"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ) ที่หลากหลาย มีสาระ
และเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย 
สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท8/07/2021
ผู้เข้าชม1823410
แสดงหน้า2469254
เอกสารงานบรรยาย
เศรษฐกิจ
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก คมนาคม แจก
2กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
1กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
Megatrend in 21 th Century
Global Megatrend Economic Competition แจก
การบริหารความเสี่ยง กระทรวงพาณิชย์ KU แจก
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ปธก 21
Sea Power 21
สถานการณ์โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
เจรจาไกล่เกลี่ย กรมทางหลวง
Thailand 4.0 กับการพัฒนา กฝภ.
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
การเมือง
สงครามไซเบอร์
1ภูมิรัฐศาสตร์ กำลังอำนาจของชาติ เอกชัย
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มรฏ นครสวรรค์
สงคราม พันธมิตร
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย
การพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
การกำหนดขีดความสามารถทางทหาร
โครงสร้าง กระบวนการกำหนด ยุทธศาสตร์ทหาร
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
การบริหารความขัดแย้ง บยส แจก
สถานการณ์ความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชน
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2 อ่านประกอบ
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 1
สงครามและความรุนแรง มจร
สันติวิธี กับ ประชาธิปไตย
คุณสมบัติและจริยธรรม ของผู้ไกล่เกลี่ย
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สันติวิธีกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย
สงครามไซเบอร์
สันติวิธีกับสังคมอุดมศึกษา
7 policy recommendations for the Deep South/Patani
จินตภาพสังคมสันติสุข
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3
สงครามและความขัดแย้ง มจร แจก
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
การปรับปรุงระบบงานเพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กฤษฎีกา
การแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลกสู่สังคมไทย 4ส10 แจก
คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย
คุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล สกอ KU
การบริหารจัดการความขัดแย้ง กรมพัฒนาชุมชน
แนวคิดสันติวิธี หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศานายุคใหม่ สำนักจุฬา
หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน การประปานครหลวง
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
สภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การป้องกันและระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี กฤษฎีกา
คุณธรรมจริยธรรม KU แจก
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ แจก
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
พหุวัฒนธรรมกับกระบวนการสันติภาพ
การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ของสถานธนานุเคราะห์
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
คนดีของแผ่นดิน
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
Community transformation
พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
Megatrend แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ลพบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน
บทความ

ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)

อ่าน 6014 | ตอบ 14

อาชีพสอดคล้องกับการพัฒนาส่งเสริมประเทศอาเซียน

                การรวมกลุ่มประเทศอาเซียนกับกำลังเปิดมากกว่าเดิม สำหรับอาชีพที่สามารถแลกเปลี่ยน สามารถย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรีในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ คือ แพทย์, ทันตแพทย์, นักบัญชี, วิศวกร, พยาบาล, สถาปนิก, นักสำรวจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบการศึกษาของเราจะต้องสอดคล้องกับเวลาที่เราเปิดอาเซียนด้วย 

                การสร้างคนหากผมพูดเช่นนี้ เราจะต้องย้อนกลับไป 10 ปี เพราะกว่าจะได้คนเช่น แพทย์คนหนึ่ง เราต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 8 – 10 ปี แต่ถ้าหากเทียบเรื่องวงการแพทย์ในประเทศอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าใคร เราอาจจะอยู่อันดับต้นๆของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด และอีกประการหนึ่งถ้าหากแพทย์ของเราจะต้องไปอยู่ในประเทศต่างๆ แพทย์ของเราก็สามารถใช้ภาษาที่สองได้สบาย บางคนอาจจะห่วงว่าจะเกิดการสมองไหลของแพทย์  แล้วคนไทยจะได้รับการรักษาจากแพทย์ที่ดีมีคุณภาพรึเปล่า ผมมีความเห็นว่าแพทย์ของเราเดี๋ยวนี้กลับกลายไปอยู่ในภาคเอกชนและภาครัฐเยอะแยะมากมาย เช่นในหน่วยงานตระกูล ส. ก็จะมีเหล่าคุณหมอไปอยู่มากมายไม่ได้ใช้อาชีพดั้งเดิมแล้ว ผมคิดว่าเรายังมีแพทย์อีกเยอะ ทำให้ไม่ห่วงตรงนี้ แต่ที่ห่วงคืออีกอาชีพหนึ่งคือพยาบาล แต่พยาบาลของเรามีจุดอ่อนที่เราใช้ภาษาที่สองไม่ได้ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ห่วงเรื่องสาธารณะสุขมาก และเขาใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เพราะเป็นภาษาพื้นฐานของเขา ทำให้เราก็ถูกแย่งอาชีพไปแล้วส่วนหนึ่ง
        
          จากที่มีพยาบาลจากประเทศฟิลิปปินส์มาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น (ข้อมูลในเว็บไซด์ของพยาบาล ศิริราชกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีการเรียนด้านพยาบาลมากแล้วเขาส่งออกไปทำงานในต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นเป้าหมายที่เขามา) แล้วเราควรจะเตรียมตัวอย่างไร สำหรับพยาบาลที่คิดว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศของเราก็ไม่เป็นไร เราก็ใช้ภาษาไทยของเราไป แต่ถ้าคิดว่าอยากจะเป็นพยาบาลที่สามารถไปรักษาในประเทศอื่นๆ ในประเทศอาเซียนก็คงจะต้องสามารถใช้ภาษาที่สองให้ได้ เพราะเราต้องใช้ในการสื่อสารกับคนไข้ เพราะว่าการสื่อสารกับคนไข้ที่ใช้การแปล มันไม่ได้ให้ความรู้สึกหรือสิ่งที่อยากจะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในวงการสาธารณสุขคงจะต้องพัฒนาด้านภาษาที่สองให้มากขึ้น
         
          ด้านวิศวกรรมของประเทศไทยเราก็ไม่ได้อ่อนกว่าประเทศไหนเลย เรามีการพัฒนาก้าวหน้าไปพอสมควร ผมเคยได้แวะที่ดูใบก่อนเดินทางไปประเทศอิหร่านกับนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า  กงสุลใหญ่ที่ดูใบได้บรรยายให้ทราบว่าคนไทยเป็นที่ไว้วางใจในฝีมือการก่อสร้างมีความชำนาญในด้านวิศวกรรมหรือการก่อสร้าง  มีทักษะสูงมากเราได้ไปก่อสร้างในประเทศต่างๆ ทั้งรถไฟฟ้า  ตึกสูง ถนน หรืออย่างที่พม่ากำลังพัฒนาตอนนี้บริษัทคนไทยได้รับให้เป็นผู้ก่อสร้าง  ซึ่งเรามีความเก่งอยู่แล้ว และไม่ได้เก่งแต่ด้านก่อสร้างบนพื้นดิน เราเก่งการก่อสร้างตั้งแต่ที่สูง  บนดิน  ลงไปถึงใต้ดินเราก็เก่ง  เราสามารถทำงานก่อสร้างได้อย่างดี มีคุณภาพและทำได้อย่างรวดเร็ว 
         
           หากเราไม่เตรียมความพร้อมเท่าที่ควรเมื่อเปิดเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ผลกระทบที่ตามมาคือ บางอาชีพต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยเราได้ และอีกประเด็นคือเรื่องการศึกษา ขณะนี้เรื่องการศึกษาในสิงคโปร์เขาเจริญก้าวหน้ามาก เช่น มหาวิทยาลัยนันยาง ติดอันดับสูงในโลก หรือมหาวิทยาลัยในมาเลเซียก็มีคุณภาพเช่นกัน ต่อไปมหาวิทยาลัยต่างๆ เหล่านี้จะรุกเข้ามาในประเทศไทยด้วย แต่เราอาจจะเตรียมความพร้อมในสาขาที่ประเทศอื่นเขาไม่เข้มแข็งเท่าเรา อย่างสาขาเรื่องการแพทย์ หากเปิดรองรับนักศึกษาต่างชาติ ผมคิดว่าคนในภูมิภาคอาเซียนจะมาเรียนในประเทศไทยมากขึ้นแน่นอน หากราคาค่าเล่าเรียนพอๆ กันกับเรียนที่ประเทศเขา
 

เรากำลังจะก้าวเข้ามาแข่งขันกันเองในประเทศอาเซียนหรือไม่ ?

             หากจะคิดว่าเป็นการแข่งขันกันเองก็คงจะไม่ใช่  จะเหมือนกันกับในกลุ่มประเทศยุโรปที่มีการรวมตัวแล้วสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน แล้วก็ไปแข่งขันกับต่างประเทศ ในประเทศยุโรปอย่างประเทศหนึ่งอาจจะมี 5 ล้านหรือ 10 ล้านก็มารวมตัวกัน อย่างประเทศฝรั่งเศสเขาสร้างเครื่องบินแอร์บัส เขาไม่ได้สร้างชิ้นส่วนหมดในประเทศเดียว แต่ว่าเขาให้ประเทศโน้นสร้างชิ้นส่วนนี้ ประเทศนี้สร้างชิ้นส่วนนี้ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างความเข้มแข็งเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ต่อไปอุตสาหกรรมยานยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนผมคิดว่าต่อไปจะเป็นอันดับที่ 2 หรือ 3 ของโลกเลย เพราะว่าประเทศในอาเซียนมีการผลิตรถยนต์มาก อย่างในมาเลเซียและอินโดนีเซีย เช่น รถยนต์โตโยต้าที่วิ่งกัน ก็ผลิตในอินโดนีเซีย อย่างในประเทศไทยมีการผลิตชิ้นส่วนมาก เป็นลำดับต้นๆ ของโลกเลย เพราะฉะนั้นในอาเซียนจะเป็นศูนย์แห่งการส่งออกยานยนต์ของโลกเลยได้ หากมีการร่วมมือกัน

             รูปแบบที่เราสามารถร่วมมือกันได้ เช่น ประเทศอินโดนีเซียที่มีการสร้างรถตู้ก็ให้สร้างที่ประเทศเดียว เราเก่งเชี่ยวชาญรถกระบะก็ทำเฉพาะอันนี้ เราทำไม่ใช่เพื่อแข่งกันเอง  แต่เราทำเพื่อไปแข่งกับกลุ่มประเทศอื่นๆ ในโลกนี้ แล้วก็ในนามของอาเซียน อย่างเช่น รถโปรตอนของมาเลเซีย เราก็สามารถผลิตส่งชิ้นส่วนไปให้มาเลเซียได้ ต้องร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นมา

             ผมได้ดูเรื่องโครงสร้างของประชากรในอาเซียนจะเป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยม แต่พอในอนาคตอีก 40 – 50 ปี โครงสร้างประชากรจะคล้ายๆ กับกรดพระ คือจะโค้งขึ้นไป แล้วยิ่งพอจะไปถึง ปี  2100 ผมก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้ว ยอดแหลมจะเป็นตุ่มอยู่ในกรดพระอย่างนั้นเลย แสดงว่าคนจะมีอายุยืนมากขึ้น อาเซียนเราอาจจะเป็นแหล่งที่บ่มเพาะคนชรา คือ คนชรามาอยู่ในภูมิภาคเรา  แล้วเขามีความสุข เพราะเราจะดูแลเขาด้วยอาหาร ด้วยสภาพแวดล้อม และด้วยการเอาอกเอาใจใส่ดูแล เราจะเป็นศูนย์กลางรวมตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นอีกสิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียม และอะไรที่เป็นคุณค่าที่ดีของเราแล้ว เราจะต้องรักษาตรงนี้ไว้ให้ดี อะไรที่เราไม่พร้อมก็ต้องเตรียมพัฒนาตรงนั้นเพื่อให้ไปสู่ความพร้อมให้ได้ เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก่อนที่เราจะไปสู่อาเซียน

คนมุสลิมในอาเซียนมีมากถึง 300 ล้านคน เราสามารถสร้างอะไรขายให้กับเขาได้บ้าง ?

             ในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็มีกลุ่มประเทศที่เป็นมุสลิมแล้วครึ่งหนึ่ง อินโดนีเซียก็มีจำนวนคนที่เป็นมุสลิมที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ก็ถือว่ามีวิถีที่เป็นมุสลิมอยู่แล้ว แล้วเราจะเตรียมการอะไรเพื่อที่จะขายให้กับเขา ยกตัวอย่าง นักศึกษาของผมเขาเสนอเรื่อง โรงพยาบาลสร้างสุข เป็นโรงพยาบาลที่รู้วิถีของคนมุสลิม ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไปแล้วจะดูแลอย่างไร เขาเขียนรายละเอียดไว้เยอะมากเลยว่าจะต้องดูแลคนที่เกิดมาปุ๊บจะต้องมีการพูดที่ข้างหู ซึ่งตรงนี้เราจะต้องเรียนรู้วิถีตรงนี้ เพราะคนมุสลิม 300 ล้านคนอาจจะมาใช้บริการที่บ้านเรา

            และไม่ใช่เฉพาะแค่ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีประมาณ 300 ล้าน แต่ถ้ามาดูทั้งโลก ในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดมีกลุ่มคนมุสลิม 1,400 ล้านคน แล้วเรายังมีความเก่งในเรื่องเย็บปักถักร้อย ยังไงกลุ่มมุสลิมจะต้องแต่งตัวในวิถีวัฒนธรรม เราสามารถเป็นคนผลิตเสื้อผ้า สิ่งของต่างๆ ที่เขาต้องใช้ ประเทศไทยสามารถทำได้ดีด้วย เท่าที่ผมทราบขณะนี้ก็ส่งไปขายในต่างประเทศด้วยส่วนหนึ่ง เราไม่ได้ขายเฉพาะในอาเซียน แต่เราขายเฉพาะในเอเชียก็ได้ เราจะได้เปรียบชาติอื่นๆ ตรงที่ ต้นทุนค่าขนส่งเราก็ถูก เราขายในเอเชียต้นทุนการขนส่งเราก็ถูก ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นตลาดของเรามากกว่า

            ความฝันของเด็กๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เขาอยากเป็น จะบอกถึงความต่าง ตรงที่อะไรที่เราฝันไม่เหมือนคนอื่น นั่นคือจุดแข็งของเรา เพราะว่าเราจะได้ใช้ขายตรงนั้นได้ อาชีพหนึ่งที่เราฝันอยากจะเป็น อยากจะทำแล้วที่อื่นไม่มีใครฝันเลย เช่น การเป็นพ่อครัว ผมว่าดีนะ เรามีนโยบายครัวโลกมาตั้งแต่ปี 2547 แล้ว แต่หามหาวิทยาลัยที่สอนเด็กๆ เพื่อที่จะเรียนเฉพาะการทำอาหาร ผมว่าไม่มีที่ไหนที่โดดเด่นเท่ากับที่วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งก็เปิดเป็นวิทยาลัยเล็กๆ เท่านั้นเอง แทนที่ใน 10 ปีนี้ผมว่าเราน่าจะพัฒนาเตรียมพร้อมกันได้แล้ว เช่นของโรงแรมโอเรียนเต็ล ก็จะมีโรงเรียนสอนทำอาหาร มีคนจองเรียนเต็มกันตลอด ฝรั่งชอบมาทำอาหารกัน ผมว่าตรงนี้เราต้องเตรียมพร้อมผลิตพ่อครัวของโลกได้แล้วนะ เพราะเรามีโรงแรมไม่รู้เป็นกี่พันกี่หมื่นโรงแรมที่เราต้องใช้พ่อครัว แต่ไม่ใช่เป็นเฉพาะพ่อครัวเท่านั้น ยังมีผู้บริหารอาหารที่ประชากรทั่วโลกจะสามารถนำอาหารของเราไปบริโภคได้อย่างเพียงพอ

            โรงแรมของไทยเราที่ติดอันดับโลก อย่างเช่น ชีวาสมที่อยู่ที่หัวหิน จากที่ได้มีการประเมินจากหนังสือ Traveler ชีวาสมติดอันดับหนึ่งของโลกที่มีการเปิดที่พักและดูแลสุขภาพ เขาใช้อาหารสมุนไพร และผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายแห่งที่เขาได้มีการพัฒนาในแนววิถีธรรมชาติ ไม่ใช่พัฒนาจากที่มีสถาบันสอนเรื่องนี้อย่างจริงจัง เช่นการดีไซด์อาหาร เวลาอาหารชนิดหนึ่งจะจัดให้สวยงานแล้วถูกตาถูกลิ้นได้อย่างไร เขาจะมีวิธีการของเขา เขาก็สอนเป็นคอร์สพิเศษ แต่ว่าไม่ได้มีการสอนเป็นชิ้นเป็นอันเท่าที่ควร

           จากตัวอย่างการเปิดประเทศอาเซียน ตัวแบบที่เราดูมาคือ อียูของยุโรป แล้วก็ยุโรปในขณะนี้ผมเรียกว่าเป็นขาลงแล้ว และก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  เราเห็นตัวแบบแล้วว่าการรวมตัวกันแล้วนำเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวนำ  สุดท้ายมันก็จะพังแล้วก็ตายเหมือนกัน แต่เราไม่ได้รวมกันเพียงแค่เศรษฐกิจอย่างเดียว เรายังรวมถึงวัฒนธรรมด้วย ผมจึงเตือนต่อสังคมว่า เราอย่าไปมุ่งเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเหมือนที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ แต่สิ่งที่ควรมุ่งคือจุดแข็งของประเทศใน 10 ประเทศอาเซียน คือเรื่องสังคมและวัฒนธรรม ไม่ได้อยู่ในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเรื่องที่ได้ติดตามมา เมื่อไรเราเอาเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเหมือนในยุโรป สุดท้ายเราก็จะพังเหมือนในยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาเหมือนกัน

           ประเทศไทยเป็นประเทศที่แม้จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไรเราก็จะอยู่ได้ เราไม่เคยค้นหาว่าเราอยู่ได้เพราะอะไร แต่ผมจะบอกว่าเราอยู่ได้เพราะสังคมและวัฒนธรรม ผมได้มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศ หากเราไปต่างประเทศถ้าเผื่อยามที่เราอดอยากมันไม่มีที่ไหนให้เรากินได้เลยนะ แต่บ้านเราถึงจะอดยากขนาดไหนเดินไปในท้องทุ่งท้องนาที่ไหนก็มีกิน มีคนมีน้ำใจแบ่งปันกัน เพราะฉะนั้นนี่คือวิถีไทย วิถีอาเซียนที่เราอยู่กันได้เพราะเรามีจุดแข็งตรงนี้ บางส่วนเราไม่ได้เอาเศรษฐกิจนำอย่างเดียว  หากเราเน้นเรื่องเศรษฐกิจ พวกนักธุรกิจที่เขาบอกว่า ต้องสร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุด นี่คือจุดอ่อนของเขา ยิ่งคุณสร้างผลกำไรมากขึ้น มันยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมมากขึ้น เมื่อความไม่เป็นธรรมในสังคมมากขึ้น มันจะเกิดแรงต่อต้านแล้วจะเกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้น สังคมไทยวันนี้ก็ไปสู่มิตินี้มากมายเหมือนกัน

          อย่างจีนที่ประสบความสำเร็จ เพราะใช้ระบบทุนนิยมภายใต้วิถีของสังคมนิยม แต่ของไทยเราน่าจะเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมภายใต้พุทธวิถีหรือว่าศาสนาวิถีก็ได้ ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดดีมากกว่านะ เพราะว่าเราเป็นชาติที่มีศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตคน การที่เรามีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ทำให้เราเป็นคนไม่สุดโต่งจนเกินไป เวลาเราเป็นทุนนิยมเราก็ไม่สุดโต่ง แต่ถ้าเราไปก็อบปี้เขามาแล้วเราต้องผลิตเยอะ ต้องเอาให้ชนะเขา มันก็เกิดความเห็นแก่ตัว ก็ไม่ใช่วิถีของเราอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาอยู่กับบริบทและวิถีของตัวเราเอง ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะทำให้ตัวเรามีความสุข และเราก็จะมีความสุขตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนเราอยู่เรื่อยๆว่าไม่ให้เราสุดโต่ง  ให้เราพอเพียง คือไม่ให้เราสุดโต่งไปกับด้านใดด้านหนึ่ง แต่ให้เราพอเพียงตามสภาพบริบทของเรา

           ผมมองว่าการที่เราสุดโต่ง แล้วไปสู่มิติของทุนนิยมเสรีมากจนเกินไป  แล้วเราก็ฝันว่าเรามีเงินเยอะๆแล้วเราจะมีความสุข ผมอยากจะเรียนว่า การมีเงินมาก มีทรัพย์สมบัติมาก ไม่ใช่เป็นคำตอบว่าชีวิตจะมีความสุข เราเห็นหลายคนที่มีเงินมาก เป็นหลายล้าน หลายแสนล้าน ชีวิตก็มีความทุกข์เยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นอย่าไปสุดโต่งจนเกินไป ให้อยู่กับตัวตนและให้พอประมาณกับตัวเอง

           ประชาคมอาเซียนก็ใกล้เข้ามาถึงแล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อนำเอาความก้าวหน้าเข้ามาสู่ 10 ประเทศที่ร่วมมือให้เป็นปึกแผ่นเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับ 10 ประเทศของอาเซียนได้ เราจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นปึกแผ่นกับ 10 ประเทศ ไม่ใช่มาแข่งขันกัน แต่จะร่วมมือกันเพื่อมั่นคง มั่งคั่ง ทั้งสังคมและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ


ความคิดเห็น :
2
อ้างอิง

king
cc20180531

timberland boots

 

mbt shoes

 

michael kors outlet clearance

 

kate spade outlet store

 

polo ralph lauren outlet

 

louboutin shoes

 

moncler jackets

 

supreme clothing

 

coach outlet store

 

polo outlet

 

underarmour shoes

 

coach outlet

 

moncler outlet

 

fendi handbags

 

nike shox

 

ysl handbags

 

ralph lauren sale clearance

 

ugg outlet

 

michael kors outlet online

 

lacoste polo shirts

 

ralph lauren outlet online

 

berluti shoes

 

mulberry bags

 

air jordans

 

pandora outlet

 

fitflops

 

nike air force 1

 

mlb jerseys

 

north face outlet

 

alden shoes

 

asics shoes

 

coach outlet store online clearances

 

coach outlet

 

cheap nfl jerseys

 

adidas yeezy

 

saint laurent outlet

 

pandora jewelry official site

 

coach outlet

 

ferragamo shoes

 

pandora charms

 

tiffany and co

 

canada goose jackets uk

 

asolo boots

 

longchamp outlet

 

coach outlet store

 

coach outlet

 

adidas yeezy

 

adidas shoes

 

michael kors outlet online

 

cartier outlet

 

kate spade outlet store

 

supreme clothing

 

jordan shoes

 

nike outlet store

 

philipp plein shirt

 

coach factory outlet

 

adidas yeezy boost

 

pandora charms

 

canada goose outlet

 

ultra boost

 

adidas shoes

 

canada goose sale

 

michael kors outlet canada

 

puma shoes

 

ralph lauren sale clearance

 

garmont boots

 

coach outlet store

 

canada goose sale

 

moncler

 

pandora jewelry

 

nike epic react flyknit

 

coach factory outlet

 

moncler outlet

 

air max 2018

 

moncler outlet

 

jordan retro

 

nike air max

 

nike outlet

 

salvatore ferragamo shoes

 

adidas superstar

 

columbia shoes

 

moncler jackets

 

puma rihanna shoes

 

nike react shoes

 

coach outlet

 

pandora jewelry outlet

 

canada goose jackets

 

kate spade

 

nike air max 95

 

ralph lauren

 

moncler outlet

 

salvatore ferragamo shoes

 

saint laurent handbags

 

adidas yeezy

 

coach outlet

 

ray ban sunglasses

 

air max 97

 

red bottoms shoes

 

christian louboutin outlet

 

kate spade outlet store

 

nike air presto

 

yeezy boost

 

michael kors

 

hermes outlet

 

canada goose outlet

 

red bottoms

 

ecco shoes

 

nike air max 270

 

nfl jerseys wholesale

 

givenchy handbags

 

pandora jewelry

 

ugg boots

 

hermes handbags

 

converse outlet store

 

moncler outlet

 

coach outlet

 

birkenstock outlet

 

valentino shoes

 

tory burch outlet store

 

uggs canada

 

vans shoes

 

canada goose outlet

 

michael kors outlet

 

salewa shoes

 

fitflops

 

jordans

 

nike shoes

 

mulberry uk

 

michael kors outlet

 

ralph lauren

 

salomon shoes

 

nike shoes

 

jordan shoes

 

coach outlet

 

ralph lauren uk

 

louis vuitton

 

birkenstock sandals

 

armani exchange outlet

 

fitflops

 

rolex watches

 

polo ralph lauren outlet online

 

burberry outlet

 

canada goose outlet

 

pandora charms

 

mcm handbags

 

cheap jordans free shipping

 

teva sandals

 

keen shoes

 

fred perry polo

 

coach outlet

 

coach outlet

 

christian louboutin

 

adidas shoes

 

kate spade handbag

 

versace handbags

 

yeezy boost

 

ralph lauren uk

 

pandora outlet

 

kevin durant shoes

 

adidas originals

 

dior handbags

 

nike free run

 

oakley sunglasses

 

canada goose jackets

 

ray ban sunglasses discount

 

ray ban sunglasses

 

cheap jordans

 

jordans

 

michael kors outlet

 

michael kors outlet

 

nike air max axis

 

oakley sunglasses

 

new balance shoes

 

ecco shoes

 

harden vol 1

 

nike air max 1

 

pandora charms sale clearance

 

michael kors outlet

 

louis vuitton outlet

 

swarovski crystal

 

air max 97

 

dolce and gabbana handbags

 

canada goose

 

coach outlet online

 

pandora jewelry

 

adidas outlet

 

birkenstock shoes

 

cheap jordans

 

pandora jewelry official site

 

nike huarache

 

nike shoes

 

mulberry outlet

 

pandora charms

 

canada goose outlet

 

ralph lauren outlet

 

cheap jordans

 

van cleef and arpels jewelry

 

kate spade outlet

 

nike air max

 

cheap uggs

 

coach factory outlet

 

polo ralph lauren outlet online

 

air max 90

 

nike air max zero

 

ugg boots

 

nike outlet online

 

kate spade handbags

 

polo ralph lauren outlet

 

ecco shoes

 

dr martens

 

reebok shoes

 

supra shoes

 

birkenstock

 

nike shoes for men

 

mbt shoes

 

dooney and bourke handbags

 

supreme new york

 

adidas nmd

 

birkenstock outlet

 

givenchy outlet

 

polo ralph lauren outlet online

 

mcm outlet

 

supra shoes

 

oakley sunglasses

 
king [185.29.167.xxx] เมื่อ 31/05/2018 10:34
3
อ้างอิง

xukaimin
 
xukaimin [208.91.67.xxx] เมื่อ 4/07/2018 09:03
4
อ้างอิง

chenjinbei
20187.10chenjinbei

tod's shoes

jordan

wedding shoes

asics running shoes

camisetas de futbol replicas

longchamp handbags

y-3 shoes

true religion jeans

ralph lauren

ralph lauren polo shirts

audemars piguet

supreme outlet

supra shoes

maillot de foot pas cher

jordan pas cher

nike shoes for men

superdry clothing

cartier jewelry

adidas stan smith

oakley sunglasses

nike outlet store

baseball bats

air jordan

mcm bags

coach

jordan

ralph lauren

michael kors taschen

vans shoes

pandora outlet

jordan 1

cheap replica watches

lebron 15

nike outlet store online

adidas yeezy

columbia outlet

coach outlet store online clearance

timberland outlet

air max 2018

jordan 12

air jordan

cheap mlb jerseys

supreme

breitling watches

gucci slides

jordan 6

breguet watches

baseball jersey

nike outlet

dansko shoes

nike tn

huarache

nhl jerseys

malone souliers mules

nike roshe

kobe 11

oakley sunglasses

pandora charms

christian louboutin outlet

kobe 12

true religion jeans

cheap jerseys

coach outlet

maglie calcio

links of london

'

nfl jerseys '

rolex watches

oakley sunglasses

pandora jewelry

ferragamo outlet

air max 95

off-white clothing

jordan shoes

nike kyrie 3

mac cosmetics

kate spade

cheap nfl jerseys

air jordan 14

Fußballtrikots günstig

burberry canada

ralph lauren uk

prada handbags

mizuno running shoes

stuart weitzman shoes

michael kors handbags

timberland boots

adidas stan smith

louboutin

scarpe mbt

miu miu shoes

coach outlet store

tory burch outlet

soccer jersey

nike free run

under armour outlet

manolo blahnik shoes

oakley sunglasses

ray ban

columbia sportswear

nfl jerseys

20187.10chenjinbei
 
chenjinbei [45.254.246.xxx] เมื่อ 10/07/2018 13:41
5
อ้างอิง

chenlixiang
 
chenlixiang [69.167.31.xxx] เมื่อ 23/07/2018 13:02
6
อ้างอิง

clibin
clb20180816

jordan shoes

 

air max

 

nike air max 2018

 

abercrombie kids

 

kate spade outlet online

 

city royals jerseys

 

tiffany outlet

 

kate spade outlet online

 

blue jays jerseys

 

nike dunks

 

coach outlet online

 

pandora charms

 

adidas nmd r1

 

coach outlet store online

 

birkenstock sandals

 

ralph lauren

 

coach factorty outlet store

 

michael kors bags

 

canada goose sale

 

polo outlet online

 

coach outlet online

 

coach outlet store online

 

cheap oakley sunglasses

 

air foamposite

 

discount oakley sunglasses

 

air max

 

fitflops sale

 

uggs outlet

 

swarovski outlet

 

christian louboutin sale

 

kate spade handbags

 

moncler jackets

 

kate spade outlet

 

ugg boots

 

pandora jewelry

 

coach outlet online

 

cheap jordans for sale

 

kate spade outlet store

 

pg 2 shoes

 

jordans

 

coach outlet online

 

discount oakley sunglasses

 

michael kors outlet store

 

adidas yeezy boost

 

ray ban sunglasses outlet

 

moncler sale

 

timberland shoes

 

coach outlet store online

 

pandora outlet store

 

salvatore ferragamo shoes

 

louboutin shoes

 

ray ban glasses

 

ferragamo outlet

 

prada shoes

 

michael kors outlet online

 

coach factory outlet

 

ferragamo shoes

 

yeezy shoes

 

ralph lauren outlet online

 

polo ralph lauren outlet online

 

canada goose

 

pandora charms outlet

 

coach factory outlet online

 

coach outlet online

 

kate spade outlet online

 

tory burch handbags

 

oakley sunglasses wholesale

 

michael kors outlet online

 

michael kors outlet store

 

ray ban sunglasses discount

 

cheap ray ban sunglasses

 

salvatore ferragamo outlet

 

ugg outlet

 

jordan shoes for sale

 

toms shoes

 

pandora charms outlet

 

salomon outlet

 

uggs outlet

 

columbia outlet

 

angels jerseys

 

nike outlet

 

ecco outlet

 

ralph lauren outlet online

 

michael kors outlet store

 

longchamp outlet

 

coach factory outlet

 

columbia shoes

 

adidas nmd runner

 

ray bans

 

pandora jewelry outlet

 

pandora charms

 

coach factory outlet online

 

michael kors outlet clearance

 

cheap jordan shoes

 

kate spade handbags

 

cheap oakley sunglasses

 

michael kors outlet

 

lebron james shoes

 

canada goose jackets

 

cheap air jordans

 

moncler coats

 

basketball shoes

 

pandora rings

 

ugg outlet store

 

nike zoom shoes

 

yeezy boost 350

 

cheap air max

 

canada goose

 

adidas yeezy

 

underarmour outlet

 

pandora charms outlet

 

air jordan shoes

 

white sox jerseys

 

pandora charms outlet

 

kobe shoes

 

kobe shoes

 

supreme uk

 

canada goose outlet

 

adidas outlet online

 

adidas stan smith

 

nike sneakers

 

fake rolex

 

nike running shoes

 

pandora jewelry outlet

 

canada goose jackets

 

moncler jacket

 

devil rays jerseys

 

nike tessen

 

birkenstock sale

 

coach factory outlet

 

longchamp

 

adidas outlet online

 

air max shoes

 

canada goose jackets

 

astros jerseys

 

moncler coats

 

coach factory outlet online

 

coach outlet online

 

michael kors outlet

 

tory burch outlet online

 

prada outlet online

 

retro 11

 

cheap jordan shoes

 

coach factory outlet online

 

coach factory outlet

 

louis vuitton factory outlet

 

birkenstock outlet

 

nike air max 90

 

orioles jerseys

 

coach factory outlet online

 

ysl handbags

 

pandora charms sale

 

polo ralph lauren outlet online

 

cheap air jordans

 

pandora jewelry outlet

 

ugg boots

 

ralph lauren sale

 

hermes outlet

 

nike zoom

 

ysl outlet

 

vans outlet

 

coach factorty outlet store

 

philipp plein

 

fitflop shoes

 

ralph lauren sale clearance uk

 

canada goose parka

 

adidas nmd r1

 

louis vuitton handbags

 

coach factory outlet

 

nike huarache shoes

 

polo ralph lauren outlet online

 

polo ralph lauren outlet

 

salvatore ferragamo

 

fitflop sandals

 

coach outlet store online clearance

 

coach factorty outlet online

 

cheap oakley sunglasses

 

louis vuitton outlet online

 

louis vuitton outlet

 

pandora jewelry store

 

fitflops uk

 

ray ban sunglasses outlet

 

canada goose

 

dansko shoes

 

air max 1

 

adidas superstar shoes

 

michael kors outlet online

 

braves jerseys

 

canada goose jackets

 

hermes bags

 

air more money

 

coach outlet store online

 

moncler sale

 

cheap jordans

 

supreme shirts

 

adidas shoes

 

michael kors

 

kate spade handbag

 

christian louboutin shoes

 

longchamp outlet online

 

nfl jerseys

 

ugg outlet store

 

nike outlet store

 

adidas outlet store

 

louboutin outlet

 

nfl jerseys

 

dodgers jerseys

 

canada goose jackets

 

mlb jerseys wholesale

 

rolex replica watches

 

cheap ray ban sunglasses

 

nmd adidas

 

coach factory outlet online

 

jimmy choo shoes

 

ralph lauren outlet online

 

salvatore ferragamo outlet

 

pandora outlet

 

canada goose jackets

 

christian louboutin shoes

 

mets jerseys

 

timberland boots

 

ecco shoe

 
clibin [69.167.24.xxx] เมื่อ 16/08/2018 09:16
123
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
ปฎิทิน
November 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ