"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมหลากหลายหมวดมูลข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ)
ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่มีสาระและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย

สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท11/01/2018
ผู้เข้าชม216194
แสดงหน้า358112
บทความ
เศรษฐกิจ
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
เศรษฐกิจวิถีที่มีชีวิต
การเมือง
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
ไทย มิตรแท้หรือศัตรูของประเทศเพื่อนบ้าน (ชวลิต)
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน

รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)

อ่าน 1488 | ตอบ 1
 
 
                                                                                       ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ
                                                                                       นักวิชาการอิสระเศรษฐศาสตร์การเมือง
                                                                                        เครือข่ายเสริมสร้างสังคมสันติสุข

 
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนนั้นมีมาอย่างยาวนานแล้ว ประชาชนหลายเผ่าพันธุ์ต่างก็สู้รบกันมานับพันๆปี ซึ่งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามที่ต่อเนื่องยาวนานส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระหว่างกรีกกับเปอร์เซีย   อังกฤษกับสเปน  สหภาพโซเวียตกับประเทศในอาณานิคม และอื่นๆอีกมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่ความแตกต่างของการสังกัดภายใต้ประเทศที่ต่างกัน หรือต่างเผ่าพันธุ์กันเท่านั้นที่ได้สู้รบต่อกัน  แม้แต่กลุ่มคนที่แตกต่างกันทางด้านศาสนาไม่ว่าชาวคาธอลิกกับโปแตสแตนท์ในไอร์แลนด์เหนือ ชาวคริสต์กับมุสลิมในบอสเนีย และชาวพุทธกับชาวฮินดูในศรีลังกา ล้วนแล้วก็ขัดแย้งกันทั้งสิ้น  บ่อยครั้งที่เผ่าพันธุ์ ภาษา และศาสนาซึ่งเป็นความแตกต่างกันในสาระสำคัญของแต่ละวัฒนธรรม ได้เป็นตัวกำหนดปรากฏการณ์ทางสังคมที่ทำให้มีการสร้างอัตลักษณ์ แบ่งแยกลักษณะของแต่ละฝ่ายแต่ละพวกออกจากกันเป็นกลุ่มๆ เป็นพวกเขาพวกเราตามมา
 
เป็นต้นว่า คนส่วนใหญ่ของกรีกนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ และพูดภาษากรีก ในขณะที่คนอิตาลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกและพูดภาษาอิตาเลียน หรือในบางพื้นที่วัฒนธรรมอย่างหนึ่งทรงสถานะเหนือกว่าวัฒนธรรมอื่นๆ      เช่น ชาวเซิร์บและชาวโครแอธ ต่างก็พูดภาษาเดียวกันแต่ก็ยังแยกออกเป็นสองกลุ่มเพราะว่าชาวโครแอธส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาธอลิก  ส่วนชาวเซิร์บส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าตามที่กล่าวมานั้นความเชื่อด้านศาสนาสำคัญกว่าการใช้ภาษาในการแบ่งแยกฝ่ายแยกเขาแยกเรา
 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ความขัดแย้งที่ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนั้น  มีเหตุผลหลัก สามประการที่สำคัญคือ
 
ประการแรก การมีอาณาจักรขนาดใหญ่ เราจะเห็นได้ว่าภายในอาณาเขตประเทศที่กว้างใหญ่หรืออาณานิคม มักประกอบด้วยประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์   และเมื่ออยู่รวมกันมักจะมีการแต่งงานข้ามเผ่าเกิดการผสมข้ามชาติพันธุ์กันสูงมาก   การตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยมีทั้งกระจัดกระจายและอยู่รวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่น  ต่อมาเมื่ออาณานิคมได้ล่มสลายลง มีการจัดตั้งอาณาจักรขึ้นมาใหม่ แต่อาณาจักรใหม่นี้มีอาณาเขตไม่สอดคล้องกับชุมชนหรือที่อยู่ของชนเผ่า ประเทศใหม่จึงถูกก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินซึ่งตั้งอยู่บนข้อขัดแย้งทางอาณาเขตและปัญหาของชาติพันธุ์ ซึ่งล้วนแล้วได้จัดตั้งภายใต้การบงการของประเทศมหาอำนาจเสมอ  ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ตามมา  แต่ปัญหาดังกล่าวนี้ได้ถูกบดบังไว้ชั่วคราวเพราะประเทศมหาอำนาจยังมีอิทธิพลทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ครอบคลุมอยู่  แต่ปัญหาที่ตามมาในภายหลังคือประชาชนหลายๆกลุ่มมักจะออกมาเรียกร้องอย่างต่อเนื่องว่าอาณาเขตของตนนั้นมีชนกลุ่มอื่นมาอาศัยอยู่
 
หากดูแผนที่โลกจากปี 1900  1950 และ 1998  เราจะเห็นได้ว่าประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กได้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในยุคสมัยที่ประเทศมหาอำนาจยังเรืองอำนาจ และประเทศเกิดใหม่ยังดำรงอยู่ได้โดยไม่มีความขัดแย้งนั้น เพราะผู้ปกครองที่มีอำนาจได้ระงับความขัดแย้งต่างๆไว้ได้ชั่วคราว  ทั้งความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์  ด้านศาสนา รวมทั้งด้านอื่นๆ ด้วย 
 
มหาอำนาจบางประเทศใช้อำนาจทั้งการบังคับและออกคำสั่งให้ประเทศอาณานิคมของตนปฏิบัติตามโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้ประชาชนในประเทศเหล่านั้นเกิดความไม่พอใจสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  ประกอบกับประชาชนก็เกิดความไม่พอใจรัฐบาลของตนโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีทั้งหลายได้ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม    ไม่ว่าอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี  อาณาจักรออตโตมันตุรกี  และประเทศภายใต้อาณานิคมขนาดใหญ่ในเอเชีย แอฟริกา   รวมทั้งสหภาพโซเวียต  ที่มักจะพบกับการล่มสลายลงในที่สุด
 
ประการที่สอง อุดมการณ์ที่ต้องการมีเสรีภาพ และความเสมอภาค
ในสหรัฐอเมริกา เมื่อพูดถึงคำว่าเสรีภาพแล้วเรามักจะนึกถึงเสรีภาพของแต่ละปัจเจกเท่านั้น  มักไม่มีใครนึกถึงเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้เพราะหากเราทุกคนต่างก็มีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วเราทุกคนต่างก็มีเสรีภาพ  นั่นหมายถึงเสรีภาพโดยรวมของประชาชนซึ่งเป็นเสรีภาพที่แท้จริง     หรือกรณีการที่เราเป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยและรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สิทธิและเสรีภาพของชนกลุ่มก็จะสำคัญสำหรับเรา ซึ่งที่จริงก็คือหากเราไม่มีเสรีภาพในชนกลุ่มแล้ว นั่นหมายถึงเราก็ไม่อาจมีเสรีภาพส่วนบุคคลได้อย่างเต็มที่เช่นกัน
 
หากมองย้อนกลับไปในอดีต  หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 (1914-1918) ฝ่ายพันธมิตรโดยการนำของประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson)  ประธานาธิบดีคนที่ 28 ของประเทศสหรัฐอเมริกา พยายามที่จะทำให้กลุ่มชนที่ประกอบด้วยความหลากหลายชาติพันธุ์พึงพอใจ จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนสิทธิของชนกลุ่มน้อย รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันคือความเป็นอเมริกัน มีการแพร่กระจายของลัทธิชาตินิยมออกไปอย่างกว้างขวาง ความแตกต่างก็ค่อยๆเงียบหายไปตามลำดับ แต่หายนะจากผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ( 1939-1945 )  ส่งผลให้มีการนำปรัชญาวิลสันมาใช้อีกครั้ง (Wilsonian Philosophy)  เพราะหลังจากปี 1945 สิทธิของกลุ่มชนได้ลดระดับลงโดยมีการคาดคะเนกันว่าการรับรองสิทธิของบุคคลน่าจะเพียงพอแล้ว
 
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีประเทศที่เกิดขึ้นใหม่โดยการนำบุคคลหลายๆชาติพันธุ์มารวมกันกำหนดอาณาเขตประเทศ เช่น เชคโกสโลวาเกีย ยูโกสลาเวีย และสหภาพโซเวียต  การรวมกันของหลายๆชาติพันธุ์ของประเทศเหล่านี้ ส่งผลให้มีการแบ่งแยกกลุ่มกันภายในประเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวของลัทธิชาตินิยมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยุโรป  เพราะชนเผ่ามีความต้องการประชาธิปไตยและสิทธิส่วนบุคคล  และขณะเดียวกันก็ต้องการสิทธิของชนกลุ่มด้วย ซึ่งนั่นหมายความถึงความขัดแย้งได้เริ่มก่อตัวมากขึ้นและเป็นการเริ่มขึ้นของวัฏจักรแห่งความขัดแย้ง และความต้องการแบ่งแยกดินแดน ทั้งนี้เพราะชนกลุ่มน้อยก็ต้องการอำนาจอธิปไตยของตนเองและปกครองตนเองเพื่อความเป็นอิสระเหมือนๆกัน สิ่งเหล่นี้ทำให้ผู้นำของโลกในหลายประเทศต้องตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
 
การลุกฮือของความขัดแย้งที่รุนแรงมักจะเกิดจากการโหมกระพือให้เพิ่มขึ้นจากสื่อสารมวลชน ซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นอิสระต่อการปกครองตนเอง การเชิดชูการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง   ชาวปาเลสไตน์ที่เข่นฆ่าชาวอิสราเอล  รวมทั้งชาวคาชมิริส  ชาวทามิล และชาวบอสเนียที่ต้องการจะทำลายและเข่นฆ่าศัตรูของตน ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ และสื่ออื่นๆเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเชิดชูการกระทำเหล่านั้น สื่อเหล่านี้ได้ทำให้วิกฤตที่รุนแรงอยู่แล้วขยายรุนแรงมากกว่าที่เป็นจริง การนำเสนอและการยกย่องทั้งฝ่ายกบฏหรือฝ่ายที่ปราบปราม ช่วยทำให้ความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้น
 
ประการที่สามคือปัจจัยทางด้านสังคมและภูมิศาสตร์
เราสามารถไปไหนก็ได้ที่ต้องการจะไปหรือทำอะไรก็ได้ที่เชื่อว่าสามารถทำได้ ในสิ่งที่เราต้องการ    ทุกๆวันโทรทัศน์ได้นำเสนอข่าวยั่วยุและยั่วเย้า ให้เห็นรางวัลที่ควรได้รับในการดำรงชีวิต ส่งผลให้มนุษย์ทั้งหลายต่างก็อยากแสวงหาส่วนแบ่งของตนเองให้มากขึ้น ความทะเยอทะยานความอยากมีอยากได้นำไปสู่การต่อสู้ดิ้นรนเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการอยากมีอยากได้เหล่านั้นหมายถึงการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นและรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การเป็นปรปักษ์ต่อกันในที่สุด ความเป็นปรปักษ์ต่อกันทำให้ต่างฝ่ายต่างแสวงหาแนวร่วม ซึ่งสิ่งแรกก็คือสร้างความรู้สึกให้ยึดติดกับกับชาติพันธุ์ ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ เชื้อชาติ หรือศาสนา เป็นการแยกเขาแยกเราที่ง่ายที่สุด
 
ตัวอย่างเช่นหากเราเป็นแอฟริกันอเมริกันซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองและคนขายของชำแถวบ้านเผอิญเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเกาหลี เราอาจเห็นว่าคนเหล่านั้นแต่ละคนแตกต่างจากตัวเรา กลุ่มของเรา  บุคคลอื่นเหล่านั้นจะเป็นผู้รุกรานมากกว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความรู้สึกเดียวกัน   ดังนั้นคำว่า “พวกเรา” “พวกเขา” ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์ไปทั่วโลก
 
ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งของมนุษยชาติในหลายๆพื้นที่ของโลกใบนี้มักจะประกอบไปด้วยสาเหตุหลักๆสามประการตามที่กล่าวได้มา แม้บางครั้งจะได้รับการแก้ไขด้วยสติปัญญา การมีผู้นำที่รับผิดชอบ และแก้ด้วยวิธีที่การที่หลากหลาย  แต่โชคร้ายของสังคมมนุษย์ที่ยังมีนักการเมืองซึ่งส่วนใหญ่ใช้ความไม่พอใจของประชาชนเป็นเครื่องมือแสวงหาอำนาจ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง  ซึ่งนักการเมืองเหล่านี้จะคอยกระตุ้นความรู้สึกเกลียดชังในหมู่ประชาชน   เป่าหูประชาชน  ปลุกระดมมวลชนให้เกลียดชังกัน  รวมทั้งยุยงเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้เกลียดชังกันเอง ซึ่งเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดหากเกิดขึ้นก็คือเมื่อเพื่อนบ้านด้วยกันเป็นศัตรูต่อกัน นั่นคือหายนะของชีวิตที่มีแต่ความรุนแรงทุกรูปแบบจะตามมาจนไม่อาจแก้ไขเยียวยาได้อีกต่อไป  ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นญาติและมีความไว้วางใจต่อกันทั้งสิ้น  เมื่อใดที่ขาดความไว้วางใจต่อกันสังคมนั้นย่อมมีแต่ความขัดแย้งที่ไม่มีวันจะยุติลงได้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วทั้งในบอสเนีย  เลบานอน และรวันดา  รวมทั้งในหลายๆพื้นที่นับไม่ถ้วน   
 
ความโหดร้ายของการแย่งชิงอำนาจทางการเมือง มักจะทำให้แต่ละฝ่ายทำทุกวิถีทางที่จะได้มาซึ่งอำนาจ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการ  แม้แต่สื่อสารมวลชนอย่างสถานีวิทยุที่ควรใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ กลายเป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองที่มีไว้เพื่อควบคุมความคิดของประชาชน เพราะสิ่งที่เสนอออกมาล้วนมีผลต่อการครอบงำทางด้านอุดมการณ์(Hegemony)   นั่นคือสื่อเป็นเครื่องเมือในการกระจายวัฒนธรรมและอุดมการณ์ที่ถูกกำหนดโดยชนชั้นปกครอง มาเป็นเครื่องมือทำลายล้างต่อกัน ทั้งการสร้างข่าวโคมลอยกระตุ้นยั่วยุให้เกิดความเคียดแค้นชิงชัง สร้างสถานการณ์แห่งความสับสนอลหม่านและความกลัว สิ่งเหล่านี้ได้กระตุ้นให้ประชาชนลุกขึ้นมาพกอาวุธต่อสู้เข่นฆ่ากัน  ประชาชนที่เคยอาศัยและทำงานด้วยกันและแม้กระทั่งแต่งงานระหว่างลูกหลานที่มีเชื้อชาติศาสนาต่างกันก็อาละวาด เข่นฆ่า ข่มขืน และปล้นซึ่งกันและกันด้วยความเพลิดเพลินใจ
 
หากการเข่นฆ่าทำลายล้างในรวันดาของสองชาติพันธุ์ได้สอนอะไรเราได้บ้างนั้น จุดเริ่มต้นที่เป็นบทเรียนก็คือเราควรจะต้องไม่แยกพวกเขาพวกเราและที่สำคัญต้องไม่เห็นอีกฝ่ายเป็นคู่แข่งขัน เป็นศัตรู และต้องยอมรับให้ได้ว่าอีกฝ่ายว่าเป็นคนเหมือนกัน ซึ่งบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ได้รับจากความขัดแย้งในรวันดา เป็นสิ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าทำไมความขัดแย้งถึงได้เกิดขึ้น และเราจะช่วยป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร.........
                    
                                      “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
 
 

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

karin
http://shoppingclient.us |
http://shoppingcollections.us |
http://shoppingcommission.us |
http://shoppingcompanion.us |
http://shoppingconstruct.us |
http://shoppingcorporation.us |
http://shoppingcrawler.us |
http://shoppingcreativity.us |
http://shoppingcrown.us |
http://shoppingcupid.us |
http://shoppingcurious.us |
http://shoppingcustom.us |
http://shoppingdelta.us |
http://shoppingdepot.us |
http://shoppingdestination.us |
http://shoppingdir.us |
http://shoppingdish.us |
http://shoppingdivine.us |
http://shoppingdodge.us |
http://shoppingdollar.us |
http://shoppingdowntown.us |
http://shoppingdragon.us |
http://shoppingdraw.us |
http://shoppingduck.us |
http://shoppingeastbay.us |
http://shoppingeastside.us |
http://shoppingebony.us |
http://shoppingecho.us |
http://shoppingecono.us |
http://shoppingepic.us |
http://shoppingescrow.us |
http://shoppingfeedback.us |
http://shoppingfiesta.us |
http://shoppingfighter.us |
http://shoppingfleet.us |
http://shoppingfolder.us |
http://shoppingformula.us |
http://shoppinggecko.us |
http://shoppinggeo.us |
http://shoppingglamour.us |
http://shoppingglory.us |
http://shoppinggorilla.us |
http://shoppinggrabber.us |
http://shoppinggrace.us |
http://shoppinggram.us |
http://shoppinggratis.us |
http://shoppinggroove.us |
http://shoppingguerrilla.us |
http://shoppinghands.us |
http://shoppinghandy.us |
http://shoppinghard.us |
http://shoppinghusky.us |
http://shoppingice.us |
http://shoppingiron.us |
http://shoppingjackpot.us |
http://shoppingjoker.us |
http://shoppingkayak.us |
http://shoppingknight.us |
http://shoppinglast.us |
http://shoppinglastminute.us |
http://shoppinglegacy.us |
http://shoppingless.us |
http://shoppingletter.us |
http://shoppinglightning.us |
http://shoppingmain.us |
http://shoppingmarks.us |
http://shoppingmatche.us |
http://shoppingmeasure.us |
http://shoppingmember.us |
http://shoppingmessenger.us |
http://shoppingmetric.us |
http://shoppingmuscle.us |
http://shoppingmystical.us |
http://shoppingnano.us |
http://shoppingnations.us |
http://shoppingnatural.us |
http://shoppingnature.us |
http://shoppingnight.us |
http://shoppingnobel.us |
http://shoppingnumber.us |
http://shoppingocity.us |
http://shoppingoffline.us |
http://shoppingoftheday.us |
http://shoppingomatic.us |
http://shoppingomega.us |
http://shoppingoneday.us |
http://shoppingopedia.us |
http://shoppingopplis.us |
http://shoppingorama.us |
http://shoppingoriginal.us |
http://shoppingother.us |
http://shoppingouter.us |
http://shoppingpart.us |
http://shoppingpatch.us |
http://shoppingpeace.us |
http://shoppingpeach.us |
http://shoppingpearl.us |
http://shoppingpermanent.us |
http://shoppingpersonal.us |
http://shoppingphase.us |
http://shoppingpicker.us |
http://shoppingpirates.us |
http://shoppingplatinum.us |
http://shoppingplum.us |
http://shoppingprecision.us |
http://shoppingpremier.us |
http://shoppingpremium.us |
http://shoppingpresident.us |
http://shoppingprestige.us |
http://shoppingpride.us |
http://shoppingpriority.us |
http://shoppingpronto.us |
http://shoppingpure.us |
http://shoppingquantum.us |
http://shoppingrail.us |
http://shoppingrainforest.us |
http://shoppingrally.us |
http://shoppingrater.us |
http://shoppingrates.us |
http://shoppingraven.us |
http://shoppingreadset.us |
http://shoppingredhot.us |
http://shoppingremarkable.us |
http://shoppingreps.us |
http://shoppingrex.us |
http://shoppingrhino.us |
http://shoppingrings.us |
http://shoppingroll.us |
http://shoppingrunners.us |
http://shoppingsalvage.us |
http://shoppingsample.us |
http://shoppingscapes.us |
http://shoppingsearcher.us |
http://shoppingseason.us |
http://shoppingsedona.us |
http://shoppingsend.us |
http://shoppingshake.us |
http://shoppingshuffle.us |
http://shoppingsignature.us |
http://shoppingsilk.us |
http://shoppingsleuth.us |
http://shoppingsoldier.us |
http://shoppingsolo.us |
http://shoppingsonic.us |
http://shoppingsouthbeach.us |
http://shoppingsparkle.us |
http://shoppingspicy.us |
http://shoppingsplash.us |
http://shoppingsprint.us |
http://shoppingstamp.us |
http://shoppingstreaming.us |
http://shoppingstrick.us |
http://shoppingsunflower.us |
http://shoppingsweet.us |
http://shoppingthunder.us |
http://shoppingtreat.us |
http://shoppingturbo.us |
http://shoppingultra.us |
http://shoppingunder.us |
http://shoppingunique.us |
http://shoppingurban.us |
http://shoppingvariety.us |
http://shoppingvector.us |
http://shoppingverde.us |
http://shoppingwaterfront.us |
http://shoppingwidget.us |
http://shoppingwinner.us |
http://shoppingwish.us |
http://shoppingyankee.us |
http://www.silverlinee.com |
http://www.sitdowntime.com |
http://www.smarterbusinessplan.com |
http://www.smile-looks.com |
http://www.soarathome.net |
http://www.socialbusinesswriter.com |
http://www.speedshoptruck.net |
http://www.speedymore.com |
http://www.stealbody.com |
http://www.steppone.com |
http://www.street-fighters2.com |
http://www.swimdeeep.com |
http://www.talkoftech.com |
http://www.technews123.com |
http://technologyadaptive.us |
http://technologyamazing.us |
http://technologyanchor.us |
http://technologyappeal.us |
http://technologyarrow.us |
http://technologyatlantic.us |
http://technologyauthority.us |
http://technologyavatar.us |
http://technologybad.us |
http://technologybattle.us |
http://technologyblaster.us |
http://technologyblender.us |
http://technologyboulevard.us |
http://technologybounce.us |
http://technologybrite.us |
http://technologybunny.us |
http://technologycache.us |
http://technologycalculator.us |
http://technologycamel.us |
http://technologycaster.us |
http://technologycatch.us |
http://technologycellar.us |
http://technologycharm.us |
http://technologychase.us |
http://technologycheaper.us |
http://technologycheapest.us |
http://technologycircus.us |
http://technologyclassy.us |
http://technologyclearance.us |
http://technologyclient.us |
http://technologycollect.us |
http://technologycollector.us |
http://technologycommission.us |
http://technologycompanion.us |
http://technologyconstruct.us |
http://technologycorporation.us |
http://technologycounty.us |
http://technologycourier.us |
http://technologycrawler.us |
http://technologycreativity.us |
http://technologycrown.us |
http://technologycrystal.us |
http://technologycupcake.us |
http://technologycupid.us |
http://technologycurious.us |
http://technologycustom.us |
http://technologydesigning.us |
http://technologydestination.us |
http://technologydish.us |
http://technologydivine.us |
http://technologydollar.us |
http://technologydollars.us |
http://technologydowntown.us |
http://technologydraw.us |
http://technologyduck.us |
http://technologyeagle.us |
http://technologyeastbay.us |
http://technologyebony.us |
http://technologyecho.us |
http://technologyecono.us |
http://technologyepic.us |
http://technologyescrow.us |
http://technologyessence.us |
http://technologyfalcon.us |
http://technologyfighter.us |
http://technologyflag.us |
http://technologyflavor.us |
http://technologyfleet.us |
http://technologyflower.us |
http://technologyfolder.us |
http://technologyformula.us |
http://technologygecko.us |
http://technologygeo.us |
http://technologyglamour.us |
http://technologygoddess.us |
http://technologygrabber.us |
http://technologygrace.us |
http://technologygratis.us |
http://technologygrow.us |
http://technologyguerilla.us |
http://technologyguerrilla.us |
http://technologygun.us |
http://technologyhands.us |
http://technologyhandy.us |
http://technologyhotrod.us |
http://technologyhusky.us |
http://technologyimagine.us |
http://technologyjackpot.us |
http://technologyjoker.us |
http://technologyjust.us |
http://technologykiss.us |
http://technologyknight.us |
http://technologylast.us |
http://technologylastminute.us |
http://technologylegacy.us |
http://technologylightning.us |
http://technologyloco.us |
http://technologylucky.us |
http://technologymain.us |
http://technologymatche.us |
http://technologymeasure.us |
http://technologymember.us |
http://technologymeta.us |
http://technologymetric.us |
http://technologymillions.us |
http://technologyminer.us |
http://technologymuscle.us |
http://technologymystical.us |
http://technologynano.us |
http://technologynations.us |
http://technologynatural.us |
http://technologynight.us |
http://technologynobel.us |
http://technologynormal.us |
http://technologynumber.us |
http://technologyocity.us |
http://technologyoffline.us |
http://technologyomatic.us |
http://technologyoneday.us |
http://technologyopedia.us |
http://technologyopplis.us |
http://technologyorama.us |
http://technologyoriginal.us |
http://technologyovernight.us |
http://technologypatch.us |
http://technologypeace.us |
http://technologypearl.us |
http://technologypermanent.us |
http://technologypersonal.us |
http://technologyphase.us |
http://technologypickup.us |
http://technologypirates.us |
http://technologyplum.us |
http://technologypremier.us |
http://technologypremium.us |
http://technologypresident.us |
http://technologypride.us |
http://technologypronto.us |
http://technologypure.us |
http://technologyquantum.us |
http://technologyrail.us |
http://technologyrapid.us |
http://technologyrater.us |
http://technologyrates.us |
http://technologyraven.us |
http://technologyrazor.us |
http://technologyreadset.us |
http://technologyredhot.us |
http://technologyremarkable.us |
http://technologyreps.us |
http://technologyrex.us |
http://technologyrhino.us |
http://technologyrings.us |
http://technologyrule.us |
http://technologyrunners.us |
http://technologysalvage.us |
http://technologysample.us |
http://technologyscapes.us |
http://technologysearcher.us |
http://technologyseason.us |
http://technologysedona.us |
http://technologyshadow.us |
http://technologyshake.us |
http://technologyshoot.us |
http://technologyshuffle.us |
http://technologysignature.us |
http://technologysilk.us |
http://technologysleuth.us |
http://technologysnapshot.us |
http://technologysoldier.us |
http://technologysolo.us |
http://technologysonic.us |
http://technologysouthbeach.us |
http://technologysparkle.us |
http://technologysplash.us |
http://technologysprint.us |
http://technologystamp.us |
http://technologystreaming.us |
http://technologystrick.us |
http://technologysugar.us |
http://technologysuperhero.us |
http://technologysurprise.us |
http://technologysurreal.us |
http://technologysustain.us |
http://technologythunder.us |
http://technologytopsecret.us |
http://technologytreats.us |
http://technologyturbo.us |
http://technologyultra.us |
http://technologyunder.us |
http://technologyunique.us |
http://technologyurban.us |
http://technologyvector.us |
http://technologyverde.us |
http://technologyvictory.us |
http://technologyvisual.us |
http://technologywaterfront.us |
http://technologywidget.us |
http://technologywinner.us |
http://technologywish.us |
http://www.technologyworkshop.net |
http://technologyyankee.us |
http://www.techsmartarena.com |
http://www.techtopshop.com |
http://www.techtopskills.com |
http://www.theappbusiness.net |
http://www.thebusinessmagic.com |
http://www.thehomedesigncenter.net |
http://www.the-travel-people.net |
http://www.thewoodwardhouse.net |
http://www.thinkprofits123.net |
http://www.timeswaste.com |
http://www.tipshouseplans.com |
http://www.tiptoptechs.com |
http://www.tosmartbusiness.com |
http://www.tourismbusinessnews.com |
http://www.townhouseshops.net |
http://travelafter.us |
http://travelagenda.us |
http://travelamazing.us |
http://travelanchor.us |
http://travelappeal.us |
http://travelarrow.us |
http://travelatlantic.us |
http://travelback.us |
http://travelbad.us |
http://travelbeast.us |
http://travelblaster.us |
http://travelblender.us |
http://travelblod.us |
http://travelboulevard.us |
http://travelbounce.us |
http://travelbrite.us |
http://travelbrowse.us |
http://travelbrowser.us |
http://travelbuller.us |
http://travelcache.us |
http://travelcanal.us |
http://travelcaptive.us |
http://travelcarnival.us |
http://travelcatch.us |
http://travelcatcher.us |
http://travelcharte.us |
http://travelchase.us |
http://travelclient.us |
http://travelcollect.us |
http://travelcollector.us |
http://travelcolor.us |
http://travelconstruct.us |
http://travelcourier.us |
http://travelcrafter.us |
http://travelcrawler.us |
http://travelcreativity.us |
http://travelcrown.us |
http://travelcrunch.us |
http://travelcrystal.us |
http://travelcupcake.us |
http://travelcupid.us |
http://travelcurious.us |
http://travelcustom.us |
http://traveldesigning.us |
http://traveldir.us |
http://traveldish.us |
http://traveldivine.us |
http://traveldollars.us |
http://traveldragon.us |
http://traveldraw.us |
http://travelduck.us |
http://traveleastbay.us |
http://traveleastside.us |
http://travelecho.us |
http://travelecono.us |
http://travelelectra.us |
http://travelescrow.us |
http://travelexcel.us |
http://travelfame.us |
http://travelfeature.us |
http://travelfeedback.us |
http://travelfiesta.us |
http://travelfighter.us |
http://travelflag.us |
http://travelflavor.us |
http://travelfleet.us |
http://travelflower.us |
http://travelfolder.us |
http://travelformula.us |
http://travelgang.us |
http://travelgecko.us |
http://travelgeo.us |
http://travelglamour.us |
http://travelglory.us |
http://travelgrab.us |
http://travelgrabber.us |
http://travelgrace.us |
http://travelgratis.us |
http://travelgroove.us |
http://travelgrow.us |
http://travelguerilla.us |
http://travelguerrilla.us |
http://travelgun.us |
http://travelhandsome.us |
http://travelhandy.us |
http://travelhard.us |
http://travelhotrod.us |
http://travelice.us |
http://www.travelingarmenian.com |
http://travelintergrity.us |
http://traveliron.us |
http://traveljackpot.us |
http://www.traveljockey.net |
http://travelkayak.us |
http://travelkiss.us |
http://travelknight.us |
http://travellast.us |
http://travellastminute.us |
http://travellegacy.us |
http://travelletter.us |
 
karin [39.38.226.xxx] เมื่อ 11/01/2018 21:19
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
ประเด็นเป็นข่าว สร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านเมือง ธรรมาภิบาล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก การจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้ง อินเดีย มหาอำนาจ ASEAN อาเซียน การเปิดใจ หัวใจสีขาว สันติสุข รวันดา สันติสุข จีน จีนศึกษา ปฏิรูปการศึกษา การศึกษา อเมริกา ยุทธศาสตร์ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สันติสุข ภาคใต้ วัดไร่เชิงตะวัน หลักสูตร 4ส พระปกเกล้า การเสริมสร้างสังคมสันติสุข นโยบายการจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้ง จริยธรรม เเพทย์ จริยธรรมทางการเเพทย์ ปรองดอง สตรี ผู้หญิง บทบาทสตรี สันติสุข ความปรองดอง การจัดการความขัดแย้ง วัดห้วยปลากั้ง วัด โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสันติสุข สื่อเพื่อสันติสุข กำลังอำนาจ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการป่าไม้ สัญญาประชาคม
ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ