"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ) ที่หลากหลาย มีสาระ
และเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย 
สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท8/07/2021
ผู้เข้าชม1834573
แสดงหน้า2481372
เอกสารงานบรรยาย
เศรษฐกิจ
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก คมนาคม แจก
2กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
1กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
Megatrend in 21 th Century
Global Megatrend Economic Competition แจก
การบริหารความเสี่ยง กระทรวงพาณิชย์ KU แจก
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ปธก 21
Sea Power 21
สถานการณ์โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
เจรจาไกล่เกลี่ย กรมทางหลวง
Thailand 4.0 กับการพัฒนา กฝภ.
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
การเมือง
สงครามไซเบอร์
1ภูมิรัฐศาสตร์ กำลังอำนาจของชาติ เอกชัย
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มรฏ นครสวรรค์
สงคราม พันธมิตร
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย
การพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
การกำหนดขีดความสามารถทางทหาร
โครงสร้าง กระบวนการกำหนด ยุทธศาสตร์ทหาร
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
การบริหารความขัดแย้ง บยส แจก
สถานการณ์ความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชน
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2 อ่านประกอบ
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 1
สงครามและความรุนแรง มจร
สันติวิธี กับ ประชาธิปไตย
คุณสมบัติและจริยธรรม ของผู้ไกล่เกลี่ย
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สันติวิธีกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย
สงครามไซเบอร์
สันติวิธีกับสังคมอุดมศึกษา
7 policy recommendations for the Deep South/Patani
จินตภาพสังคมสันติสุข
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3
สงครามและความขัดแย้ง มจร แจก
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
การปรับปรุงระบบงานเพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กฤษฎีกา
การแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลกสู่สังคมไทย 4ส10 แจก
คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย
คุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล สกอ KU
การบริหารจัดการความขัดแย้ง กรมพัฒนาชุมชน
แนวคิดสันติวิธี หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศานายุคใหม่ สำนักจุฬา
หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน การประปานครหลวง
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
สภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การป้องกันและระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี กฤษฎีกา
คุณธรรมจริยธรรม KU แจก
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ แจก
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
พหุวัฒนธรรมกับกระบวนการสันติภาพ
การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ของสถานธนานุเคราะห์
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
คนดีของแผ่นดิน
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
Community transformation
พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
Megatrend แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ลพบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน
บทความ

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1

อ่าน 868 | ตอบ 4
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

wireless extender inc
 1. Ansten HDMI Wireless Extender: Best for General Uses
 
                       
 
Ansten HDMI Wireless Extender 0016 is the first class wireless HDMI video transmitter on the market. The quality is reliable and perfromance is also high.
We use the international common 2.4G/5G wireless dual-band transmission signal, so we can get faster transmission speed and stronger anti-interference ability. You'd better use 5G signal channel to get more stable and fast using experience.
Accordingly, the unit comes in a ready-to-use form with a wireless HD transmitter, a receiver for HD 1080p, IR coax cable, remote extender control, and the dual adapters. All are easy to establish out of the box to send audio video AV across the room at the uncompressed HD 1080p.
What we like about this extender is the double band transmission. It improves the sharp signals as well as quickens the speed of sending.
In explicit, the 2.4 GHz remote ensures the signs over a long and open scope of 328 ft. Across the wall, the transmission range cutoff points to 65 ft. Then, the 5GHz band improves the speed and steadiness of streaming media. A little note isn't to put different transmitters close to one another to guarantee an obstruction free encounter.
The dormancy time is 0.3 seconds – not quick enough for PC gaming, but rather it is as yet ideal for basic uses, for example, watching movies or holding a gathering without losing the quality.
In addition, there is an IR controller accessible, making it easy to change the gadget directly on the recipient.
This wireless hd sender and receiver kit can work with most HDMI-equipped devices, including DVD,DVR,IPTV,CCTV blu-ray players, set-top boxes, cable/satellite boxes and computer systems. can't support one sender many receivers,signal point-point transmit. and this wireless HDMI extender support free lifetime technical support.
 
Pros:
 • Full HD 1080P Video and Best Audio Quality.
 • Perfect for connecting Gaming Consoles.
 • Perfect for Cable Set-top Boxes and Media Players.
 • Work with all HDMI-sourced gadgets.
 • Strong anti-involvement Faster Transmission Speed.
 • It having benefits of long transmission distance, no splash, no snow.
 • The signal transmission speed over long distance are so good.                 
 • Wireless HDMI extender can transmit singal upto 328ft/100m across the wall.
 • It Can transmit HD signal up to 328 feet away in line of sight; can work through walls and floors up to 65ft.
 • Ansten HDMI wireless extender inc kit is full HD 1080p.
 • Little layout speed.
 
 • This wireless transmitter and receiver supports IR Remote controller, you can control signal source equipment at the receiver.
 • The built-in remote control.
 • It Can use at home,like as you and your family can share the same TV view in different room.
 • it Can use at office or church wireless long distance transmission.
 • 1-year warranty and lifetime support.
 
Cons:    
 • Poor English manual.
Conclusuin:
The good quality, medium-range price, and supportive for customer services to make this Full HD Transmitter Receiver with IR Passback is a good choice for your daily uses.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Pakite Wireless HDMI IR Extender –Good for Long Coverage
            
                      
The Pakite Wireless HDMI IR Extender P-590 is another substitute to the Ansten 0016 with similar capabilities and a longer transmission range. As the counterpart, the Pakite is compatible with almost all HDMI-enabled devices such as cable boxes, CCTV camera, cable box satellite bluray DVD, box bluray, computer systems, cable TV signal, etc.
However, you need a 5GHz double band wireless channel to keep a clear resolution and sound quality of HD 1080p video streaming It also make the reciever image and  sound clear,stable and colorful without noise Besides,with strong anti-interference,faster transmission speed by 5G Wireless dual antenna signal,you can enjoy superior video audio quality at home or office.Otherwise, you can go for lower resolutions from 480p to 720p.
The signs can go through a distance of 492 ft., equal to 150m, in an open space or through 32 ft. to 65 ft. over the divider or other thick things. This reach is very expressive, coming to think about a remote coaxial link transmitter with an impedance free nature.
Purchased to transmit audio and video from my security camera DVR located in an upstairs closet to my 65” tv located on the main floor of my house. The device works flawlessly. The picture quality is the same as the hardwired monitor upstairs. The set up was so incredibly easy. Simply plug in the hdmi cable from DVR, plug in power cable to each device, and the system transmits the sound and picture to the other tv. So easy and relatively inexpensive for what it does.
The transmission range is acceptable, yet the postpone time between the signs from the transmitter to the reciever is about 0.3 seconds. The maker confirms that the zero-latency causes no detectable delay through the local loop-out environment.
However, professional gamers still work out slow responsiveness. Thus, we also do not e suggest this device for PC gaming streams such as the ps3 ps4 Xbox.
Pros:
 • It can send the high-definition signal to the receiver end.
 • The HDMI resolution is 720p and 1080p and it also provide the variety of different computer resolution.
 • The transmitter and receiver extender kit is a good pakage.
 • It has Adopt international 5G wireless high speed transmitter signal.
 • It also has strong ability of anti-interference.
 • It has Long-distance line of straight transmission.
 • Allowed more than one kit in a same space
 • The small size with exquisite fashion design.
 • Easily to install and play.
 • The product dimension is 158*128*37mm.
 • PAKITE wireless extenders inc module are FCC and CE certificated,so our wireless application is secure and authentic.
 • No software or wifi connection required for the time of installation.
 • The delay time between wireless transmitter and receiver is less than 300ms.
Pros:
 • It is not compatible for gaming PC.
 
 
Conclusion:
The unit of Pakite Wireless HDMI IR Extender P-590 is an easy-to-use system.Singal transmission speed is excellent.Easily installation and play.
 1. J-Tech Digital 2×2 Wireless HDMI Matrix/Extender: Good for Multiple Recipients.
 
 
                      
First of all we thought that the J-Tech Digital 2×2 Wireless HDMI Transmitter and Receiver  was a bit expensive at a medium transmission range. J-Tech Digital 2×2 Wireless HDMI Matrix/Extender is made up through a advances alogorithm so, it support the connection of two transmitter and receivers.
The resolution are ranging from the distinctive 1080p video sound at 1080i@60Hz down to the energy-saving 480p at 480i@60Hz. The altogether low inactivity makes this transmitter more reasonable for ongoing applications than the other two above.
The JTECH-WEX-22D will permit you to extend 2 separate HDMI sound/video signs to 2 showcases (with the acquisition of 2 sets), a ways off of up to 45m (150ft) all done remotely.
While using 2 Transmitters with various sources associated, you can change the channel of your beneficiaries to coordinate the channel of the transmitter and source that you need to watch. (All Wi-Fi channels utilized by this extender are on a 5GHz band.) This wireless 2x2 Matrix/Extender is ideal for family entertainment systems, office presentations, lectures, conferences, etc.
Featurs of wireless extenders inc:
Once a connection is made between your internet-connected device and router, the wireless extenders inc (sometimes referred to as a Wi-Fi range extender) grabs the existing signal and then re-broadcasts it on a different channel from its position, acting as a middle-man to relay the connection.
Pros:
 • The transfer rate is maximum: 10.2Gbps.
 • High definition video quailty.
 • The HDMI Compliance is 1.3.
 • It has 2×2 transmitters and receiver supported.
 • This is a totally set that is fitting and-play.
 • It support audio formats.
 • It does not require any special configuration or software driver installation.
 • 1-year warranty and lifetime support.
 
Cons:
 • The transmission range is limited compared to other.
 
Conclusion:
It is a complete set of multi- transmitter. It is not only suitable in houshold but also for lectures and conference room.10 transmissible channels are available.
 
 1. Micca Wireless HDMI Extender 1080P  
      
 
Micca wireless extenders inc1080P is the best wireless coaxial cable transmitters.
Obviously, it isn't the most un-accommodating stream hd 1080p gadget.Infact, the Micca unit highlights different reliable features to transfer video and sound signs in an extensively low inactivity and over a significant distance. You would now be able to appreciate continuous games all the more easily – humorously without breaking a bank.
Our first imprssion is on the reduced plan of the transmitter and recievers.
The HDMI transmission provide a full HD video/audio streaming.The resolution ranges from 480p to HD 1080p to stream video at the highest quality.
The interferance is unnoticeable. Most important part of Micca Wireless HDMI Extender 1080P is are , the delay time of transmitting signals from the transmitter to the receiver is from 0.07 to 0.2 seconds.
Puls point, recall that this transmitter can work with practically all HDMI-sourced gadgets, for example, streaming link box satellite bluray or sound from PC, and so on. IR signal pass-back capacity transfers controller orders back to playback source, IR signal beneficiary and blaster links are incorporated!
 
 
 
Pros:
 • The price is User-Friendly.
 • The design is compac.
 • Different resolutions are available.
 • Long range singnal transmission.
 • Very-short range of possible latency for real-time games.
Cons:
 • It is not suitable for gaming PC.
Conclusion:
Delay time is significantly improved, especially when it comes to a medium-priced coaxial cable transmitter.Thus, the device is still well worth.
 
 1. 165 Ft Wireless HDMI Transmitter & Receiver
 
                            
 
Expand Full HD 1080P Signal upto 165 Feet Wirelessly. Strong anti-interference capacity by running at 5GHz activity recurrence. It support point to point wireless connection, it also support HDMI cabels.Pulg and play setup with any Software installation.The tranmission distance will be varry due to the enviorement.
Pros:
 • It allow to transmit and extend HDMI signal up to 50meter long away wirelessly.
 • It has strong anti-interference ability.
 • IR passback with 20-60KHz frequency helps to remote control the source device from the receiver side.
 • It is really a very good solution for meeting and confernece and home etc.
Cons:
 • Lack of signal with HDMI.
Conclusion:
This product is quite amazing.Me as an IT professional normally go for very sophisticated configurations when selecting products. The current idea is to use this wireless hdmi transmitter/receiver with VM+GPGPU to provide my kids with a extra computer.
https://onepik.com/
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://onepik.com/
wireless extender inc [103.115.198.xxx] เมื่อ 6/03/2021 14:47
2
อ้างอิง

wireless extender inc
 1. Ansten HDMI Wireless Extender: Best for General Uses
 
                       
 
Ansten HDMI Wireless Extender 0016 is the first class wireless HDMI video transmitter on the market. The quality is reliable and perfromance is also high.
We use the international common 2.4G/5G wireless dual-band transmission signal, so we can get faster transmission speed and stronger anti-interference ability. You'd better use 5G signal channel to get more stable and fast using experience.
Accordingly, the unit comes in a ready-to-use form with a wireless HD transmitter, a receiver for HD 1080p, IR coax cable, remote extender control, and the dual adapters. All are easy to establish out of the box to send audio video AV across the room at the uncompressed HD 1080p.
What we like about this extender is the double band transmission. It improves the sharp signals as well as quickens the speed of sending.
In explicit, the 2.4 GHz remote ensures the signs over a long and open scope of 328 ft. Across the wall, the transmission range cutoff points to 65 ft. Then, the 5GHz band improves the speed and steadiness of streaming media. A little note isn't to put different transmitters close to one another to guarantee an obstruction free encounter.
The dormancy time is 0.3 seconds – not quick enough for PC gaming, but rather it is as yet ideal for basic uses, for example, watching movies or holding a gathering without losing the quality.
In addition, there is an IR controller accessible, making it easy to change the gadget directly on the recipient.
This wireless hd sender and receiver kit can work with most HDMI-equipped devices, including DVD,DVR,IPTV,CCTV blu-ray players, set-top boxes, cable/satellite boxes and computer systems. can't support one sender many receivers,signal point-point transmit. and this wireless HDMI extender support free lifetime technical support.
 
Pros:
 • Full HD 1080P Video and Best Audio Quality.
 • Perfect for connecting Gaming Consoles.
 • Perfect for Cable Set-top Boxes and Media Players.
 • Work with all HDMI-sourced gadgets.
 • Strong anti-involvement Faster Transmission Speed.
 • It having benefits of long transmission distance, no splash, no snow.
 • The signal transmission speed over long distance are so good.                 
 • Wireless HDMI extender can transmit singal upto 328ft/100m across the wall.
 • It Can transmit HD signal up to 328 feet away in line of sight; can work through walls and floors up to 65ft.
 • Ansten HDMI wireless extender inc kit is full HD 1080p.
 • Little layout speed.
 
 • This wireless transmitter and receiver supports IR Remote controller, you can control signal source equipment at the receiver.
 • The built-in remote control.
 • It Can use at home,like as you and your family can share the same TV view in different room.
 • it Can use at office or church wireless long distance transmission.
 • 1-year warranty and lifetime support.
 
Cons:    
 • Poor English manual.
Conclusuin:
The good quality, medium-range price, and supportive for customer services to make this Full HD Transmitter Receiver with IR Passback is a good choice for your daily uses.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Pakite Wireless HDMI IR Extender –Good for Long Coverage
            
                      
The Pakite Wireless HDMI IR Extender P-590 is another substitute to the Ansten 0016 with similar capabilities and a longer transmission range. As the counterpart, the Pakite is compatible with almost all HDMI-enabled devices such as cable boxes, CCTV camera, cable box satellite bluray DVD, box bluray, computer systems, cable TV signal, etc.
However, you need a 5GHz double band wireless channel to keep a clear resolution and sound quality of HD 1080p video streaming It also make the reciever image and  sound clear,stable and colorful without noise Besides,with strong anti-interference,faster transmission speed by 5G Wireless dual antenna signal,you can enjoy superior video audio quality at home or office.Otherwise, you can go for lower resolutions from 480p to 720p.
The signs can go through a distance of 492 ft., equal to 150m, in an open space or through 32 ft. to 65 ft. over the divider or other thick things. This reach is very expressive, coming to think about a remote coaxial link transmitter with an impedance free nature.
Purchased to transmit audio and video from my security camera DVR located in an upstairs closet to my 65” tv located on the main floor of my house. The device works flawlessly. The picture quality is the same as the hardwired monitor upstairs. The set up was so incredibly easy. Simply plug in the hdmi cable from DVR, plug in power cable to each device, and the system transmits the sound and picture to the other tv. So easy and relatively inexpensive for what it does.
The transmission range is acceptable, yet the postpone time between the signs from the transmitter to the reciever is about 0.3 seconds. The maker confirms that the zero-latency causes no detectable delay through the local loop-out environment.
However, professional gamers still work out slow responsiveness. Thus, we also do not e suggest this device for PC gaming streams such as the ps3 ps4 Xbox.
Pros:
 • It can send the high-definition signal to the receiver end.
 • The HDMI resolution is 720p and 1080p and it also provide the variety of different computer resolution.
 • The transmitter and receiver extender kit is a good pakage.
 • It has Adopt international 5G wireless high speed transmitter signal.
 • It also has strong ability of anti-interference.
 • It has Long-distance line of straight transmission.
 • Allowed more than one kit in a same space
 • The small size with exquisite fashion design.
 • Easily to install and play.
 • The product dimension is 158*128*37mm.
 • PAKITE wireless extenders inc module are FCC and CE certificated,so our wireless application is secure and authentic.
 • No software or wifi connection required for the time of installation.
 • The delay time between wireless transmitter and receiver is less than 300ms.
Pros:
 • It is not compatible for gaming PC.
 
 
Conclusion:
The unit of Pakite Wireless HDMI IR Extender P-590 is an easy-to-use system.Singal transmission speed is excellent.Easily installation and play.
 1. J-Tech Digital 2×2 Wireless HDMI Matrix/Extender: Good for Multiple Recipients.
 
 
                      
First of all we thought that the J-Tech Digital 2×2 Wireless HDMI Transmitter and Receiver  was a bit expensive at a medium transmission range. J-Tech Digital 2×2 Wireless HDMI Matrix/Extender is made up through a advances alogorithm so, it support the connection of two transmitter and receivers.
The resolution are ranging from the distinctive 1080p video sound at 1080i@60Hz down to the energy-saving 480p at 480i@60Hz. The altogether low inactivity makes this transmitter more reasonable for ongoing applications than the other two above.
The JTECH-WEX-22D will permit you to extend 2 separate HDMI sound/video signs to 2 showcases (with the acquisition of 2 sets), a ways off of up to 45m (150ft) all done remotely.
While using 2 Transmitters with various sources associated, you can change the channel of your beneficiaries to coordinate the channel of the transmitter and source that you need to watch. (All Wi-Fi channels utilized by this extender are on a 5GHz band.) This wireless 2x2 Matrix/Extender is ideal for family entertainment systems, office presentations, lectures, conferences, etc.
Featurs of wireless extenders inc:
Once a connection is made between your internet-connected device and router, the wireless extenders inc (sometimes referred to as a Wi-Fi range extender) grabs the existing signal and then re-broadcasts it on a different channel from its position, acting as a middle-man to relay the connection.
Pros:
 • The transfer rate is maximum: 10.2Gbps.
 • High definition video quailty.
 • The HDMI Compliance is 1.3.
 • It has 2×2 transmitters and receiver supported.
 • This is a totally set that is fitting and-play.
 • It support audio formats.
 • It does not require any special configuration or software driver installation.
 • 1-year warranty and lifetime support.
 
Cons:
 • The transmission range is limited compared to other.
 
Conclusion:
It is a complete set of multi- transmitter. It is not only suitable in houshold but also for lectures and conference room.10 transmissible channels are available.
 
 1. Micca Wireless HDMI Extender 1080P  
      
 
Micca wireless extenders inc1080P is the best wireless coaxial cable transmitters.
Obviously, it isn't the most un-accommodating stream hd 1080p gadget.Infact, the Micca unit highlights different reliable features to transfer video and sound signs in an extensively low inactivity and over a significant distance. You would now be able to appreciate continuous games all the more easily – humorously without breaking a bank.
Our first imprssion is on the reduced plan of the transmitter and recievers.
The HDMI transmission provide a full HD video/audio streaming.The resolution ranges from 480p to HD 1080p to stream video at the highest quality.
The interferance is unnoticeable. Most important part of Micca Wireless HDMI Extender 1080P is are , the delay time of transmitting signals from the transmitter to the receiver is from 0.07 to 0.2 seconds.
Puls point, recall that this transmitter can work with practically all HDMI-sourced gadgets, for example, streaming link box satellite bluray or sound from PC, and so on. IR signal pass-back capacity transfers controller orders back to playback source, IR signal beneficiary and blaster links are incorporated!
 
 
 
Pros:
 • The price is User-Friendly.
 • The design is compac.
 • Different resolutions are available.
 • Long range singnal transmission.
 • Very-short range of possible latency for real-time games.
Cons:
 • It is not suitable for gaming PC.
Conclusion:
Delay time is significantly improved, especially when it comes to a medium-priced coaxial cable transmitter.Thus, the device is still well worth.
 
 1. 165 Ft Wireless HDMI Transmitter & Receiver
 
                            
 
Expand Full HD 1080P Signal upto 165 Feet Wirelessly. Strong anti-interference capacity by running at 5GHz activity recurrence. It support point to point wireless connection, it also support HDMI cabels.Pulg and play setup with any Software installation.The tranmission distance will be varry due to the enviorement.
Pros:
 • It allow to transmit and extend HDMI signal up to 50meter long away wirelessly.
 • It has strong anti-interference ability.
 • IR passback with 20-60KHz frequency helps to remote control the source device from the receiver side.
 • It is really a very good solution for meeting and confernece and home etc.
Cons:
 • Lack of signal with HDMI.
Conclusion:
This product is quite amazing.Me as an IT professional normally go for very sophisticated configurations when selecting products. The current idea is to use this wireless hdmi transmitter/receiver with VM+GPGPU to provide my kids with a extra computer.
https://onepik.com/
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://onepik.com/
wireless extender inc [103.115.198.xxx] เมื่อ 6/03/2021 14:47
3
อ้างอิง

yanmaneee
 
yanmaneee [103.80.27.xxx] เมื่อ 30/04/2021 14:31
4
อ้างอิง

yanmaneee

supreme clothing

yeezy 350

off white nike

supreme clothing

supreme new york

giannis shoes

curry shoes

yeezy

air jordan

golden goose outlet

stephen curry shoes

curry 5

supreme clothing

supreme

supreme clothing

kobe basketball shoes

kevin durant shoes

golden goose

curry shoes

hermes

yeezy 700

bape

giannis antetokounmpo shoes

birkin bag

off white outlet

kd 10

kobe shoes

off white shoes

off white hoodie

golden goose outlet

kyrie shoes

curry 7

hermes handbags

supreme clothing

golden goose outlet

cheap jordans

jordan shoes

golden goose

air jordan

golden goose sneakers

kyrie 5 spongebob

kobe

kd13

lebron james shoes

golden goose sneakers

cheap jordans

off white hoodie

supreme t shirt

golden goose

bape

nike sb

lebron 18

supreme new york

kevin durant

moncler jackets

goyard

lebron shoes

kevin durant shoes

paul george shoes

golden goose sneakers

supreme

yeezy 700

bape

kyrie shoes

nike off white

kobe byrant shoes

golden goose

jordan shoes

chrome hearts online store

kobe shoes

yeezy boost 700

retro jordans

jordan 13

jordans shoes

yeezy boost 350 v2

moncler

nike dunks

air jordans

air jordan

jordan retro

yeezy 350

stone island

yeezy boost 350

stone island sale

lebron 17

kyrie 7

jordan shoes

hermes belt

off white

lebron shoes

yeezy

curry shoes

moncler

off white

yeezy supply

yeezy

hermes birkin

curry 7 shoes

yeezy 350

yeezy

kobe byrant shoes

curry 6 shoes

curry 8

kyrie 4 shoes

paul george shoes

kd 12 shoes

supreme outlet

curry

retro jordans

kyrie 6

kyrie 6 shoes

birkin bag

kyrie 7

steph curry shoes

golden goose

bape hoodie

off white shoes

kyrie shoes

yeezys

kevin durant shoes

yeezy

pg 4

curry 6 shoes

goyard handbags

kd 12

bape hoodie

hermes

yeezy boost

golden goose

golden goose sneakers

cheap jordans

kyrie irving shoes

yeezy boost 350 v2

air jordan

a bathing ape

birkin bag

off white jordan 1

curry 6

off white shoes

golden goose sneakers

nike off white

supreme hoodie

kyrie 7 shoes

curry 8

air jordan 1

lebron james shoes

kyrie irving shoes

jordan shoes

jordans

jordan sneakers

kyrie spongebob

yeezy shoes

kyrie 4

supreme shirt

supreme

steph curry shoes

golden goose sneakers

golden goose outlet

lebron 18

golden goose sneakers

yeezy

off white

supreme hoodie

pg 1

curry 7

hermes birkin

supreme clothing

supreme new york

cheap jordans

yeezy supply

golden goose sale

yeezy shoes

nike x off white

yeezy boost 350 v2

jordan shoes

supreme clothing

cheap jordans

supreme clothing

supreme

jordan 12

nike sb dunks

supreme

off white x jordan 1

yeezys

supreme clothing

lebron 18

yeezy

supreme outlet

kobe 9

jordan shoes

golden goose outlet

kd shoes

paul george

supreme clothing

kobe 11

yeezy shoes

kd shoes

yeezy boost 350

curry shoes

yeezy

kd shoes

yeezy 500

jordan shoes

supreme clothing

jordan shoes

lebron shoes

stephen curry shoes

kyrie 5

lebron shoes

yeezy shoes

moncler jackets

golden goose outlet

yeezy boost 350 v2

kyrie 7

yeezy

curry 7 sour patch

jordan 11

stephen curry shoes

kobe shoes

off white nike

adidas yeezy

air jordan

moncler

stone island

supreme

curry 8 shoes

golden goose sneakers

off-white

jordan shoes

kobe sneakers

kawhi leonard shoes

a bathing ape

jordan shoes

moncler jacket

golden goose

kyrie 6

yeezy boost 500

golden goose shoes

supreme hoodie

curry 5 shoes

off white hoodie

jordan 1

supreme clothing

moncler jackets

curry 6

supreme

jordan 4

bape hoodie

bape outlet

bape

off white

golden goose shoes

100% real jordans for cheap

a bathing ape

moncler

supreme clothing

off white

lebron 17 shoes

jordan shoes

lebron james shoes

kyrie irving shoes

chrome hearts outlet

kyrie 7 shoes

offwhite

michael jordan shoes

moncler

westbrook shoes

golden goose sneakers

nike lebron 16

hermes handbags

yeezy 380

kyrie 5 shoes

supreme new york

supreme outlet

lebron james shoes

kd shoes

supreme t shirt

yeezy

kd 12

kd shoes

golden goose

moncler outlet

kobe shoes

lebron 16

yeezy boost 350 v2

russell westbrook shoes

curry shoes

golden goose

supreme hoodie

yeezy boost 350

lebron james shoes

kyrie 6 shoes

yeezy 350

hermes online

off white clothing

kd shoes

jordan shoes

golden goose

ggdb

golden goose

moncler coat

jordan 6

golden goose

supreme clothing

steph curry shoes

stone island outlet

golden goose

bape clothing

jordans

 
yanmaneee [137.184.40.xxx] เมื่อ 25/11/2021 19:47
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
ปฎิทิน
December 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ