"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมหลากหลายหมวดมูลข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ)
ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่มีสาระและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย

สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท11/01/2018
ผู้เข้าชม216514
แสดงหน้า358875
บทความ
เศรษฐกิจ
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
เศรษฐกิจวิถีที่มีชีวิต
การเมือง
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
ไทย มิตรแท้หรือศัตรูของประเทศเพื่อนบ้าน (ชวลิต)
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน

สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ

อ่าน 717 | ตอบ 3
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

3nity
เข้าใจเถิดว่า มุสลิมเขาเอาหัวไปโขกพื้นนั้น ทำอะไร. เขาแสดงความกตัญญู อย่าเปิดเผย ตรงเวลา เป็นท่าทางสากลที่รู้จัก ทำตามภาระหน้าที่ ของผู้ถูกสร้าง จำนนต่อคำสั่งให้มีหน้าที่เช่นไร. กระทำต่อใคร กตัญญูต่อใครเหรอ ฉันไม่เห็นเลย มีเหตุผลหรือนั่นสำหรับหมู่ชนประมาณ2-3000 ล้านคนที่ทำเช่นนั้น (ท่านๆอาจจะได้ยินนาม มานานมากแล้ว แต่คงถามหารูป เพื่อทีีท่านจะกตัญญูได้บ้างใช่ไหมลาะ) แม้จะจินตณาการ รูปไม่ได้ แต่พวกเขาตระหนักในคุณค่าของนามนั้น. และคุณค่าที่เขาแสดงความกตัญญูนั้นก็คือ ทำเพราะผู้นั้นคือ ผู้ที่อ้างสิทธิ์ไว้ผู้เดียว แล้ว ยังไม่มีใครมาอ้างสิทธิ์นั้นทับเลย ว่า เราได้สร้างธรรมชาติ สร้างออกซิเจนให้มนุษยชาติหายใจ อ้าว แล้วอย่างนี้ มุสลิมก็จำนนว่า ต้องแสดงความกตัญญูต่อผู้ให้ออกซิเจนพระพุทธเจ้า โมเสส เยซู มูฮัมมัด หายใจ ล่ะซินะ. 
 
ขอให้เข้าใจ เข้าถึง จะได้นำไปพัฒนา กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ทันใช้เสียที. เขากตัญญู แสดงความกตัญญูต่อผู้ให่ออกซิเจนพระพุทธเจ้าหายใจ มิใช่ พิธีกรรม อะไรเลย. เข้าใจเขาหน่อย เพื่อการเริ่มต้นที่มั่นคง. 
 
3nity [58.11.140.xxx] เมื่อ 10/10/2013 07:32
2
อ้างอิง

karin
Logistic Technology |
Fit Biz Legal |
Quite Legal |
Legal Databases |
Inbox Legal |
Legal Prolink |
Legal Cleaner |
Legal Care |
Master Legal USA |
Express Legal |
Grice Legal |
Safer Legal |
Reduce Legal Fees |
Files Legal |
Upon Legal |
Legal Accidents |
Heavy Legal |
Star Star Legal |
Alex Legal |
Legal Form Advice |
Legal Top List |
Sport My Days |
Sport and Market |
Sport Zinger |
Motor Sports |
Sports Fans |
Tryout Sport |
Led Sport Wear |
Sport News |
Sporting Sport |
Sportline Cars |
Us 24 Sports |
Eday Sport |
Sport Replay |
Sport Advice |
Free Sport Now |
Hot Deal Sport |
Got Sportment |
Oriental Sport |
Sports Funds |
Sport Horses |
Real Wood Home |
A House Home |
Own Local Homes |
I Buy Home for You |
Soft Home |
I Love Home Room |
Sprinter Home |
Home Land Style |
Home Advisor |
Pure Water for Home |
Home Care |
My Daily Home |
Home Design 88 |
Home Away |
Sweet Homes |
Dream Home 365 |
Bonat Home |
Nice Home Decore |
Hunt Home for Sale |
7 day Home Sellers |
Health Reign |
Ripa Health |
Health for You |
Great Health to You |
Healthy Keem |
Health Insider |
Good Health |
Healthy Fit Lines |
Healty Chrip |
Health Mina |
Health a Scend |
Health Chirp |
Life Fit Healthy |
Big Health Times |
Life Health |
Won Healthy |
Hair Health Guide |
Healty Pure Body |
Health News Bot |
Healthy Nut Beauty |
Soul Business |
1 & 1 Business |
Business Account |
Concise Business |
Business Airman |
Multi Business |
Expore Business |
9th Business |
Business Matrix |
Facing Business |
excel Business |
Idea to Business |
E Business |
Buddy me Business |
Business Humans |
Business 24 Hour |
Up Start Business |
my Business Socail |
Business Boost |
My Business Camp |
 
karin [39.52.24.xxx] เมื่อ 14/11/2017 01:18
3
อ้างอิง

karin
http://www.181southhomes.net |
http://www.1healthreport.com |
http://www.50plustours.com |
http://www.8mmweddings.net |
http://www.99automotive.com |
http://www.afirmfitness.net |
http://www.agilebusinessvalue.com |
http://www.altechnology.net |
http://www.alwarhotels.net |
http://www.ameefarmweddings.net |
http://www.asheborohomecare.com |
http://www.ashtravels.net |
http://www.assistmeditechclients.com |
http://www.auditmyhometoday.com |
http://www.autoinjurywis.com |
http://www.automobil-kaufmann.com |
http://automotiveafter.us |
http://automotiveavatar.us |
http://automotiveback.us |
http://automotiveblaster.us |
http://automotiveblender.us |
http://automotiveblod.us |
http://automotiveboulevard.us |
http://automotivebrite.us |
http://automotivebrowser.us |
http://automotivecellar.us |
http://automotiveclient.us |
http://automotivecollect.us |
http://automotivecollections.us |
http://automotivecounty.us |
http://automotivecrown.us |
http://automotivecrystal.us |
http://automotivecurious.us |
http://automotivedestination.us |
http://automotivedish.us |
http://automotivedollar.us |
http://automotivedowntown.us |
http://automotivedraw.us |
http://automotiveepic.us |
http://automotiveescrow.us |
http://automotivefeature.us |
http://automotivefeedback.us |
http://automotivefighter.us |
http://automotiveflag.us |
http://automotiveflower.us |
http://automotiveformula.us |
http://automotivegang.us |
http://automotivegrabber.us |
http://automotivegrace.us |
http://automotivegratis.us |
http://automotivegroove.us |
http://automotiveguerrilla.us |
http://automotivehands.us |
http://automotivehandy.us |
http://automotivehusky.us |
http://automotiveimagine.us |
http://automotiveintergrity.us |
http://automotivejackpot.us |
http://automotivejoker.us |
http://automotivejust.us |
http://automotivelast.us |
http://automotiveless.us |
http://automotivelion.us |
http://automotivelowprice.us |
http://automotivemain.us |
http://automotivematche.us |
http://automotivemeasure.us |
http://automotivemember.us |
http://automotivemessenger.us |
http://automotivemetric.us |
http://automotivemillions.us |
http://automotivenano.us |
http://automotivenations.us |
http://automotivenatural.us |
http://automotivenature.us |
http://automotivenormal.us |
http://automotivenumber.us |
http://automotiveocity.us |
http://automotiveopedia.us |
http://automotiveopplis.us |
http://automotiveoriginal.us |
http://automotiveother.us |
http://automotivepatch.us |
http://automotivepearl.us |
http://automotivepermanent.us |
http://automotivephase.us |
http://automotivepickup.us |
http://automotivepirates.us |
http://automotiveplum.us |
http://automotivepresident.us |
http://automotivepride.us |
http://automotivepronto.us |
http://automotiverater.us |
http://automotivereadset.us |
http://automotiverequest.us |
http://automotiverunners.us |
http://automotivesearcher.us |
http://automotivesedona.us |
http://automotiveshake.us |
http://automotiveshoot.us |
http://automotivesleuth.us |
http://automotivesnapshot.us |
http://automotivesoldier.us |
http://automotivespree.us |
http://automotivesprint.us |
http://automotivestreaming.us |
http://automotivesurprise.us |
http://automotivethunder.us |
http://www.automotivetraveler.net |
http://automotivewaterfront.us |
http://automotivewidget.us |
http://automotivewish.us |
http://www.back-seater.com |
http://www.behealthyy.com |
http://www.best-lucky.com |
http://www.bestsmarthouse.com |
http://www.beyondtechapps.com |
http://www.bigdadsauto.com |
http://www.bigtimehealthy.net |
http://www.biotech4business.com |
http://www.blackbearss.com |
http://www.blackeyess.com |
http://www.blank-papers.com |
http://www.bluemoonnow.com |
http://www.boratravel.net |
http://www.brooklyntechnology.net |
http://www.brotherstechnology.net |
http://www.bsidebusiness.com |
http://www.buildyourhouse.net |
http://www.business63.com |
http://businessabundant.us |
http://businessadaptive.us |
http://businessafter.us |
http://businessagenda.us |
http://businessamazing.us |
http://businessanchor.us |
http://businessappeal.us |
http://businessarrow.us |
http://businessatlantic.us |
http://businessavatar.us |
http://businessback.us |
http://businessbad.us |
http://businessbattle.us |
http://businessblaster.us |
http://businessblender.us |
http://businessblod.us |
http://businessbody.us |
http://businessboulevard.us |
http://businessbounce.us |
http://businessbrite.us |
http://businessbrowse.us |
http://businessbrowser.us |
http://businessbuddies.us |
http://businessbuller.us |
http://businessbunny.us |
http://businesscache.us |
http://businesscalculator.us |
http://businesscamel.us |
http://businesscanal.us |
http://businesscaptive.us |
http://businesscarnival.us |
http://businesscaster.us |
http://businesscatch.us |
http://businesscatcher.us |
http://businesscellar.us |
http://businesscharm.us |
http://businesscharte.us |
http://businesscharts.us |
http://businesschase.us |
http://businesscheaper.us |
http://businesscheapest.us |
http://businesscircus.us |
http://businessclassy.us |
http://businessclearance.us |
http://businessclient.us |
http://businesscollect.us |
http://businesscollections.us |
http://businesscollector.us |
http://businesscolor.us |
http://businesscommission.us |
http://businesscompanion.us |
http://businessconstruct.us |
http://businesscorporation.us |
http://businesscounty.us |
http://businesscourier.us |
http://businesscrafter.us |
http://businesscrawler.us |
http://businesscreativity.us |
http://businesscrown.us |
http://businesscrunch.us |
http://businesscrystal.us |
http://businesscupcake.us |
http://businesscupid.us |
http://businesscurious.us |
http://businesscustom.us |
http://businessdelta.us |
http://businessdepot.us |
http://businessdesigning.us |
http://businessdestination.us |
http://businessdish.us |
http://businessdivine.us |
http://businessdodge.us |
http://businessdollar.us |
http://businessdollars.us |
http://businessdowntown.us |
http://businessdragon.us |
http://businessdraw.us |
http://www.businessdreamers.com |
http://businessduck.us |
http://businesseagle.us |
http://businesseastbay.us |
http://businesseastside.us |
http://businessebony.us |
http://businessecho.us |
http://businessecono.us |
http://businesselectra.us |
http://businessenvy.us |
http://businessepic.us |
http://businessescrow.us |
http://businessessence.us |
http://businessexcel.us |
http://businessfalcon.us |
http://businessfame.us |
http://businessfeature.us |
http://businessfiesta.us |
http://businessfighter.us |
http://businessflag.us |
http://businessflavor.us |
http://businessfleet.us |
http://businessflower.us |
http://businessfolder.us |
http://businessformula.us |
http://businessgang.us |
http://businessgecko.us |
http://businessgeo.us |
http://businessglamour.us |
http://businessglory.us |
http://businessgoddess.us |
http://businessgorilla.us |
http://businessgrab.us |
http://businessgrabber.us |
http://businessgrace.us |
http://businessgram.us |
http://businessgratis.us |
http://businessgroove.us |
http://businessgrow.us |
http://businessguerilla.us |
http://businessguerrilla.us |
http://businessgun.us |
http://businesshands.us |
http://businesshandsome.us |
http://businesshandy.us |
http://businesshard.us |
http://businesshotrod.us |
http://businesshusky.us |
http://businessice.us |
http://businessimagine.us |
http://businessintergrity.us |
http://businessiron.us |
http://businessjackpot.us |
http://businessjewel.us |
http://businessjoker.us |
http://businessjust.us |
http://businesskayak.us |
http://businesskiss.us |
http://businessknight.us |
http://businesslast.us |
http://businesslastminute.us |
http://businesslegacy.us |
http://businessless.us |
http://businesslightning.us |
http://businesslimited.us |
http://businesslion.us |
http://businesslittle.us |
http://businessloco.us |
http://businesslowprice.us |
http://businesslucky.us |
http://businessmain.us |
http://businessmarks.us |
http://businessmatche.us |
http://businessmeasure.us |
http://businessmember.us |
http://businessmessenger.us |
http://businessmeta.us |
http://businessmetric.us |
http://businessmillions.us |
http://businessminer.us |
http://businessmuscle.us |
http://businessmystical.us |
http://businessnano.us |
http://businessnational.us |
http://businessnations.us |
http://businessnatural.us |
http://businessnight.us |
http://businessnobel.us |
http://businessnormal.us |
http://businessnorthamerican.us |
http://businessnumber.us |
http://businessocity.us |
http://businessoffline.us |
http://businessoftheday.us |
http://businessomatic.us |
http://businessomega.us |
http://businessoneday.us |
http://businessopedia.us |
http://businessopplis.us |
http://businessorama.us |
http://businessoriginal.us |
http://businessother.us |
http://businessouter.us |
http://businessover.us |
http://businessovernight.us |
http://businesspart.us |
http://businesspassport.us |
http://businesspatch.us |
http://businesspeace.us |
http://businesspeach.us |
http://businesspearl.us |
http://businesspermanent.us |
http://businesspersonal.us |
http://businessphase.us |
http://businesspicker.us |
http://businesspickup.us |
http://businesspipe.us |
http://businesspirates.us |
http://businessplatinum.us |
http://businessplum.us |
http://businesspositive.us |
http://businessprecision.us |
http://businesspremier.us |
http://businesspremium.us |
http://businesspresident.us |
http://businessprestige.us |
http://businesspride.us |
http://businesspriority.us |
http://businesspronto.us |
http://businesspure.us |
http://businessquantum.us |
http://businessrail.us |
http://businessrainforest.us |
http://businessrally.us |
http://businessrapid.us |
http://businessrater.us |
http://businessrates.us |
http://businessraven.us |
http://businessrazor.us |
http://businessreadset.us |
http://businessredhot.us |
http://businessremarkable.us |
http://businessreps.us |
http://businessrequest.us |
http://businessrex.us |
http://businessrhino.us |
http://businessrings.us |
http://businessroll.us |
http://businessrule.us |
http://businessrunners.us |
http://businesssalvage.us |
http://businesssample.us |
http://businessscapes.us |
http://businessscribe.us |
http://businesssearcher.us |
http://businessseason.us |
http://businesssedona.us |
http://businesssend.us |
http://businesssession.us |
http://businessshadow.us |
http://businessshake.us |
http://businessshoot.us |
http://businessshuffle.us |
http://businesssleuth.us |
http://businessslide.us |
http://businesssnapshot.us |
http://businesssoldier.us |
http://businesssolo.us |
http://businesssonic.us |
http://businesssouthbeach.us |
http://businesssparkle.us |
http://businessspicy.us |
http://businesssplash.us |
http://businessspree.us |
http://businesssprint.us |
http://businessstamp.us |
http://businessstick.us |
http://businessstreaming.us |
http://businessstrick.us |
http://businesssugar.us |
http://businesssunflower.us |
http://businesssuperhero.us |
http://businesssurprise.us |
http://businesssurreal.us |
http://businesssustain.us |
http://businesssweet.us |
http://businessthunder.us |
http://businesstopsecret.us |
http://businesstreasure.us |
http://businesstreat.us |
http://businesstreats.us |
http://businessturbo.us |
http://businessunder.us |
http://businessunique.us |
http://businessurban.us |
http://businessvariety.us |
http://businessverde.us |
http://businessvictory.us |
http://businessvisual.us |
http://businesswaterfront.us |
http://businesswidget.us |
http://businesswinner.us |
http://businesswish.us |
http://businessworth.us |
http://businessyankee.us |
http://www.capecoralcomputercenter.com |
http://www.carsaleskorea.net |
http://www.carsourceusa.net |
http://www.carstruck.net |
http://www.caspiantechnology.net |
http://www.cheap-words.com |
http://www.computerrepaireagle.com |
http://www.corsica-travel.net |
http://www.cortezhomes.net |
http://www.cryptichouse.net |
http://www.customtruckweb.net |
http://www.dafnehotel.net |
http://www.dark-horses.com |
http://www.dead-days.com |
http://www.deepsleeep.com |
http://www.dreambusinesspro.com |
http://www.duty-time.com |
http://www.easilyword.com |
http://www.easylearntechnologies.com |
http://www.easy-mobilebusiness.com |
http://www.easytoursthai.com |
http://www.echoparkhouses.com |
http://educationadaptive.us |
http://educationagenda.us |
http://educationbad.us |
http://educationbattle.us |
http://educationbeast.us |
http://educationbody.us |
http://educationbrowse.us |
http://educationbrowser.us |
http://educationbuddies.us |
http://educationcache.us |
http://educationcalculator.us |
http://educationcamel.us |
http://educationcaster.us |
http://educationcatch.us |
http://educationcharte.us |
http://educationcheaper.us |
http://educationcheapest.us |
http://educationclassy.us |
http://educationclearance.us |
http://educationcollections.us |
http://educationcollector.us |
http://educationcommission.us |
http://educationconstruct.us |
http://educationcourier.us |
http://educationcupcake.us |
http://educationdodge.us |
http://educationdragon.us |
http://educationdraw.us |
http://educationecono.us |
http://educationenvy.us |
http://educationescrow.us |
http://educationfame.us |
http://educationgecko.us |
http://educationgeo.us |
http://educationglory.us |
http://educationgorilla.us |
http://educationgrabber.us |
http://educationgrow.us |
http://educationguerilla.us |
http://educationice.us |
http://educationknight.us |
http://educationlast.us |
http://educationlastminute.us |
http://educationlegacy.us |
http://educationlimited.us |
http://educationlion.us |
http://educationlittle.us |
http://educationloco.us |
http://educationmatche.us |
http://educationmeasure.us |
http://educationmessenger.us |
http://educationmillions.us |
http://educationmuscle.us |
http://educationmystical.us |
http://educationouter.us |
http://educationover.us |
http://educationovernight.us |
http://educationpart.us |
http://educationpatch.us |
http://educationpeace.us |
http://educationpeach.us |
http://educationpermanent.us |
http://educationphase.us |
http://educationpremium.us |
http://educationpresident.us |
http://educationpriority.us |
 
karin [39.38.226.xxx] เมื่อ 11/01/2018 20:28
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน ปรองดอง วัดไร่เชิงตะวัน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สันติสุข ภาคใต้ จีน จีนศึกษา จริยธรรม เเพทย์ จริยธรรมทางการเเพทย์ นโยบายการจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้ง อินเดีย มหาอำนาจ การเปิดใจ หัวใจสีขาว สันติสุข ASEAN อาเซียน กำลังอำนาจ วัดห้วยปลากั้ง วัด ประเด็นเป็นข่าว สร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านเมือง สัญญาประชาคม รวันดา สันติสุข การจัดการความขัดแย้ง การจัดการป่าไม้ อเมริกา ยุทธศาสตร์ หลักสูตร 4ส พระปกเกล้า การเสริมสร้างสังคมสันติสุข สันติสุข ความปรองดอง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้ง ธรรมาภิบาล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ปฏิรูปการศึกษา การศึกษา สตรี ผู้หญิง บทบาทสตรี โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสันติสุข สื่อเพื่อสันติสุข
ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ