewelry

 

coach factory outlet

 

coach outlet online

 

saint laurent handbags

 

cheap oakley sunglasses

 

pandora rings

 

longchamp outlet

 

adidas nmd r1

 

pandora jewelry

 

michael kors outlet clearance

 

hermes bags

 

chopard watches

 

christian louboutin shoes

 

the north face jackets

 

ralph lauren sale clearance uk

 

cheap oakley sunglasses

 

coach outlet online

 

coach factorty outlet store

 

timberland boots

 

nike sneakers

 

supreme clothing

 

ralph lauren outlet

 

air foamposite

 

yeezy boost 350

 

prada outlet online

 

toms outlet online

 

asics outlet

 

longchamp outlet store

 

air max 87

 

polo ralph lauren outlet

 

coach outlet online

 

pandora charms outlet

abc

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://topharmacists.com
abc [128.90.44.xxx] เมื่อ 26/05/2018 11:41
5
อ้างอิง

king
cc20180531

timberland boots

 

mbt shoes

 

michael kors outlet clearance

 

kate spade outlet store

 

polo ralph lauren outlet

 

louboutin shoes

 

moncler jackets

 

supreme clothing

 

coach outlet store

 

polo outlet

 

underarmour shoes

 

coach outlet

 

moncler outlet

 

fendi handbags

 

nike shox

 

ysl handbags

 

ralph lauren sale clearance

 

ugg outlet

 

michael kors outlet online

 

lacoste polo shirts

 

ralph lauren outlet online

 

berluti shoes

 

mulberry bags

 

air jordans

 

pandora outlet

 

fitflops

 

nike air force 1

 

mlb jerseys

 

north face outlet

 

alden shoes

 

asics shoes

 

coach outlet store online clearances

 

coach outlet

 

cheap nfl jerseys

 

adidas yeezy

 

saint laurent outlet

 

pandora jewelry official site

 

coach outlet

 

ferragamo shoes

 

pandora charms

 

tiffany and co

 

canada goose jackets uk

 

asolo boots

 

longchamp outlet

 

coach outlet store

 

coach outlet

 

adidas yeezy

 

adidas shoes

 

michael kors outlet online

 

cartier outlet

 

kate spade outlet store

 

supreme clothing

 

jordan shoes

 

nike outlet store

 

philipp plein shirt

 

coach factory outlet

 

adidas yeezy boost

 

pandora charms

 

canada goose outlet

 

ultra boost

 

adidas shoes

 

canada goose sale

 

michael kors outlet canada

 

puma shoes

 

ralph lauren sale clearance

 

garmont boots

 

coach outlet store

 

canada goose sale

 

moncler

 

pandora jewelry

 

nike epic react flyknit

 

coach factory outlet

 

moncler outlet

 

air max 2018

 

moncler outlet

 

jordan retro

 

nike air max

 

nike outlet

 

salvatore ferragamo shoes

 

adidas superstar

 

columbia shoes

 

moncler jackets

 

puma rihanna shoes

 

nike react shoes

 

coach outlet

 

pandora jewelry outlet

 

canada goose jackets

 

kate spade

 

nike air max 95

 

ralph lauren

 

moncler outlet

 

salvatore ferragamo shoes

 

saint laurent handbags

 

adidas yeezy

 

coach outlet

 

ray ban sunglasses

 

air max 97

 

red bottoms shoes

 

christian louboutin outlet

 

kate spade outlet store

 

nike air presto

 

yeezy boost

 

michael kors

 

hermes outlet

 

canada goose outlet

 

red bottoms

 

ecco shoes

 

nike air max 270

 

nfl jerseys wholesale

 

givenchy handbags

 

pandora jewelry

 

ugg boots

 

hermes handbags

 

converse outlet store

 

moncler outlet

 

coach outlet

 

birkenstock outlet

 

valentino shoes

 

tory burch outlet store

 

uggs canada

 

vans shoes

 

canada goose outlet

 

michael kors outlet

 

salewa shoes

 

fitflops

 

jordans

 

nike shoes

 

mulberry uk

 

michael kors outlet

 

ralph lauren

 

salomon shoes

 

nike shoes

 

jordan shoes

 

coach outlet

 

ralph lauren uk

 

louis vuitton

 

birkenstock sandals

 

armani exchange outlet

 

fitflops

 

rolex watches

 

polo ralph lauren outlet online

 

burberry outlet

 

canada goose outlet

 

pandora charms

 

mcm handbags

 

cheap jordans free shipping

 

teva sandals

 

keen shoes

 

fred perry polo

 

coach outlet

 

coach outlet

 

christian louboutin

 

adidas shoes

 

kate spade handbag

 

versace handbags

 

yeezy boost

 

ralph lauren uk

 

pandora outlet

 

kevin durant shoes

 

adidas originals

 

dior handbags

 

nike free run

 

oakley sunglasses

 

canada goose jackets

 

ray ban sunglasses discount

 

ray ban sunglasses

 

cheap jordans

 

jordans

 

michael kors outlet

 

michael kors outlet

 

nike air max axis

 

oakley sunglasses

 

new balance shoes

 

ecco shoes

 

harden vol 1

 

nike air max 1

 

pandora charms sale clearance

 

michael kors outlet

 

louis vuitton outlet

 

swarovski crystal

 

air max 97

 

dolce and gabbana handbags

 

canada goose

 

coach outlet online

 

pandora jewelry

 

adidas outlet

 

birkenstock shoes

 

cheap jordans

 

pandora jewelry official site

 

nike huarache

 

nike shoes

 

mulberry outlet

 

pandora charms

 

canada goose outlet

 

ralph lauren outlet

 

cheap jordans

 

van cleef and arpels jewelry

 

kate spade outlet

 

nike air max

 

cheap uggs

 

coach factory outlet

 

polo ralph lauren outlet online

 

air max 90

 

nike air max zero

 

ugg boots

 

nike outlet online

 

kate spade handbags

 

polo ralph lauren outlet

 

ecco shoes

 

dr martens

 

reebok shoes

 

supra shoes

 

birkenstock

 

nike shoes for men

 

mbt shoes

 

dooney and bourke handbags

 

supreme new york

 

adidas nmd

 

birkenstock outlet

 

givenchy outlet

 

polo ralph lauren outlet online

 

mcm outlet

 

supra shoes

 

oakley sunglasses

 
king [185.29.167.xxx] เมื่อ 31/05/2018 10:58
12345
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
ปฎิทิน
November 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ