"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ) ที่หลากหลาย มีสาระ
และเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย 
สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท8/07/2021
ผู้เข้าชม1783152
แสดงหน้า2422655
เอกสารงานบรรยาย
เศรษฐกิจ
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก คมนาคม แจก
2กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
1กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
Megatrend in 21 th Century
Global Megatrend Economic Competition แจก
การบริหารความเสี่ยง กระทรวงพาณิชย์ KU แจก
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ปธก 21
Sea Power 21
สถานการณ์โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
เจรจาไกล่เกลี่ย กรมทางหลวง
Thailand 4.0 กับการพัฒนา กฝภ.
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
การเมือง
สงครามไซเบอร์
1ภูมิรัฐศาสตร์ กำลังอำนาจของชาติ เอกชัย
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มรฏ นครสวรรค์
สงคราม พันธมิตร
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย
การพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
การกำหนดขีดความสามารถทางทหาร
โครงสร้าง กระบวนการกำหนด ยุทธศาสตร์ทหาร
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
การบริหารความขัดแย้ง บยส แจก
สถานการณ์ความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชน
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2 อ่านประกอบ
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 1
สงครามและความรุนแรง มจร
สันติวิธี กับ ประชาธิปไตย
คุณสมบัติและจริยธรรม ของผู้ไกล่เกลี่ย
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สันติวิธีกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย
สงครามไซเบอร์
สันติวิธีกับสังคมอุดมศึกษา
7 policy recommendations for the Deep South/Patani
จินตภาพสังคมสันติสุข
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3
สงครามและความขัดแย้ง มจร แจก
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
การปรับปรุงระบบงานเพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กฤษฎีกา
การแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลกสู่สังคมไทย 4ส10 แจก
คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย
คุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล สกอ KU
การบริหารจัดการความขัดแย้ง กรมพัฒนาชุมชน
แนวคิดสันติวิธี หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศานายุคใหม่ สำนักจุฬา
หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน การประปานครหลวง
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
สภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การป้องกันและระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี กฤษฎีกา
คุณธรรมจริยธรรม KU แจก
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ แจก
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
พหุวัฒนธรรมกับกระบวนการสันติภาพ
การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ของสถานธนานุเคราะห์
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
คนดีของแผ่นดิน
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
Community transformation
พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
Megatrend แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ลพบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน
บทความ

รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)

อ่าน 6696 | ตอบ 11
 
 
                                                                                       ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ
                                                                                       นักวิชาการอิสระเศรษฐศาสตร์การเมือง
                                                                                        เครือข่ายเสริมสร้างสังคมสันติสุข

 
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนนั้นมีมาอย่างยาวนานแล้ว ประชาชนหลายเผ่าพันธุ์ต่างก็สู้รบกันมานับพันๆปี ซึ่งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามที่ต่อเนื่องยาวนานส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระหว่างกรีกกับเปอร์เซีย   อังกฤษกับสเปน  สหภาพโซเวียตกับประเทศในอาณานิคม และอื่นๆอีกมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่ความแตกต่างของการสังกัดภายใต้ประเทศที่ต่างกัน หรือต่างเผ่าพันธุ์กันเท่านั้นที่ได้สู้รบต่อกัน  แม้แต่กลุ่มคนที่แตกต่างกันทางด้านศาสนาไม่ว่าชาวคาธอลิกกับโปแตสแตนท์ในไอร์แลนด์เหนือ ชาวคริสต์กับมุสลิมในบอสเนีย และชาวพุทธกับชาวฮินดูในศรีลังกา ล้วนแล้วก็ขัดแย้งกันทั้งสิ้น  บ่อยครั้งที่เผ่าพันธุ์ ภาษา และศาสนาซึ่งเป็นความแตกต่างกันในสาระสำคัญของแต่ละวัฒนธรรม ได้เป็นตัวกำหนดปรากฏการณ์ทางสังคมที่ทำให้มีการสร้างอัตลักษณ์ แบ่งแยกลักษณะของแต่ละฝ่ายแต่ละพวกออกจากกันเป็นกลุ่มๆ เป็นพวกเขาพวกเราตามมา
 
เป็นต้นว่า คนส่วนใหญ่ของกรีกนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ และพูดภาษากรีก ในขณะที่คนอิตาลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกและพูดภาษาอิตาเลียน หรือในบางพื้นที่วัฒนธรรมอย่างหนึ่งทรงสถานะเหนือกว่าวัฒนธรรมอื่นๆ      เช่น ชาวเซิร์บและชาวโครแอธ ต่างก็พูดภาษาเดียวกันแต่ก็ยังแยกออกเป็นสองกลุ่มเพราะว่าชาวโครแอธส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาธอลิก  ส่วนชาวเซิร์บส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าตามที่กล่าวมานั้นความเชื่อด้านศาสนาสำคัญกว่าการใช้ภาษาในการแบ่งแยกฝ่ายแยกเขาแยกเรา
 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ความขัดแย้งที่ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนั้น  มีเหตุผลหลัก สามประการที่สำคัญคือ
 
ประการแรก การมีอาณาจักรขนาดใหญ่ เราจะเห็นได้ว่าภายในอาณาเขตประเทศที่กว้างใหญ่หรืออาณานิคม มักประกอบด้วยประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์   และเมื่ออยู่รวมกันมักจะมีการแต่งงานข้ามเผ่าเกิดการผสมข้ามชาติพันธุ์กันสูงมาก   การตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยมีทั้งกระจัดกระจายและอยู่รวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่น  ต่อมาเมื่ออาณานิคมได้ล่มสลายลง มีการจัดตั้งอาณาจักรขึ้นมาใหม่ แต่อาณาจักรใหม่นี้มีอาณาเขตไม่สอดคล้องกับชุมชนหรือที่อยู่ของชนเผ่า ประเทศใหม่จึงถูกก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินซึ่งตั้งอยู่บนข้อขัดแย้งทางอาณาเขตและปัญหาของชาติพันธุ์ ซึ่งล้วนแล้วได้จัดตั้งภายใต้การบงการของประเทศมหาอำนาจเสมอ  ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ตามมา  แต่ปัญหาดังกล่าวนี้ได้ถูกบดบังไว้ชั่วคราวเพราะประเทศมหาอำนาจยังมีอิทธิพลทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ครอบคลุมอยู่  แต่ปัญหาที่ตามมาในภายหลังคือประชาชนหลายๆกลุ่มมักจะออกมาเรียกร้องอย่างต่อเนื่องว่าอาณาเขตของตนนั้นมีชนกลุ่มอื่นมาอาศัยอยู่
 
หากดูแผนที่โลกจากปี 1900  1950 และ 1998  เราจะเห็นได้ว่าประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กได้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในยุคสมัยที่ประเทศมหาอำนาจยังเรืองอำนาจ และประเทศเกิดใหม่ยังดำรงอยู่ได้โดยไม่มีความขัดแย้งนั้น เพราะผู้ปกครองที่มีอำนาจได้ระงับความขัดแย้งต่างๆไว้ได้ชั่วคราว  ทั้งความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์  ด้านศาสนา รวมทั้งด้านอื่นๆ ด้วย 
 
มหาอำนาจบางประเทศใช้อำนาจทั้งการบังคับและออกคำสั่งให้ประเทศอาณานิคมของตนปฏิบัติตามโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้ประชาชนในประเทศเหล่านั้นเกิดความไม่พอใจสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  ประกอบกับประชาชนก็เกิดความไม่พอใจรัฐบาลของตนโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีทั้งหลายได้ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม    ไม่ว่าอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี  อาณาจักรออตโตมันตุรกี  และประเทศภายใต้อาณานิคมขนาดใหญ่ในเอเชีย แอฟริกา   รวมทั้งสหภาพโซเวียต  ที่มักจะพบกับการล่มสลายลงในที่สุด
 
ประการที่สอง อุดมการณ์ที่ต้องการมีเสรีภาพ และความเสมอภาค
ในสหรัฐอเมริกา เมื่อพูดถึงคำว่าเสรีภาพแล้วเรามักจะนึกถึงเสรีภาพของแต่ละปัจเจกเท่านั้น  มักไม่มีใครนึกถึงเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้เพราะหากเราทุกคนต่างก็มีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วเราทุกคนต่างก็มีเสรีภาพ  นั่นหมายถึงเสรีภาพโดยรวมของประชาชนซึ่งเป็นเสรีภาพที่แท้จริง     หรือกรณีการที่เราเป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยและรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สิทธิและเสรีภาพของชนกลุ่มก็จะสำคัญสำหรับเรา ซึ่งที่จริงก็คือหากเราไม่มีเสรีภาพในชนกลุ่มแล้ว นั่นหมายถึงเราก็ไม่อาจมีเสรีภาพส่วนบุคคลได้อย่างเต็มที่เช่นกัน
 
หากมองย้อนกลับไปในอดีต  หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 (1914-1918) ฝ่ายพันธมิตรโดยการนำของประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson)  ประธานาธิบดีคนที่ 28 ของประเทศสหรัฐอเมริกา พยายามที่จะทำให้กลุ่มชนที่ประกอบด้วยความหลากหลายชาติพันธุ์พึงพอใจ จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนสิทธิของชนกลุ่มน้อย รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันคือความเป็นอเมริกัน มีการแพร่กระจายของลัทธิชาตินิยมออกไปอย่างกว้างขวาง ความแตกต่างก็ค่อยๆเงียบหายไปตามลำดับ แต่หายนะจากผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ( 1939-1945 )  ส่งผลให้มีการนำปรัชญาวิลสันมาใช้อีกครั้ง (Wilsonian Philosophy)  เพราะหลังจากปี 1945 สิทธิของกลุ่มชนได้ลดระดับลงโดยมีการคาดคะเนกันว่าการรับรองสิทธิของบุคคลน่าจะเพียงพอแล้ว
 
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีประเทศที่เกิดขึ้นใหม่โดยการนำบุคคลหลายๆชาติพันธุ์มารวมกันกำหนดอาณาเขตประเทศ เช่น เชคโกสโลวาเกีย ยูโกสลาเวีย และสหภาพโซเวียต  การรวมกันของหลายๆชาติพันธุ์ของประเทศเหล่านี้ ส่งผลให้มีการแบ่งแยกกลุ่มกันภายในประเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวของลัทธิชาตินิยมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยุโรป  เพราะชนเผ่ามีความต้องการประชาธิปไตยและสิทธิส่วนบุคคล  และขณะเดียวกันก็ต้องการสิทธิของชนกลุ่มด้วย ซึ่งนั่นหมายความถึงความขัดแย้งได้เริ่มก่อตัวมากขึ้นและเป็นการเริ่มขึ้นของวัฏจักรแห่งความขัดแย้ง และความต้องการแบ่งแยกดินแดน ทั้งนี้เพราะชนกลุ่มน้อยก็ต้องการอำนาจอธิปไตยของตนเองและปกครองตนเองเพื่อความเป็นอิสระเหมือนๆกัน สิ่งเหล่นี้ทำให้ผู้นำของโลกในหลายประเทศต้องตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
 
การลุกฮือของความขัดแย้งที่รุนแรงมักจะเกิดจากการโหมกระพือให้เพิ่มขึ้นจากสื่อสารมวลชน ซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นอิสระต่อการปกครองตนเอง การเชิดชูการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง   ชาวปาเลสไตน์ที่เข่นฆ่าชาวอิสราเอล  รวมทั้งชาวคาชมิริส  ชาวทามิล และชาวบอสเนียที่ต้องการจะทำลายและเข่นฆ่าศัตรูของตน ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ และสื่ออื่นๆเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเชิดชูการกระทำเหล่านั้น สื่อเหล่านี้ได้ทำให้วิกฤตที่รุนแรงอยู่แล้วขยายรุนแรงมากกว่าที่เป็นจริง การนำเสนอและการยกย่องทั้งฝ่ายกบฏหรือฝ่ายที่ปราบปราม ช่วยทำให้ความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้น
 
ประการที่สามคือปัจจัยทางด้านสังคมและภูมิศาสตร์
เราสามารถไปไหนก็ได้ที่ต้องการจะไปหรือทำอะไรก็ได้ที่เชื่อว่าสามารถทำได้ ในสิ่งที่เราต้องการ    ทุกๆวันโทรทัศน์ได้นำเสนอข่าวยั่วยุและยั่วเย้า ให้เห็นรางวัลที่ควรได้รับในการดำรงชีวิต ส่งผลให้มนุษย์ทั้งหลายต่างก็อยากแสวงหาส่วนแบ่งของตนเองให้มากขึ้น ความทะเยอทะยานความอยากมีอยากได้นำไปสู่การต่อสู้ดิ้นรนเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการอยากมีอยากได้เหล่านั้นหมายถึงการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นและรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การเป็นปรปักษ์ต่อกันในที่สุด ความเป็นปรปักษ์ต่อกันทำให้ต่างฝ่ายต่างแสวงหาแนวร่วม ซึ่งสิ่งแรกก็คือสร้างความรู้สึกให้ยึดติดกับกับชาติพันธุ์ ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ เชื้อชาติ หรือศาสนา เป็นการแยกเขาแยกเราที่ง่ายที่สุด
 
ตัวอย่างเช่นหากเราเป็นแอฟริกันอเมริกันซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองและคนขายของชำแถวบ้านเผอิญเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเกาหลี เราอาจเห็นว่าคนเหล่านั้นแต่ละคนแตกต่างจากตัวเรา กลุ่มของเรา  บุคคลอื่นเหล่านั้นจะเป็นผู้รุกรานมากกว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความรู้สึกเดียวกัน   ดังนั้นคำว่า “พวกเรา” “พวกเขา” ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์ไปทั่วโลก
 
ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งของมนุษยชาติในหลายๆพื้นที่ของโลกใบนี้มักจะประกอบไปด้วยสาเหตุหลักๆสามประการตามที่กล่าวได้มา แม้บางครั้งจะได้รับการแก้ไขด้วยสติปัญญา การมีผู้นำที่รับผิดชอบ และแก้ด้วยวิธีที่การที่หลากหลาย  แต่โชคร้ายของสังคมมนุษย์ที่ยังมีนักการเมืองซึ่งส่วนใหญ่ใช้ความไม่พอใจของประชาชนเป็นเครื่องมือแสวงหาอำนาจ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง  ซึ่งนักการเมืองเหล่านี้จะคอยกระตุ้นความรู้สึกเกลียดชังในหมู่ประชาชน   เป่าหูประชาชน  ปลุกระดมมวลชนให้เกลียดชังกัน  รวมทั้งยุยงเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้เกลียดชังกันเอง ซึ่งเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดหากเกิดขึ้นก็คือเมื่อเพื่อนบ้านด้วยกันเป็นศัตรูต่อกัน นั่นคือหายนะของชีวิตที่มีแต่ความรุนแรงทุกรูปแบบจะตามมาจนไม่อาจแก้ไขเยียวยาได้อีกต่อไป  ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นญาติและมีความไว้วางใจต่อกันทั้งสิ้น  เมื่อใดที่ขาดความไว้วางใจต่อกันสังคมนั้นย่อมมีแต่ความขัดแย้งที่ไม่มีวันจะยุติลงได้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วทั้งในบอสเนีย  เลบานอน และรวันดา  รวมทั้งในหลายๆพื้นที่นับไม่ถ้วน   
 
ความโหดร้ายของการแย่งชิงอำนาจทางการเมือง มักจะทำให้แต่ละฝ่ายทำทุกวิถีทางที่จะได้มาซึ่งอำนาจ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการ  แม้แต่สื่อสารมวลชนอย่างสถานีวิทยุที่ควรใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ กลายเป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองที่มีไว้เพื่อควบคุมความคิดของประชาชน เพราะสิ่งที่เสนอออกมาล้วนมีผลต่อการครอบงำทางด้านอุดมการณ์(Hegemony)   นั่นคือสื่อเป็นเครื่องเมือในการกระจายวัฒนธรรมและอุดมการณ์ที่ถูกกำหนดโดยชนชั้นปกครอง มาเป็นเครื่องมือทำลายล้างต่อกัน ทั้งการสร้างข่าวโคมลอยกระตุ้นยั่วยุให้เกิดความเคียดแค้นชิงชัง สร้างสถานการณ์แห่งความสับสนอลหม่านและความกลัว สิ่งเหล่านี้ได้กระตุ้นให้ประชาชนลุกขึ้นมาพกอาวุธต่อสู้เข่นฆ่ากัน  ประชาชนที่เคยอาศัยและทำงานด้วยกันและแม้กระทั่งแต่งงานระหว่างลูกหลานที่มีเชื้อชาติศาสนาต่างกันก็อาละวาด เข่นฆ่า ข่มขืน และปล้นซึ่งกันและกันด้วยความเพลิดเพลินใจ
 
หากการเข่นฆ่าทำลายล้างในรวันดาของสองชาติพันธุ์ได้สอนอะไรเราได้บ้างนั้น จุดเริ่มต้นที่เป็นบทเรียนก็คือเราควรจะต้องไม่แยกพวกเขาพวกเราและที่สำคัญต้องไม่เห็นอีกฝ่ายเป็นคู่แข่งขัน เป็นศัตรู และต้องยอมรับให้ได้ว่าอีกฝ่ายว่าเป็นคนเหมือนกัน ซึ่งบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ได้รับจากความขัดแย้งในรวันดา เป็นสิ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าทำไมความขัดแย้งถึงได้เกิดขึ้น และเราจะช่วยป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร.........
                    
                                      “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
 
 

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

karin
http://shoppingclient.us |
http://shoppingcollections.us |
http://shoppingcommission.us |
http://shoppingcompanion.us |
http://shoppingconstruct.us |
http://shoppingcorporation.us |
http://shoppingcrawler.us |
http://shoppingcreativity.us |
http://shoppingcrown.us |
http://shoppingcupid.us |
http://shoppingcurious.us |
http://shoppingcustom.us |
http://shoppingdelta.us |
http://shoppingdepot.us |
http://shoppingdestination.us |
http://shoppingdir.us |
http://shoppingdish.us |
http://shoppingdivine.us |
http://shoppingdodge.us |
http://shoppingdollar.us |
http://shoppingdowntown.us |
http://shoppingdragon.us |
http://shoppingdraw.us |
http://shoppingduck.us |
http://shoppingeastbay.us |
http://shoppingeastside.us |
http://shoppingebony.us |
http://shoppingecho.us |
http://shoppingecono.us |
http://shoppingepic.us |
http://shoppingescrow.us |
http://shoppingfeedback.us |
http://shoppingfiesta.us |
http://shoppingfighter.us |
http://shoppingfleet.us |
http://shoppingfolder.us |
http://shoppingformula.us |
http://shoppinggecko.us |
http://shoppinggeo.us |
http://shoppingglamour.us |
http://shoppingglory.us |
http://shoppinggorilla.us |
http://shoppinggrabber.us |
http://shoppinggrace.us |
http://shoppinggram.us |
http://shoppinggratis.us |
http://shoppinggroove.us |
http://shoppingguerrilla.us |
http://shoppinghands.us |
http://shoppinghandy.us |
http://shoppinghard.us |
http://shoppinghusky.us |
http://shoppingice.us |
http://shoppingiron.us |
http://shoppingjackpot.us |
http://shoppingjoker.us |
http://shoppingkayak.us |
http://shoppingknight.us |
http://shoppinglast.us |
http://shoppinglastminute.us |
http://shoppinglegacy.us |
http://shoppingless.us |
http://shoppingletter.us |
http://shoppinglightning.us |
http://shoppingmain.us |
http://shoppingmarks.us |
http://shoppingmatche.us |
http://shoppingmeasure.us |
http://shoppingmember.us |
http://shoppingmessenger.us |
http://shoppingmetric.us |
http://shoppingmuscle.us |
http://shoppingmystical.us |
http://shoppingnano.us |
http://shoppingnations.us |
http://shoppingnatural.us |
http://shoppingnature.us |
http://shoppingnight.us |
http://shoppingnobel.us |
http://shoppingnumber.us |
http://shoppingocity.us |
http://shoppingoffline.us |
http://shoppingoftheday.us |
http://shoppingomatic.us |
http://shoppingomega.us |
http://shoppingoneday.us |
http://shoppingopedia.us |
http://shoppingopplis.us |
http://shoppingorama.us |
http://shoppingoriginal.us |
http://shoppingother.us |
http://shoppingouter.us |
http://shoppingpart.us |
http://shoppingpatch.us |
http://shoppingpeace.us |
http://shoppingpeach.us |
http://shoppingpearl.us |
http://shoppingpermanent.us |
http://shoppingpersonal.us |
http://shoppingphase.us |
http://shoppingpicker.us |
http://shoppingpirates.us |
http://shoppingplatinum.us |
http://shoppingplum.us |
http://shoppingprecision.us |
http://shoppingpremier.us |
http://shoppingpremium.us |
http://shoppingpresident.us |
http://shoppingprestige.us |
http://shoppingpride.us |
http://shoppingpriority.us |
http://shoppingpronto.us |
http://shoppingpure.us |
http://shoppingquantum.us |
http://shoppingrail.us |
http://shoppingrainforest.us |
http://shoppingrally.us |
http://shoppingrater.us |
http://shoppingrates.us |
http://shoppingraven.us |
http://shoppingreadset.us |
http://shoppingredhot.us |
http://shoppingremarkable.us |
http://shoppingreps.us |
http://shoppingrex.us |
http://shoppingrhino.us |
http://shoppingrings.us |
http://shoppingroll.us |
http://shoppingrunners.us |
http://shoppingsalvage.us |
http://shoppingsample.us |
http://shoppingscapes.us |
http://shoppingsearcher.us |
http://shoppingseason.us |
http://shoppingsedona.us |
http://shoppingsend.us |
http://shoppingshake.us |
http://shoppingshuffle.us |
http://shoppingsignature.us |
http://shoppingsilk.us |
http://shoppingsleuth.us |
http://shoppingsoldier.us |
http://shoppingsolo.us |
http://shoppingsonic.us |
http://shoppingsouthbeach.us |
http://shoppingsparkle.us |
http://shoppingspicy.us |
http://shoppingsplash.us |
http://shoppingsprint.us |
http://shoppingstamp.us |
http://shoppingstreaming.us |
http://shoppingstrick.us |
http://shoppingsunflower.us |
http://shoppingsweet.us |
http://shoppingthunder.us |
http://shoppingtreat.us |
http://shoppingturbo.us |
http://shoppingultra.us |
http://shoppingunder.us |
http://shoppingunique.us |
http://shoppingurban.us |
http://shoppingvariety.us |
http://shoppingvector.us |
http://shoppingverde.us |
http://shoppingwaterfront.us |
http://shoppingwidget.us |
http://shoppingwinner.us |
http://shoppingwish.us |
http://shoppingyankee.us |
http://www.silverlinee.com |
http://www.sitdowntime.com |
http://www.smarterbusinessplan.com |
http://www.smile-looks.com |
http://www.soarathome.net |
http://www.socialbusinesswriter.com |
http://www.speedshoptruck.net |
http://www.speedymore.com |
http://www.stealbody.com |
http://www.steppone.com |
http://www.street-fighters2.com |
http://www.swimdeeep.com |
http://www.talkoftech.com |
http://www.technews123.com |
http://technologyadaptive.us |
http://technologyamazing.us |
http://technologyanchor.us |
http://technologyappeal.us |
http://technologyarrow.us |
http://technologyatlantic.us |
http://technologyauthority.us |
http://technologyavatar.us |
http://technologybad.us |
http://technologybattle.us |
http://technologyblaster.us |
http://technologyblender.us |
http://technologyboulevard.us |
http://technologybounce.us |
http://technologybrite.us |
http://technologybunny.us |
http://technologycache.us |
http://technologycalculator.us |
http://technologycamel.us |
http://technologycaster.us |
http://technologycatch.us |
http://technologycellar.us |
http://technologycharm.us |
http://technologychase.us |
http://technologycheaper.us |
http://technologycheapest.us |
http://technologycircus.us |
http://technologyclassy.us |
http://technologyclearance.us |
http://technologyclient.us |
http://technologycollect.us |
http://technologycollector.us |
http://technologycommission.us |
http://technologycompanion.us |
http://technologyconstruct.us |
http://technologycorporation.us |
http://technologycounty.us |
http://technologycourier.us |
http://technologycrawler.us |
http://technologycreativity.us |
http://technologycrown.us |
http://technologycrystal.us |
http://technologycupcake.us |
http://technologycupid.us |
http://technologycurious.us |
http://technologycustom.us |
http://technologydesigning.us |
http://technologydestination.us |
http://technologydish.us |
http://technologydivine.us |
http://technologydollar.us |
http://technologydollars.us |
http://technologydowntown.us |
http://technologydraw.us |
http://technologyduck.us |
http://technologyeagle.us |
http://technologyeastbay.us |
http://technologyebony.us |
http://technologyecho.us |
http://technologyecono.us |
http://technologyepic.us |
http://technologyescrow.us |
http://technologyessence.us |
http://technologyfalcon.us |
http://technologyfighter.us |
http://technologyflag.us |
http://technologyflavor.us |
http://technologyfleet.us |
http://technologyflower.us |
http://technologyfolder.us |
http://technologyformula.us |
http://technologygecko.us |
http://technologygeo.us |
http://technologyglamour.us |
http://technologygoddess.us |
http://technologygrabber.us |
http://technologygrace.us |
http://technologygratis.us |
http://technologygrow.us |
http://technologyguerilla.us |
http://technologyguerrilla.us |
http://technologygun.us |
http://technologyhands.us |
http://technologyhandy.us |
http://technologyhotrod.us |
http://technologyhusky.us |
http://technologyimagine.us |
http://technologyjackpot.us |
http://technologyjoker.us |
http://technologyjust.us |
http://technologykiss.us |
http://technologyknight.us |
http://technologylast.us |
http://technologylastminute.us |
http://technologylegacy.us |
http://technologylightning.us |
http://technologyloco.us |
http://technologylucky.us |
http://technologymain.us |
http://technologymatche.us |
http://technologymeasure.us |
http://technologymember.us |
http://technologymeta.us |
http://technologymetric.us |
http://technologymillions.us |
http://technologyminer.us |
http://technologymuscle.us |
http://technologymystical.us |
http://technologynano.us |
http://technologynations.us |
http://technologynatural.us |
http://technologynight.us |
http://technologynobel.us |
http://technologynormal.us |
http://technologynumber.us |
http://technologyocity.us |
http://technologyoffline.us |
http://technologyomatic.us |
http://technologyoneday.us |
http://technologyopedia.us |
http://technologyopplis.us |
http://technologyorama.us |
http://technologyoriginal.us |
http://technologyovernight.us |
http://technologypatch.us |
http://technologypeace.us |
http://technologypearl.us |
http://technologypermanent.us |
http://technologypersonal.us |
http://technologyphase.us |
http://technologypickup.us |
http://technologypirates.us |
http://technologyplum.us |
http://technologypremier.us |
http://technologypremium.us |
http://technologypresident.us |
http://technologypride.us |
http://technologypronto.us |
http://technologypure.us |
http://technologyquantum.us |
http://technologyrail.us |
http://technologyrapid.us |
http://technologyrater.us |
http://technologyrates.us |
http://technologyraven.us |
http://technologyrazor.us |
http://technologyreadset.us |
http://technologyredhot.us |
http://technologyremarkable.us |
http://technologyreps.us |
http://technologyrex.us |
http://technologyrhino.us |
http://technologyrings.us |
http://technologyrule.us |
http://technologyrunners.us |
http://technologysalvage.us |
http://technologysample.us |
http://technologyscapes.us |
http://technologysearcher.us |
http://technologyseason.us |
http://technologysedona.us |
http://technologyshadow.us |
http://technologyshake.us |
http://technologyshoot.us |
http://technologyshuffle.us |
http://technologysignature.us |
http://technologysilk.us |
http://technologysleuth.us |
http://technologysnapshot.us |
http://technologysoldier.us |
http://technologysolo.us |
http://technologysonic.us |
http://technologysouthbeach.us |
http://technologysparkle.us |
http://technologysplash.us |
http://technologysprint.us |
http://technologystamp.us |
http://technologystreaming.us |
http://technologystrick.us |
http://technologysugar.us |
http://technologysuperhero.us |
http://technologysurprise.us |
http://technologysurreal.us |
http://technologysustain.us |
http://technologythunder.us |
http://technologytopsecret.us |
http://technologytreats.us |
http://technologyturbo.us |
http://technologyultra.us |
http://technologyunder.us |
http://technologyunique.us |
http://technologyurban.us |
http://technologyvector.us |
http://technologyverde.us |
http://technologyvictory.us |
http://technologyvisual.us |
http://technologywaterfront.us |
http://technologywidget.us |
http://technologywinner.us |
http://technologywish.us |
http://www.technologyworkshop.net |
http://technologyyankee.us |
http://www.techsmartarena.com |
http://www.techtopshop.com |
http://www.techtopskills.com |
http://www.theappbusiness.net |
http://www.thebusinessmagic.com |
http://www.thehomedesigncenter.net |
http://www.the-travel-people.net |
http://www.thewoodwardhouse.net |
http://www.thinkprofits123.net |
http://www.timeswaste.com |
http://www.tipshouseplans.com |
http://www.tiptoptechs.com |
http://www.tosmartbusiness.com |
http://www.tourismbusinessnews.com |
http://www.townhouseshops.net |
http://travelafter.us |
http://travelagenda.us |
http://travelamazing.us |
http://travelanchor.us |
http://travelappeal.us |
http://travelarrow.us |
http://travelatlantic.us |
http://travelback.us |
http://travelbad.us |
http://travelbeast.us |
http://travelblaster.us |
http://travelblender.us |
http://travelblod.us |
http://travelboulevard.us |
http://travelbounce.us |
http://travelbrite.us |
http://travelbrowse.us |
http://travelbrowser.us |
http://travelbuller.us |
http://travelcache.us |
http://travelcanal.us |
http://travelcaptive.us |
http://travelcarnival.us |
http://travelcatch.us |
http://travelcatcher.us |
http://travelcharte.us |
http://travelchase.us |
http://travelclient.us |
http://travelcollect.us |
http://travelcollector.us |
http://travelcolor.us |
http://travelconstruct.us |
http://travelcourier.us |
http://travelcrafter.us |
http://travelcrawler.us |
http://travelcreativity.us |
http://travelcrown.us |
http://travelcrunch.us |
http://travelcrystal.us |
http://travelcupcake.us |
http://travelcupid.us |
http://travelcurious.us |
http://travelcustom.us |
http://traveldesigning.us |
http://traveldir.us |
http://traveldish.us |
http://traveldivine.us |
http://traveldollars.us |
http://traveldragon.us |
http://traveldraw.us |
http://travelduck.us |
http://traveleastbay.us |
http://traveleastside.us |
http://travelecho.us |
http://travelecono.us |
http://travelelectra.us |
http://travelescrow.us |
http://travelexcel.us |
http://travelfame.us |
http://travelfeature.us |
http://travelfeedback.us |
http://travelfiesta.us |
http://travelfighter.us |
http://travelflag.us |
http://travelflavor.us |
http://travelfleet.us |
http://travelflower.us |
http://travelfolder.us |
http://travelformula.us |
http://travelgang.us |
http://travelgecko.us |
http://travelgeo.us |
http://travelglamour.us |
http://travelglory.us |
http://travelgrab.us |
http://travelgrabber.us |
http://travelgrace.us |
http://travelgratis.us |
http://travelgroove.us |
http://travelgrow.us |
http://travelguerilla.us |
http://travelguerrilla.us |
http://travelgun.us |
http://travelhandsome.us |
http://travelhandy.us |
http://travelhard.us |
http://travelhotrod.us |
http://travelice.us |
http://www.travelingarmenian.com |
http://travelintergrity.us |
http://traveliron.us |
http://traveljackpot.us |
http://www.traveljockey.net |
http://travelkayak.us |
http://travelkiss.us |
http://travelknight.us |
http://travellast.us |
http://travellastminute.us |
http://travellegacy.us |
http://travelletter.us |
 
karin [39.38.226.xxx] เมื่อ 11/01/2018 21:19
2
อ้างอิง

karin
Automotive Less |
Automotive Gram |
Automotive Back |
Automotive Body |
Automotive Ice |
Automotive Dragon |
Automotive Roll |
Automotive Browser |
Automotive Dir |
Automotive Pipe |
Automotive Send |
Automotive Charts |
Automotive Marks |
Automotive Wish |
Automotive Flower |
Automotive Dollar |
Automotive Night |
Automotive Lion |
Automotive Caster |
Automotive Geo |
Automotive Premium |
Automotive Dollars |
Automotive Opplis |
Automotive Stick |
Automotive Under |
Automotive Rates |
Automotive Letter |
Automotive Sonic |
Automotive Flag |
Automotive Widget |
Automotive Client |
Automotive Over |
Automotive Patch |
Automotive Buddies |
Automotive Grow |
Automotive Cache |
Automotive Folder |
Automotive Groove |
Automotive Gun |
Automotive Rex |
Automotive Worth |
Automotive Duck |
Automotive Omatic |
Automotive Blaster |
Automotive Formula |
Automotive Gang |
Automotive Splash |
Automotive Messenger |
Automotive Visual |
Automotive Scapes |
Automotive Battle |
Automotive Chase |
Automotive Feedback |
Automotive Kiss |
Automotive Stamp |
Automotive Grab |
Automotive Orama |
Automotive Winner |
Automotive Member |
Automotive Dish |
Automotive Request |
Automotive Echo |
Automotive Collections |
Automotive Collector |
Automotive Econo |
Automotive Calculator |
Automotive Pure |
Automotive Other |
Automotive Miner |
Automotive Rings |
Automotive Excel |
Automotive Reps |
Automotive Circus |
Automotive Main |
Automotive Hands |
Automotive Treasure |
Automotive Number |
Automotive Charte |
Automotive Sugar |
Automotive Catch |
Automotive Rail |
Automotive Streaming |
Automotive Rally |
Automotive Eagle |
Automotive Crawler |
Automotive Fleet |
Automotive Metric |
Automotive Natural |
Automotive County |
Automotive Hard |
Automotive Opedia |
Automotive Fame |
Automotive Knight |
Automotive Redhot |
Automotive Classy |
Automotive Draw |
Automotive Companion |
Automotive Bunny |
Automotive Spicy |
Automotive Vector |
Automotive Brite |
Automotive Pride |
Automotive Collect |
Automotive Sweet |
Automotive Searcher |
Automotive Envy |
Automotive Peace |
Automotive Strick |
Automotive Legacy |
Automotive Rater |
Automotive Catcher |
Automotive Charm |
Automotive Appeal |
Automotive Oftheday |
Automotive Cupid |
Automotive Sprint |
Automotive Runners |
Automotive Shoot |
Automotive Treat |
Automotive Nano |
Automotive Session |
Automotive Turbo |
Automotive Sample |
Automotive Shadow |
Automotive Phase |
Automotive Fiesta |
Automotive Treats |
Automotive Season |
Automotive Positive |
Automotive Ultra |
Automotive Jackpot |
Automotive Boulevard |
Automotive Ocity |
Automotive National |
Automotive Grabber |
Automotive Gorilla |
Automotive Rule |
Automotive Muscle |
Automotive Lastminute |
Automotive Destination |
Automotive Delta |
Automotive Meta |
Automotive Personal |
Automotive Jewel |
Automotive Premier |
Automotive Pirates |
Automotive Readset |
Automotive Grace |
Automotive Crunch |
Automotive Shake |
Automotive Beast |
Automotive Victory |
Automotive Solo |
Automotive Unique |
Automotive Spree |
Automotive Custom |
Automotive Ebony |
Automotive Canal |
Automotive Picker |
Automotive Essence |
Automotive Crown |
Automotive Avatar |
Automotive Pearl |
Automotive Iron |
Automotive Crystal |
Automotive Browse |
Automotive Adaptive |
Automotive Loco |
Automotive Signature |
Automotive Matche |
Automotive Kayak |
Automotive Arrow |
Automotive Lucky |
Automotive Crafter |
Automotive Creativity |
Automotive Surprise |
Automotive Thunder |
Automotive Original |
Automotive Buller |
Automotive Sedona |
Automotive Limited |
Automotive Cheapest |
Automotive Bad |
Automotive Cheaper |
Automotive Last |
Automotive Depot |
Automotive Variety |
Automotive Offline |
Automotive Superhero |
Automotive Sunflower |
Automotive Normal |
Automotive Joker |
Automotive Bounce |
Automotive Sleuth |
Automotive Platinum |
Automotive Cupcake |
Automotive Agenda |
Automotive Commission |
Automotive Millions |
Automotive Silk |
Automotive Oneday |
Automotive Omega |
Automotive Rhino |
Automotive Goddess |
Automotive Nature |
Automotive Pickup |
Automotive Soldier |
Automotive Glamour |
Automotive Guerrilla |
Automotive Electra |
Automotive Urban |
Automotive Glory |
Automotive Rapid |
Automotive Escrow |
Automotive Camel |
Automotive Shuffle |
Automotive Precision |
Automotive Flavor |
Automotive Verde |
Automotive Intergrity |
Automotive Gratis |
Automotive Epic |
Automotive Anchor |
Automotive Handy |
Automotive Scribe |
Automotive Southbeach |
Automotive Outer |
Automotive Sustain |
Automotive Measure |
Automotive Clearance |
Automotive Nobel |
Automotive Eastside |
Automotive Hotrod |
Automotive Corporation |
Automotive Feature |
Automotive Cellar |
Automotive Plum |
Automotive Divine |
Automotive Pronto |
Automotive Carnival |
Automotive Eastbay |
Automotive Dodge |
Automotive Guerilla |
Automotive Waterfront |
Automotive Gecko |
Automotive Yankee |
Automotive Prestige |
Automotive Razor |
Automotive Atlantic |
Automotive Lowprice |
Automotive Husky |
Automotive Nations |
Automotive Remarkable |
Automotive Fighter |
Automotive Northamerican |
Automotive Quantum |
Automotive Peach |
Automotive Courier |
Automotive President |
Automotive Construct |
Automotive Sparkle |
Automotive Rainforest |
Automotive Falcon |
Automotive Lightning |
Automotive Blod |
Automotive Downtown |
Automotive Curious |
Automotive Raven |
Automotive After |
Automotive Salvage |
Automotive Priority |
Automotive Overnight |
Automotive Mystical |
Automotive Permanent |
Automotive Captive |
Automotive Amazing |
Automotive Topsecret |
Automotive Abundant |
Automotive Designing |
Automotive Blender |
Automotive Imagine |
Automotive Snapshot |
Automotive Handsome |
Automotive Just |
Automotive Little |
Automotive Surreal |
Business Color |
Business Less |
Business Gram |
Business Back |
Business Body |
Business Dragon |
Business Roll |
Business Pipe |
Business Send |
Business Charts |
Business Marks |
Business Wish |
Business Flower |
Business Dollar |
Business Night |
Business Lion |
Business Caster |
Business Part |
Business Geo |
Business Premium |
Business Dollars |
Business Opplis |
Business Stick |
Business Under |
Business Sonic |
Business Flag |
Business Widget |
Business Over |
Business Patch |
Business Cache |
Business Folder |
Business Groove |
Business Gun |
Business Rex |
Business Worth |
Business Duck |
Business Omatic |
Business Blaster |
Business Gang |
Business Splash |
Business Visual |
Business Scapes |
Business Battle |
Business Chase |
Business Kiss |
Business Stamp |
Business Grab |
Business Orama |
Business Winner |
Business Member |
Business Dish |
Business Request |
Business Echo |
Business Collections |
Business Collector |
Business Econo |
Business Calculator |
Business Pure |
Business Other |
Business Miner |
Business Rings |
Business Excel |
Business Reps |
Business Circus |
Business Main |
Business Hands |
Business Treasure |
Business Charte |
Business Sugar |
Business Catch |
Business Rail |
Business Streaming |
Business Rally |
Business Crawler |
Business Passport |
Business Fleet |
Business Metric |
Business Natural |
Business County |
Business Hard |
Business Opedia |
Business Fame |
Business Knight |
Business Redhot |
Business Classy |
Business Draw |
Business Slide |
Business Bunny |
Business Spicy |
Business Brite |
Business Pride |
Business Collect |
Business Sweet |
Business Searcher |
Business Envy |
Business Peace |
Business Strick |
Business Rater |
Business Catcher |
Business Charm |
Business Appeal |
Business Oftheday |
Business Cupid |
Business Sprint |
Business Runners |
Business Shoot |
Business Treat |
Business Nano |
Business Session |
Business Turbo |
Business Sample |
Business Shadow |
Business Phase |
Business Fiesta |
Business Treats |
Business Season |
Business Positive |
Business Jackpot |
Business Boulevard |
Business Ocity |
Business National |
Business Grabber |
Business Gorilla |
Business Rule |
Business Muscle |
Business Lastminute |
Business Destination |
Business Delta |
Business Meta |
Business Personal |
Business Jewel |
Business Premier |
Business Pirates |
Business Readset |
Business Grace |
Business Crunch |
Business Shake |
Business Victory |
Business Solo |
Business Unique |
Business Spree |
Business Custom |
Business Ebony |
Business Canal |
Business Essence |
Business Crown |
Business Pearl |
Business Iron |
Business Crystal |
Business Browse |
Business Adaptive |
Business Loco |
Business Matche |
Business Kayak |
Business Arrow |
Business Lucky |
Business Crafter |
Business Creativity |
Business Surprise |
Business Thunder |
Business Original |
Business Buller |
Business Sedona |
Business Limited |
Business Cheapest |
Business Cheaper |
Business Last |
Business Variety |
Business Offline |
Business Superhero |
Business Sunflower |
Business Normal |
Business Joker |
Business Bounce |
Business Sleuth |
Business Platinum |
Business Cupcake |
Business Agenda |
Business Commission |
Business Millions |
Business Oneday |
Business Omega |
Business Rhino |
Business Goddess |
Business Soldier |
Business Glamour |
Business Guerrilla |
Business Electra |
Business Urban |
Business Glory |
Business Rapid |
Business Escrow |
Business Camel |
Business Shuffle |
Business Precision |
Business Flavor |
Business Verde |
Business Intergrity |
Business Gratis |
Business Epic |
Business Anchor |
Business Handy |
Business Scribe |
Business Southbeach |
Business Outer |
Business Sustain |
Business Measure |
Business Clearance |
Business Nobel |
Business Eastside |
Business Hotrod |
Business Corporation |
Business Feature |
Business Cellar |
 
karin [39.36.197.xxx] เมื่อ 5/03/2018 23:48
3
อ้างอิง

abc
abc20180526

coach outlet online

 

coach outlet online

 

nike air presto

 

polo ralph lauren outlet

 

cheap jordans

 

vasque boots

 

cheap jordan shoes

 

nike cortez classic

 

lowa boots

 

oakley sunglasses outlet

 

kate spade bags

 

fitflops sale

 

yeezy shoes

 

armani exchange

 

coach factory outlet online

 

coach factory outlet online

 

coach outlet store

 

coach outlet online

 

nike react shoes

 

nba jerseys wholesale

 

the north face outlet

 

ralph lauren uk

 

cheap nfl jerseys wholesale

 

air max shoes

 

louis vuitton factory outlet

 

cheap jordan shoes

 

adidas nmd r1

 

nba jerseys cheap

 

canada goose jackets uk

 

jordan shoes for sale

 

yeezy boost 350

 

michael kors outlet clearance

 

new balance outlet store

 

tory burch outlet online

 

canada goose jackets

 

coach factory outlet

 

moncler sale

 

valentino

 

fendi handbags

 

vans outlet store

 

kate spade outlet online

 

michael kors outlet online

 

adidas shoes

 

converse shoes

 

pandora charms sale

 

canada goose jackets

 

dr martens boots

 

coach factory outlet

 

coach outlet store online clearance

 

polo ralph lauren outlet online

 

mulberry handbags

 

burberry outlet canada

 

nike air max 2019

 

nike outlet

 

moncler uk

 

coach outlet online

 

red bottom

 

coach outlet online

 

air force 1

 

salvatore ferragamo

 

mbt

 

christian louboutin sale

 

cheap jordan shoes

 

cheap air jordans

 

pandora charms sale clearance

 

skechers outlet

 

nike air max zero

 

oakley sunglasses outlet

 

ralph lauren outlet

 

salewa shoes

 

louis vuitton outlet store

 

tory burch shoes

 

versace handbags

 

johnston and murphy outlet

 

adidas yeezy boost

 

ugg outlet store

 

teva sandals

 

coach outlet store

 

cheap air jordans

 

yeezy shoes

 

kate spade outlet online

 

ray ban sunglasses outlet

 

air jordans

 

harden vol 1

 

lebron james shoes

 

coach outlet

 

kate spade outlet

 

adidas stan smith

 

adidas yeezy

 

michael kors bags

 

chch handbags

 

burberry outlet store

 

pandora jewelry store

 

givenchy outlet

 

michael kors outlet store

 

nike air max 90

 

coach outlet store

 

harry winston jewelry

 

canada goose parka

 

dolce and gabbana handbags

 

ugg boots sale

 

birkenstock outlet store

 

jimmy choo

 

canada goose jackets

 

canada goose sale

 

pandora jewelry

 

louboutin outlet

 

coach factory outlet online

 

converse all star

 

birkenstock sandals

 

tory burch outlet online

 

nike outlet online

 

ugg outlet online

 

pandora charms

 

mulberry

 

pandora jewelry outlet

 

nike free 5.0

 

moncler uk

 

uggs outlet

 

coach canada

 

coach outlet online

 

moncler jacket

 

longchamp sale

 

berluti shoes

 

mlb jerseys

 

tods shoes

 

puma outlet

 

canada goose sale

 

kate spade outlet online

 

nike huarache shoes

 

nike zoom shoes

 

louis vuitton factory outlet

 

nike free 3.0

 

birkenstock sale

 

tory burch handbags

 

hermes bags

 

birkenstock shoes outlet

 

mcm bags

 

cheap jordans free shipping

 

vans outlet

 

coach factorty outlet online

 

michael kors outlet store

 

tory burch outlet store

 

coach outlet canada

 

air max 90

 

wolverine boots

 

louboutin shoes

 

louboutin outlet

 

red bottom heels

 

pandora charms outlet

 

canada goose

 

canada goose jacket

 

moncler outlet online

 

air jordan shoes

 

dior handbags

 

fitflops sale clearance

 

birkenstock outlet online

 

lacoste polo shirts

 

jordans

 

fitflop uk

 

moncler coats

 

kate spade outlet

 

mlb jerseys cheap

 

nike shoes

 

pandora sale clearance

 

nike sneakers

 

coach canada outlet

 

cheap ray ban sunglasses

 

tiffany and co outlet

 

michael kors canada

 

coach factory outlet online

 

adidas yeezy boost

 

red wing outlet

 

cheap ray ban sunglasses

 

nike huarache shoes

 

ecco outlet

 

coach outlet store online

 

moncler jackets

 

philipp plein

 

kobe shoes

 

mbt

 

coach outlet online

 

coach factory outlet

 

coach factory outlet online

 

swarovski crystal

 

coach outlet online

 

michael kors canada

 

moncler sale

 

michael kors outlet online

 

cheap nike shoes

 

tiffany and co jewelry

 

coach factory outlet

 

coach outlet online

 

saint laurent handbags

 

cheap oakley sunglasses

 

pandora rings

 

longchamp outlet

 

adidas nmd r1

 

pandora jewelry

 

michael kors outlet clearance

 

hermes bags

 

chopard watches

 

christian louboutin shoes

 

the north face jackets

 

ralph lauren sale clearance uk

 

cheap oakley sunglasses

 

coach outlet online

 

coach factorty outlet store

 

timberland boots

 

nike sneakers

 

supreme clothing

 

ralph lauren outlet

 

air foamposite

 

yeezy boost 350

 

prada outlet online

 

toms outlet online

 

asics outlet

 

longchamp outlet store

 

air max 87

 

polo ralph lauren outlet

 

coach outlet online

 

pandora charms outlet

abc

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://topharmacists.com
abc [128.90.44.xxx] เมื่อ 26/05/2018 11:42
4
อ้างอิง

king
cc20180531

timberland boots

 

mbt shoes

 

michael kors outlet clearance

 

kate spade outlet store

 

polo ralph lauren outlet

 

louboutin shoes

 

moncler jackets

 

supreme clothing

 

coach outlet store

 

polo outlet

 

underarmour shoes

 

coach outlet

 

moncler outlet

 

fendi handbags

 

nike shox

 

ysl handbags

 

ralph lauren sale clearance

 

ugg outlet

 

michael kors outlet online

 

lacoste polo shirts

 

ralph lauren outlet online

 

berluti shoes

 

mulberry bags

 

air jordans

 

pandora outlet

 

fitflops

 

nike air force 1

 

mlb jerseys

 

north face outlet

 

alden shoes

 

asics shoes

 

coach outlet store online clearances

 

coach outlet

 

cheap nfl jerseys

 

adidas yeezy

 

saint laurent outlet

 

pandora jewelry official site

 

coach outlet

 

ferragamo shoes

 

pandora charms

 

tiffany and co

 

canada goose jackets uk

 

asolo boots

 

longchamp outlet

 

coach outlet store

 

coach outlet

 

adidas yeezy

 

adidas shoes

 

michael kors outlet online

 

cartier outlet

 

kate spade outlet store

 

supreme clothing

 

jordan shoes

 

nike outlet store

 

philipp plein shirt

 

coach factory outlet

 

adidas yeezy boost

 

pandora charms

 

canada goose outlet

 

ultra boost

 

adidas shoes

 

canada goose sale

 

michael kors outlet canada

 

puma shoes

 

ralph lauren sale clearance

 

garmont boots

 

coach outlet store

 

canada goose sale

 

moncler

 

pandora jewelry

 

nike epic react flyknit

 

coach factory outlet

 

moncler outlet

 

air max 2018

 

moncler outlet

 

jordan retro

 

nike air max

 

nike outlet

 

salvatore ferragamo shoes

 

adidas superstar

 

columbia shoes

 

moncler jackets

 

puma rihanna shoes

 

nike react shoes

 

coach outlet

 

pandora jewelry outlet

 

canada goose jackets

 

kate spade

 

nike air max 95

 

ralph lauren

 

moncler outlet

 

salvatore ferragamo shoes

 

saint laurent handbags

 

adidas yeezy

 

coach outlet

 

ray ban sunglasses

 

air max 97

 

red bottoms shoes

 

christian louboutin outlet

 

kate spade outlet store

 

nike air presto

 

yeezy boost

 

michael kors

 

hermes outlet

 

canada goose outlet

 

red bottoms

 

ecco shoes

 

nike air max 270

 

nfl jerseys wholesale

 

givenchy handbags

 

pandora jewelry

 

ugg boots

 

hermes handbags

 

converse outlet store

 

moncler outlet

 

coach outlet

 

birkenstock outlet

 

valentino shoes

 

tory burch outlet store

 

uggs canada

 

vans shoes

 

canada goose outlet

 

michael kors outlet

 

salewa shoes

 

fitflops

 

jordans

 

nike shoes

 

mulberry uk

 

michael kors outlet

 

ralph lauren

 

salomon shoes

 

nike shoes

 

jordan shoes

 

coach outlet

 

ralph lauren uk

 

louis vuitton

 

birkenstock sandals

 

armani exchange outlet

 

fitflops

 

rolex watches

 

polo ralph lauren outlet online

 

burberry outlet

 

canada goose outlet

 

pandora charms

 

mcm handbags

 

cheap jordans free shipping

 

teva sandals

 

keen shoes

 

fred perry polo

 

coach outlet

 

coach outlet

 

christian louboutin

 

adidas shoes

 

kate spade handbag

 

versace handbags

 

yeezy boost

 

ralph lauren uk

 

pandora outlet

 

kevin durant shoes

 

adidas originals

 

dior handbags

 

nike free run

 

oakley sunglasses

 

canada goose jackets

 

ray ban sunglasses discount

 

ray ban sunglasses

 

cheap jordans

 

jordans

 

michael kors outlet

 

michael kors outlet

 

nike air max axis

 

oakley sunglasses

 

new balance shoes

 

ecco shoes

 

harden vol 1

 

nike air max 1

 

pandora charms sale clearance

 

michael kors outlet

 

louis vuitton outlet

 

swarovski crystal

 

air max 97

 

dolce and gabbana handbags

 

canada goose

 

coach outlet online

 

pandora jewelry

 

adidas outlet

 

birkenstock shoes

 

cheap jordans

 

pandora jewelry official site

 

nike huarache

 

nike shoes

 

mulberry outlet

 

pandora charms

 

canada goose outlet

 

ralph lauren outlet

 

cheap jordans

 

van cleef and arpels jewelry

 

kate spade outlet

 

nike air max

 

cheap uggs

 

coach factory outlet

 

polo ralph lauren outlet online

 

air max 90

 

nike air max zero

 

ugg boots

 

nike outlet online

 

kate spade handbags

 

polo ralph lauren outlet

 

ecco shoes

 

dr martens

 

reebok shoes

 

supra shoes

 

birkenstock

 

nike shoes for men

 

mbt shoes

 

dooney and bourke handbags

 

supreme new york

 

adidas nmd

 

birkenstock outlet

 

givenchy outlet

 

polo ralph lauren outlet online

 

mcm outlet

 

supra shoes

 

oakley sunglasses

 
king [185.29.167.xxx] เมื่อ 31/05/2018 10:59
5
อ้างอิง

leilei3915
2018625 leilei3915

polo ralph lauren outlet

ugg outlet

michael kors outlet

yeezy boost

canada goose jackets

nike air jordan 4

polo ralph lauren

superdry clothing

coach factory outlet

longchamp handbags

kate spade bags

pandora outlet

ray ban sunglasses outlet

true religion outlet

yeezy boost 350

canada goose jackets

fred perry clothing

canada goose jackets

pandora jewelry

pandora charms sale clearance

moncler coats

coach outlet canada

jordan shoes

converse

pandora outlet

christian louboutin shoes

yeezy boost 350 v2

ugg outlet

michael kors outlet online

adidas superstar

uggs canada

lunette ray ban

canada goose jackets

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet clearance

pandora charms

michael kors handbags

michael kors outlet online

pandora charms

longchamp outlet online

michael kors handbags

polo ralph lauren

tory burch outlet online

mont blanc outlet

coach outlet

michael kors outlet

mont blanc pens

michael kors outlet clearance

michael kors outlet

asics outlet

air max 2017

fitflops shoes

prada outlet store

canada goose outlet store

clarks outlet

nike outlet online

lacoste shoes

michael kors outlet

oakley sunglasses

kate spade outlet

pandora charms sale clearance

pandora charms sale clearance

ralph lauren uk

kate spade outlet

prada outlet online

pandora jewelry

canada goose outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet

ray ban sunglasses outlet

coach factory outlet

mont blanc outlet

giuseppe zanotti shoes

mcm outlet

michael kors outlet clearance

pandora jewelry

coach factory outlet

ugg boots

ray ban outlet

pandora outlet

christian louboutin outlet

pandora jewelry

coach factory outlet

ralph lauren outlet

kate spade outlet online

pandora outlet

nike shoes for men

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

coach outlet store online

ugg outlet

cheap snapbacks

louboutin shoes

coach outlet

true religion jeans

fitflops sale clearance

ugg boots

coach outlet

michael kors outlet

air jordan retro

coach factory outlet

adidas outlet

pandora outlet

pandora outlet

pandora jewelry

ray ban wayfarer

true religion jeans

coach factory outlet

mlb jerseys

coach outlet store online

asics shoes

ugg boots

polo ralph lauren

ferragamo outlet

kate spade outlet online

coach outlet online

ugg outlet

red bottoms

michael kors outlet

coach outlet

michael kors outlet

christian louboutin

true religion jeans

fred perry shirts

christian louboutin

uggs outlet

coach factory outlet

coach outlet online

cheap jerseys

nike outlet

cheap ugg boots

polo outlet

moncler outlet

cheap air jordan

ray ban sunglasses outlet

true religion outlet

polo outlet stores

canada goose

canada goose outlet store

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.coachoutlethandbags.us.com
leilei3915 [192.64.6.xxx] เมื่อ 25/06/2018 09:29
123
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
ปฎิทิน
October 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ