"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมหลากหลายหมวดมูลข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ)
ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่มีสาระและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย

สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท11/01/2018
ผู้เข้าชม216180
แสดงหน้า358098
บทความ
เศรษฐกิจ
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
เศรษฐกิจวิถีที่มีชีวิต
การเมือง
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
ไทย มิตรแท้หรือศัตรูของประเทศเพื่อนบ้าน (ชวลิต)
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน

ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม

อ่าน 605 | ตอบ 0

ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
 
1.เขตเลือกตั้งให้ใหญ่ขึ้น

 
            การเลือกตั้งในระบบเขตเดียวเบอร์เดียว เป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเลือกตั้งมากกว่าเขตใหญ่ เพราะผู้สมัครในระบบเขตเดียวเบอร์เดียวพื้นที่เล็ก จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงน้อย ผู้ทุจริตสามารถกำหนดเป้าหมายในการทุจริตได้เป็นระบบ ทั้งตัวบุคคล ทั้งพื้นที่และกำหนดสิ่งตอบแทน(ใช้เงินน้อยกว่า) จึงมีแรงจูงใจให้ทั้งผู้สมัคร  และพรรคการเมืองอยากทำผิดเลือกตั้งมากกว่า หากกระทำความผิดแล้วคุ้มค่า (เมื่อเทียบกับสิ่งที่คาดว่าตนจะสูญเสีย)
 
2.กำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิดให้เหมาะสม
 
            บุคคลจะตัดสินใจกระทำทุจริตเลือกตั้งก็ต่อเมื่อประโยชน์ที่เขาคาดคะเน ว่าจะได้จากการกระทำความผิดสูงกว่าต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (การตัดสินใจกระทำผิดมักจะมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนมากที่สุด และเลือกอย่างมีเหตุผล (rational choice )ที่สุด)
 
              การที่ต้องใช้ค่าคาดคะเน (expected value) ก็เนื่องจากการกระทำความผิดมีความไม่แน่นอน (uncertainty) จากการกระทำผิดสำเร็จ และการถูกลงโทษ จึงต้องนำความน่าจะเป็นเรื่องประโยชน์และต้นทุนมาพิจารณา โดยประโยชน์ที่คาดคะเนที่ผู้กระทำผิดคาดว่าจะได้จากการกระทำผิด เช่น ชนะการเลือกตั้งและได้ดำรงตำแหน่ง ส.ส. ส่วนพรรคการเมืองมี ส.ส. เพิ่มขึ้น มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล มากขึ้น เป็นต้น ส่วนต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือ ความน่าจะเป็นที่ผู้ทุจริตจะถูกจับกุม  และถูกลงโทษ
 
              ดังนั้นเพื่อการป้องปรามการกระทำความผิดคือ การลดประโยชน์ที่ผู้สมัครและพรรคการเมืองคาดหวังลง และการเพิ่มต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นหรือการเพิ่มความน่าจะเป็นในการถูกจับกุมให้สูงขึ้น   กระบวนการลงโทษที่มีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้เกิดการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างซ้ำซาก
 
3. จัดตั้งศาลเลือกตั้ง

 
                ที่ผ่านมา กกต.มีสามอำนาจในตัวเอง  กล่าวคือมีทั้งอำนาจการตราระเบียบกฎเกณฑ์ในการเลือกตั้งมีอำนาจจัดการเลือกตั้ง  มีอำนาจสอบสวน และมีอำนาจวินิจฉัย เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จในองค์กรเดียวซึ่งมีแนวโน้มนำไปสู่การใช้อำนาจโดยไม่ชอบ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการใช้อำนาจ
 
           นอกจากนั้นหลายๆกรณีในการสอบสวนและวินิจฉัยมักจะล่าช้าไม่ทันต่อเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นการปล่อยให้ผู้ทุจริตไปใช้อำนาจนิติบัญญัติไปก่อน(สอยทีหลัง)  บางคดีกว่าจะสิ้นสุดยาวนานเกือบๆสองปี ทำให้ผู้สมัคร และพรรคการเมืองไม่ได้เกรงกลัวต่อการใช้อำนาจของ กกต. และคดีส่วนใหญ่ศาลจะวินิจฉัยไปทางตรงกันข้ามกับคำวินิจฉัยของ กกต. ดังนั้นควรตรากฎหมายให้จัดตั้งศาลเลือกตั้ง  นอกจากนั้น ต้องไม่มีการรับรองผลการเลือกตั้งให้กับผู้กระทำผิดจนกว่าศาลจะได้วินิจฉัย ทั้งนี้การวินิจฉัยควรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นที่สุด
 
                อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในกรณีการส่งคดีให้ศาลวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(ใบแดง)เป็นหน้าที่ของรัฐ(กกต.) รัฐมีต้นทุนต่อคดีสูงมาก
 
           ดังนั้นการนำคดีขึ้นสู่ศาลควรให้เป็นหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาว่าทำการทุจริตเพื่อเพิ่มต้นทุนในการเข้าสู่อำนาจให้สูงขึ้นอีกนอกเหนือจากบทลงโทษ ทั้งนี้ควรตรากฎหมายให้มีนัยว่า หาก กกต.มิได้รับรองผลผู้สมัครที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตการเลือกตั้งภายในเวลา 30 วัน หรือ 60 วัน หลังการเลือกตั้ง ให้ผู้นั้นยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งรับรอง เป็นต้น....
 
4.แยกอำนาจนิติบัญญัติกับบริหารออกจากกัน

              อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชน คือ  อำนาจบริหาร และอำนาจนิติบัญญัติ  โดยให้ทั้งสองอำนาจนี้ มีอิสระออกจากกันอย่างเด็ดขาด  ตามหลักแบ่งแยกอำนาจ ทั้งในทางนิตินัย  และพฤตินัย  ซึ่งที่ผ่านมา แม้กฎหมายกำหนดให้แยกออกจากกัน  แต่จริงแล้วไม่อาจแยกออกจากกันได้     ฝ่ายบริหารยังมีอำนาจบงการฝ่ายนิติบัญญัติตลอดมา ฝ่ายนิติบัญญัติยังมีอำนาจต่อรองด้านต่างๆจากฝ่ายบริหารได้เสมอ การอุปถัมภ์จึงเป็นเงื่อนไขของการดำรงอำนาจ

กรณีนี้ขอพูดถึง อำนาจนิติบัญญัติ

#จะถูกครอบงำ และบงการโดยฝ่ายบริหาร  เพราะเป็นกลุ่มคุมเสียงข้างมากในสภา อำนาจบริหารกับอำนาจนิติบัญญัติ จึงถือเสมือนเป็นกลุ่มเดียวกัน อำนาจบริหารจึงมีอำนาจเหนืออำนาจนิติบัญญัติ  และไม่อาจแยกออกจากกันได้ อำนาจบริหารจึงเป็นผู้กำหนดเกมส์ในสภาตลอดมา

# อำนาจนิติบัญญัติ แม้จะมีกฎหมายห้ามมิให้แทรกแซงในระบบราชการ  แต่โดยพฤตินัยแล้ว มักจะใช้อำนาจแทรกแซงได้เสมอ โดยเฉพาะ สส. ฝ่ายรัฐบาล  และไม่เว้นแม้แต่ สส.ฝ่ายค้าน ที่มีอำนาจในกรรมาธิการต่างๆ

#การกำหนดงบประมาณประจำปี  เป็นไปตามเสียงข้างมาก และผลประโยชน์ในการต่อรอง
สส.บางกลุ่มจะมีตำแหน่งในกรรมาธิการงบประมาณประจำปีทุกๆครั้ง เพื่อต่อรองผันงบไปตามความต้องการของกลุ่มตน ในพื้นที่ตน (ผลัดกันขอ)

#มีการกำหนดงบประมาณประจำปีอย่างไม่เป็นทางการให้ สส. คนละ  40-60 ล้านต่อปี ได้ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน (เป็นที่รู้กัน) นำงบไปฝากไว้กับส่วนราชการในพื้นที่ของตน ดูให้เสมือนว่าส่วนราชการเป็นคนทำ สส. ไม่เกี่ยว  แล้วมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมา  บางกลุ่มแอบเป็นผู้รับเหมาเอง  ซึ่งไม่ใช่หน้าที่  สิ่งนี้ควรจะหมดไป

             ดังนั้น สส.ควรจะมีอำนาจ หน้าที่ในการตรากฎหมาย  เท่านั้น  ทุกข์สุขประชาชน และการสร้างสาธารณูปโภค หรือกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ ต้องเป็นหน้าที่ของระบบราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ไม่ใช่ของ สส. เพราะสส.ยิ่งมีอำนาจมากมักจะล่อใจให้คนยอมลงทุนเข้ามามีตำแหน่งเพื่อถอนทุน  นี่คือปัญหาใหญ่

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
การจัดการความขัดแย้ง การจัดการป่าไม้ โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสันติสุข สื่อเพื่อสันติสุข ปฏิรูปการศึกษา การศึกษา อเมริกา ยุทธศาสตร์ รวันดา สันติสุข จีน จีนศึกษา ASEAN อาเซียน ปรองดอง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน สัญญาประชาคม จริยธรรม เเพทย์ จริยธรรมทางการเเพทย์ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สันติสุข ภาคใต้ การจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้ง สันติสุข ความปรองดอง การจัดการความขัดแย้ง สตรี ผู้หญิง บทบาทสตรี วัดห้วยปลากั้ง วัด วัดไร่เชิงตะวัน การเปิดใจ หัวใจสีขาว สันติสุข นโยบายการจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้ง อินเดีย มหาอำนาจ กำลังอำนาจ ประเด็นเป็นข่าว สร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านเมือง หลักสูตร 4ส พระปกเกล้า การเสริมสร้างสังคมสันติสุข ธรรมาภิบาล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ