"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมหลากหลายหมวดมูลข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ)
ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่มีสาระและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย

สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท8/04/2018
ผู้เข้าชม234210
แสดงหน้า398814
บทความ
เศรษฐกิจ
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
เศรษฐกิจวิถีที่มีชีวิต
การเมือง
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
ไทย มิตรแท้หรือศัตรูของประเทศเพื่อนบ้าน (ชวลิต)
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน

ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)

อ่าน 1738 | ตอบ 0

อาชีพสอดคล้องกับการพัฒนาส่งเสริมประเทศอาเซียน

                การรวมกลุ่มประเทศอาเซียนกับกำลังเปิดมากกว่าเดิม สำหรับอาชีพที่สามารถแลกเปลี่ยน สามารถย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรีในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ คือ แพทย์, ทันตแพทย์, นักบัญชี, วิศวกร, พยาบาล, สถาปนิก, นักสำรวจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบการศึกษาของเราจะต้องสอดคล้องกับเวลาที่เราเปิดอาเซียนด้วย 

                การสร้างคนหากผมพูดเช่นนี้ เราจะต้องย้อนกลับไป 10 ปี เพราะกว่าจะได้คนเช่น แพทย์คนหนึ่ง เราต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 8 – 10 ปี แต่ถ้าหากเทียบเรื่องวงการแพทย์ในประเทศอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าใคร เราอาจจะอยู่อันดับต้นๆของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด และอีกประการหนึ่งถ้าหากแพทย์ของเราจะต้องไปอยู่ในประเทศต่างๆ แพทย์ของเราก็สามารถใช้ภาษาที่สองได้สบาย บางคนอาจจะห่วงว่าจะเกิดการสมองไหลของแพทย์  แล้วคนไทยจะได้รับการรักษาจากแพทย์ที่ดีมีคุณภาพรึเปล่า ผมมีความเห็นว่าแพทย์ของเราเดี๋ยวนี้กลับกลายไปอยู่ในภาคเอกชนและภาครัฐเยอะแยะมากมาย เช่นในหน่วยงานตระกูล ส. ก็จะมีเหล่าคุณหมอไปอยู่มากมายไม่ได้ใช้อาชีพดั้งเดิมแล้ว ผมคิดว่าเรายังมีแพทย์อีกเยอะ ทำให้ไม่ห่วงตรงนี้ แต่ที่ห่วงคืออีกอาชีพหนึ่งคือพยาบาล แต่พยาบาลของเรามีจุดอ่อนที่เราใช้ภาษาที่สองไม่ได้ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ห่วงเรื่องสาธารณะสุขมาก และเขาใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เพราะเป็นภาษาพื้นฐานของเขา ทำให้เราก็ถูกแย่งอาชีพไปแล้วส่วนหนึ่ง
        
          จากที่มีพยาบาลจากประเทศฟิลิปปินส์มาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น (ข้อมูลในเว็บไซด์ของพยาบาล ศิริราชกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีการเรียนด้านพยาบาลมากแล้วเขาส่งออกไปทำงานในต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นเป้าหมายที่เขามา) แล้วเราควรจะเตรียมตัวอย่างไร สำหรับพยาบาลที่คิดว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศของเราก็ไม่เป็นไร เราก็ใช้ภาษาไทยของเราไป แต่ถ้าคิดว่าอยากจะเป็นพยาบาลที่สามารถไปรักษาในประเทศอื่นๆ ในประเทศอาเซียนก็คงจะต้องสามารถใช้ภาษาที่สองให้ได้ เพราะเราต้องใช้ในการสื่อสารกับคนไข้ เพราะว่าการสื่อสารกับคนไข้ที่ใช้การแปล มันไม่ได้ให้ความรู้สึกหรือสิ่งที่อยากจะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในวงการสาธารณสุขคงจะต้องพัฒนาด้านภาษาที่สองให้มากขึ้น
         
          ด้านวิศวกรรมของประเทศไทยเราก็ไม่ได้อ่อนกว่าประเทศไหนเลย เรามีการพัฒนาก้าวหน้าไปพอสมควร ผมเคยได้แวะที่ดูใบก่อนเดินทางไปประเทศอิหร่านกับนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า  กงสุลใหญ่ที่ดูใบได้บรรยายให้ทราบว่าคนไทยเป็นที่ไว้วางใจในฝีมือการก่อสร้างมีความชำนาญในด้านวิศวกรรมหรือการก่อสร้าง  มีทักษะสูงมากเราได้ไปก่อสร้างในประเทศต่างๆ ทั้งรถไฟฟ้า  ตึกสูง ถนน หรืออย่างที่พม่ากำลังพัฒนาตอนนี้บริษัทคนไทยได้รับให้เป็นผู้ก่อสร้าง  ซึ่งเรามีความเก่งอยู่แล้ว และไม่ได้เก่งแต่ด้านก่อสร้างบนพื้นดิน เราเก่งการก่อสร้างตั้งแต่ที่สูง  บนดิน  ลงไปถึงใต้ดินเราก็เก่ง  เราสามารถทำงานก่อสร้างได้อย่างดี มีคุณภาพและทำได้อย่างรวดเร็ว 
         
           หากเราไม่เตรียมความพร้อมเท่าที่ควรเมื่อเปิดเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ผลกระทบที่ตามมาคือ บางอาชีพต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยเราได้ และอีกประเด็นคือเรื่องการศึกษา ขณะนี้เรื่องการศึกษาในสิงคโปร์เขาเจริญก้าวหน้ามาก เช่น มหาวิทยาลัยนันยาง ติดอันดับสูงในโลก หรือมหาวิทยาลัยในมาเลเซียก็มีคุณภาพเช่นกัน ต่อไปมหาวิทยาลัยต่างๆ เหล่านี้จะรุกเข้ามาในประเทศไทยด้วย แต่เราอาจจะเตรียมความพร้อมในสาขาที่ประเทศอื่นเขาไม่เข้มแข็งเท่าเรา อย่างสาขาเรื่องการแพทย์ หากเปิดรองรับนักศึกษาต่างชาติ ผมคิดว่าคนในภูมิภาคอาเซียนจะมาเรียนในประเทศไทยมากขึ้นแน่นอน หากราคาค่าเล่าเรียนพอๆ กันกับเรียนที่ประเทศเขา
 

เรากำลังจะก้าวเข้ามาแข่งขันกันเองในประเทศอาเซียนหรือไม่ ?

             หากจะคิดว่าเป็นการแข่งขันกันเองก็คงจะไม่ใช่  จะเหมือนกันกับในกลุ่มประเทศยุโรปที่มีการรวมตัวแล้วสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน แล้วก็ไปแข่งขันกับต่างประเทศ ในประเทศยุโรปอย่างประเทศหนึ่งอาจจะมี 5 ล้านหรือ 10 ล้านก็มารวมตัวกัน อย่างประเทศฝรั่งเศสเขาสร้างเครื่องบินแอร์บัส เขาไม่ได้สร้างชิ้นส่วนหมดในประเทศเดียว แต่ว่าเขาให้ประเทศโน้นสร้างชิ้นส่วนนี้ ประเทศนี้สร้างชิ้นส่วนนี้ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างความเข้มแข็งเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ต่อไปอุตสาหกรรมยานยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนผมคิดว่าต่อไปจะเป็นอันดับที่ 2 หรือ 3 ของโลกเลย เพราะว่าประเทศในอาเซียนมีการผลิตรถยนต์มาก อย่างในมาเลเซียและอินโดนีเซีย เช่น รถยนต์โตโยต้าที่วิ่งกัน ก็ผลิตในอินโดนีเซีย อย่างในประเทศไทยมีการผลิตชิ้นส่วนมาก เป็นลำดับต้นๆ ของโลกเลย เพราะฉะนั้นในอาเซียนจะเป็นศูนย์แห่งการส่งออกยานยนต์ของโลกเลยได้ หากมีการร่วมมือกัน

             รูปแบบที่เราสามารถร่วมมือกันได้ เช่น ประเทศอินโดนีเซียที่มีการสร้างรถตู้ก็ให้สร้างที่ประเทศเดียว เราเก่งเชี่ยวชาญรถกระบะก็ทำเฉพาะอันนี้ เราทำไม่ใช่เพื่อแข่งกันเอง  แต่เราทำเพื่อไปแข่งกับกลุ่มประเทศอื่นๆ ในโลกนี้ แล้วก็ในนามของอาเซียน อย่างเช่น รถโปรตอนของมาเลเซีย เราก็สามารถผลิตส่งชิ้นส่วนไปให้มาเลเซียได้ ต้องร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นมา

             ผมได้ดูเรื่องโครงสร้างของประชากรในอาเซียนจะเป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยม แต่พอในอนาคตอีก 40 – 50 ปี โครงสร้างประชากรจะคล้ายๆ กับกรดพระ คือจะโค้งขึ้นไป แล้วยิ่งพอจะไปถึง ปี  2100 ผมก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้ว ยอดแหลมจะเป็นตุ่มอยู่ในกรดพระอย่างนั้นเลย แสดงว่าคนจะมีอายุยืนมากขึ้น อาเซียนเราอาจจะเป็นแหล่งที่บ่มเพาะคนชรา คือ คนชรามาอยู่ในภูมิภาคเรา  แล้วเขามีความสุข เพราะเราจะดูแลเขาด้วยอาหาร ด้วยสภาพแวดล้อม และด้วยการเอาอกเอาใจใส่ดูแล เราจะเป็นศูนย์กลางรวมตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นอีกสิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียม และอะไรที่เป็นคุณค่าที่ดีของเราแล้ว เราจะต้องรักษาตรงนี้ไว้ให้ดี อะไรที่เราไม่พร้อมก็ต้องเตรียมพัฒนาตรงนั้นเพื่อให้ไปสู่ความพร้อมให้ได้ เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก่อนที่เราจะไปสู่อาเซียน

คนมุสลิมในอาเซียนมีมากถึง 300 ล้านคน เราสามารถสร้างอะไรขายให้กับเขาได้บ้าง ?

             ในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็มีกลุ่มประเทศที่เป็นมุสลิมแล้วครึ่งหนึ่ง อินโดนีเซียก็มีจำนวนคนที่เป็นมุสลิมที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ก็ถือว่ามีวิถีที่เป็นมุสลิมอยู่แล้ว แล้วเราจะเตรียมการอะไรเพื่อที่จะขายให้กับเขา ยกตัวอย่าง นักศึกษาของผมเขาเสนอเรื่อง โรงพยาบาลสร้างสุข เป็นโรงพยาบาลที่รู้วิถีของคนมุสลิม ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไปแล้วจะดูแลอย่างไร เขาเขียนรายละเอียดไว้เยอะมากเลยว่าจะต้องดูแลคนที่เกิดมาปุ๊บจะต้องมีการพูดที่ข้างหู ซึ่งตรงนี้เราจะต้องเรียนรู้วิถีตรงนี้ เพราะคนมุสลิม 300 ล้านคนอาจจะมาใช้บริการที่บ้านเรา

            และไม่ใช่เฉพาะแค่ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีประมาณ 300 ล้าน แต่ถ้ามาดูทั้งโลก ในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดมีกลุ่มคนมุสลิม 1,400 ล้านคน แล้วเรายังมีความเก่งในเรื่องเย็บปักถักร้อย ยังไงกลุ่มมุสลิมจะต้องแต่งตัวในวิถีวัฒนธรรม เราสามารถเป็นคนผลิตเสื้อผ้า สิ่งของต่างๆ ที่เขาต้องใช้ ประเทศไทยสามารถทำได้ดีด้วย เท่าที่ผมทราบขณะนี้ก็ส่งไปขายในต่างประเทศด้วยส่วนหนึ่ง เราไม่ได้ขายเฉพาะในอาเซียน แต่เราขายเฉพาะในเอเชียก็ได้ เราจะได้เปรียบชาติอื่นๆ ตรงที่ ต้นทุนค่าขนส่งเราก็ถูก เราขายในเอเชียต้นทุนการขนส่งเราก็ถูก ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นตลาดของเรามากกว่า

            ความฝันของเด็กๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เขาอยากเป็น จะบอกถึงความต่าง ตรงที่อะไรที่เราฝันไม่เหมือนคนอื่น นั่นคือจุดแข็งของเรา เพราะว่าเราจะได้ใช้ขายตรงนั้นได้ อาชีพหนึ่งที่เราฝันอยากจะเป็น อยากจะทำแล้วที่อื่นไม่มีใครฝันเลย เช่น การเป็นพ่อครัว ผมว่าดีนะ เรามีนโยบายครัวโลกมาตั้งแต่ปี 2547 แล้ว แต่หามหาวิทยาลัยที่สอนเด็กๆ เพื่อที่จะเรียนเฉพาะการทำอาหาร ผมว่าไม่มีที่ไหนที่โดดเด่นเท่ากับที่วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งก็เปิดเป็นวิทยาลัยเล็กๆ เท่านั้นเอง แทนที่ใน 10 ปีนี้ผมว่าเราน่าจะพัฒนาเตรียมพร้อมกันได้แล้ว เช่นของโรงแรมโอเรียนเต็ล ก็จะมีโรงเรียนสอนทำอาหาร มีคนจองเรียนเต็มกันตลอด ฝรั่งชอบมาทำอาหารกัน ผมว่าตรงนี้เราต้องเตรียมพร้อมผลิตพ่อครัวของโลกได้แล้วนะ เพราะเรามีโรงแรมไม่รู้เป็นกี่พันกี่หมื่นโรงแรมที่เราต้องใช้พ่อครัว แต่ไม่ใช่เป็นเฉพาะพ่อครัวเท่านั้น ยังมีผู้บริหารอาหารที่ประชากรทั่วโลกจะสามารถนำอาหารของเราไปบริโภคได้อย่างเพียงพอ

            โรงแรมของไทยเราที่ติดอันดับโลก อย่างเช่น ชีวาสมที่อยู่ที่หัวหิน จากที่ได้มีการประเมินจากหนังสือ Traveler ชีวาสมติดอันดับหนึ่งของโลกที่มีการเปิดที่พักและดูแลสุขภาพ เขาใช้อาหารสมุนไพร และผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายแห่งที่เขาได้มีการพัฒนาในแนววิถีธรรมชาติ ไม่ใช่พัฒนาจากที่มีสถาบันสอนเรื่องนี้อย่างจริงจัง เช่นการดีไซด์อาหาร เวลาอาหารชนิดหนึ่งจะจัดให้สวยงานแล้วถูกตาถูกลิ้นได้อย่างไร เขาจะมีวิธีการของเขา เขาก็สอนเป็นคอร์สพิเศษ แต่ว่าไม่ได้มีการสอนเป็นชิ้นเป็นอันเท่าที่ควร

           จากตัวอย่างการเปิดประเทศอาเซียน ตัวแบบที่เราดูมาคือ อียูของยุโรป แล้วก็ยุโรปในขณะนี้ผมเรียกว่าเป็นขาลงแล้ว และก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  เราเห็นตัวแบบแล้วว่าการรวมตัวกันแล้วนำเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวนำ  สุดท้ายมันก็จะพังแล้วก็ตายเหมือนกัน แต่เราไม่ได้รวมกันเพียงแค่เศรษฐกิจอย่างเดียว เรายังรวมถึงวัฒนธรรมด้วย ผมจึงเตือนต่อสังคมว่า เราอย่าไปมุ่งเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเหมือนที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ แต่สิ่งที่ควรมุ่งคือจุดแข็งของประเทศใน 10 ประเทศอาเซียน คือเรื่องสังคมและวัฒนธรรม ไม่ได้อยู่ในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเรื่องที่ได้ติดตามมา เมื่อไรเราเอาเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเหมือนในยุโรป สุดท้ายเราก็จะพังเหมือนในยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาเหมือนกัน

           ประเทศไทยเป็นประเทศที่แม้จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไรเราก็จะอยู่ได้ เราไม่เคยค้นหาว่าเราอยู่ได้เพราะอะไร แต่ผมจะบอกว่าเราอยู่ได้เพราะสังคมและวัฒนธรรม ผมได้มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศ หากเราไปต่างประเทศถ้าเผื่อยามที่เราอดอยากมันไม่มีที่ไหนให้เรากินได้เลยนะ แต่บ้านเราถึงจะอดยากขนาดไหนเดินไปในท้องทุ่งท้องนาที่ไหนก็มีกิน มีคนมีน้ำใจแบ่งปันกัน เพราะฉะนั้นนี่คือวิถีไทย วิถีอาเซียนที่เราอยู่กันได้เพราะเรามีจุดแข็งตรงนี้ บางส่วนเราไม่ได้เอาเศรษฐกิจนำอย่างเดียว  หากเราเน้นเรื่องเศรษฐกิจ พวกนักธุรกิจที่เขาบอกว่า ต้องสร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุด นี่คือจุดอ่อนของเขา ยิ่งคุณสร้างผลกำไรมากขึ้น มันยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมมากขึ้น เมื่อความไม่เป็นธรรมในสังคมมากขึ้น มันจะเกิดแรงต่อต้านแล้วจะเกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้น สังคมไทยวันนี้ก็ไปสู่มิตินี้มากมายเหมือนกัน

          อย่างจีนที่ประสบความสำเร็จ เพราะใช้ระบบทุนนิยมภายใต้วิถีของสังคมนิยม แต่ของไทยเราน่าจะเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมภายใต้พุทธวิถีหรือว่าศาสนาวิถีก็ได้ ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดดีมากกว่านะ เพราะว่าเราเป็นชาติที่มีศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตคน การที่เรามีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ทำให้เราเป็นคนไม่สุดโต่งจนเกินไป เวลาเราเป็นทุนนิยมเราก็ไม่สุดโต่ง แต่ถ้าเราไปก็อบปี้เขามาแล้วเราต้องผลิตเยอะ ต้องเอาให้ชนะเขา มันก็เกิดความเห็นแก่ตัว ก็ไม่ใช่วิถีของเราอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาอยู่กับบริบทและวิถีของตัวเราเอง ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะทำให้ตัวเรามีความสุข และเราก็จะมีความสุขตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนเราอยู่เรื่อยๆว่าไม่ให้เราสุดโต่ง  ให้เราพอเพียง คือไม่ให้เราสุดโต่งไปกับด้านใดด้านหนึ่ง แต่ให้เราพอเพียงตามสภาพบริบทของเรา

           ผมมองว่าการที่เราสุดโต่ง แล้วไปสู่มิติของทุนนิยมเสรีมากจนเกินไป  แล้วเราก็ฝันว่าเรามีเงินเยอะๆแล้วเราจะมีความสุข ผมอยากจะเรียนว่า การมีเงินมาก มีทรัพย์สมบัติมาก ไม่ใช่เป็นคำตอบว่าชีวิตจะมีความสุข เราเห็นหลายคนที่มีเงินมาก เป็นหลายล้าน หลายแสนล้าน ชีวิตก็มีความทุกข์เยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นอย่าไปสุดโต่งจนเกินไป ให้อยู่กับตัวตนและให้พอประมาณกับตัวเอง

           ประชาคมอาเซียนก็ใกล้เข้ามาถึงแล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อนำเอาความก้าวหน้าเข้ามาสู่ 10 ประเทศที่ร่วมมือให้เป็นปึกแผ่นเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับ 10 ประเทศของอาเซียนได้ เราจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นปึกแผ่นกับ 10 ประเทศ ไม่ใช่มาแข่งขันกัน แต่จะร่วมมือกันเพื่อมั่นคง มั่งคั่ง ทั้งสังคมและวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ


ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :