"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมหลากหลายหมวดมูลข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ)
ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่มีสาระและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย

สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท3/06/2018
ผู้เข้าชม248072
แสดงหน้า419706
บทความ
เศรษฐกิจ
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
เศรษฐกิจวิถีที่มีชีวิต
การเมือง
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
ไทย มิตรแท้หรือศัตรูของประเทศเพื่อนบ้าน (ชวลิต)
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน

​จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๖ พ.ย.๖๐)

อ่าน 104 | ตอบ 0
จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๖ พ.ย.๖๐) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่มีรายงานข่าวเมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ โดยกระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศว่า จีนและเกาหลีใต้ได้ตกลงให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด หลังจากมีการพูดคุยระดับสูงระหว่างสองประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. แถลงการณ์ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า จีนและเกาหลีใต้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ทวิภาคี โดย
      ๑.๑ เกาหลีใต้ตระหนักถึงจุดยืนของจีนและความกังวลต่อการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD และทางเกาหลีใต้ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าการติดตั้งระบบTHAAD จะไม่วางเป้าหมายไปยังประเทศที่ ๓ ใดๆ และจะไม่ส่งผลเสียต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงและผลประโยชน์ของจีน
      ๑.๒ ในขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ก็แถลงว่า ทั้งสองประเทศตกลงจะปรับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทุกรูปแบบกลับสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว
      ๑.๓ กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ระบุว่า ทั้งสองฝ่าย (เกาหลีใต้กับจีน) ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันแล้วว่าการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้และจีนสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน และตกลงจะปรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในทุกด้านกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

๒. ทั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ต.ค.๖๐ที่ผ่านมาา นางคัง คยองฮวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศหญิงคนแรก ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติว่า เกาหลีใต้จะไม่พิจารณาติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธใดๆ เพิ่มเติมอีก และจะไม่เข้าร่วมเครือข่ายป้องกันขีปนาวุธซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ แถลงการณ์ข้างต้นยังระบุว่า จีนและเกาหลีใต้ได้หารือเกี่ยวกับปัญหาความตึงเครียดเหนือคาบสมุทรเกาหลีอีกด้วย

๓. อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มีกำหนดพบปะกับประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ในการประชุมนอกรอบของการประชุมสุดยอดเอเปก (APEC) ซึ่งกำลังจะมีขึ้นที่ประเทศเวียดนามในวันที่ ๑๐ -๑๑ พ.ย.๖๐ นี้

๔. ข้อสังเกต ระบบป้องกันในบริเวณพิกัดตำแหน่งสูง (Terminal High Altitude Area Defense) หรือ THAAD
      ๔.๑ เป็นระบบต่อต้านขีปนาวุธของกองทัพบกสหรัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อสกัดขีปนาวุธพิสัยสั้น, พิสัยกลาง และ พิสัยปานกลางในวิถีระยะสุดท้ายก่อนตกสู่เป้าหมาย ด้วยการใช้พลังงานจลน์เพื่อกระทบและทำลายขีปนาวุธ 
      ๔.๒ ระบบ THAAD ถือเป็นกุญแจสำคัญหนึ่งในโครงการระบบป้องกันขีปนาวุธข้ามทวีป (Intercontinental Ballistic Missile : ICBM) ของสหรัฐ หรือ BMDS (U.S. Ballistic Missile Defense System) ที่เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๘๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) และนำมาใช้ครั้งแรกในสงครามอ่าว ระหว่างยุทธการ Desert Shield และ Desert Storm ในปี ค.ศ.๑๙๙๑ (พ.ศ.๒๕๓๔) เพื่อไว้ใช้ยิงสกัดขีปนาวุธสกั๊ดของกองทัพอิรัก จากนั้นพัฒนาต่อให้มีขีดความสามารถทำลาย ICBM พิสัยใกล้ไปจนถึงปานกลางได้
      ๔.๓ จุดเด่นของ THAAD อยู่ที่การไม่มีหัวรบ หลักการของขีปนาวุธชนิดนี้จะใช้พลังงานจลน์ (Kinetic energy) กล่าวคือ ใช้วิธีการพุ่งชนเป้าหมาย ทำลาย ICBM ที่ติดหัวรบได้ทุกชนิดอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นหัวรบเคมี หัวรบชีวภาพ หรือหัวรบนิวเคลียร์ เพราะหัวรบเหล่านี้จะไม่ถูกจุดชนวนให้ระเบิดกลางอากาศ
      ๔.๔ จุดเด่นอีกอย่างของ THAAD คือ ขีดความสามารถในการทำลาย ICBM ทั้งแบบในชั้นบรรยากาศ (Endoatmospheric) และนอกชั้นบรรยากาศโลก (Exoatmospheric) ไม่เหมือนกับระบบต่อต้านขีปนาวุธรุ่นก่อนหน้านี้ เช่น MIM-104F (PAC-3) หรือที่นิยมเรียกกันว่าระบบแพตทริออต (Patriot) ติดตั้งในเกาหลีใต้ ซึ่งมีพิสัยการยิงที่สั้นกว่าและเป็นระบบต่อต้านแบบในชั้นบรรยากาศเท่านั้น รวมถึงระบบขีปนาวุธจากเรือสู่อากาศของ Raytheon RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) ที่ใช้ร่วมกับระบบต่อสู้เอจิส Aegis Combat System (ACS) ในกองเรือยุทธการที่ ๗ ของสหรัฐฯ ในทะเลญี่ปุ่น เป็นระบบต่อต้านแบบนอกชั้นบรรยากาศเพียงอย่างเดียว ซึ่งเมื่อเทียบกับทั้งสองระบบแล้ว THAAD เป็นระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ยืดหยุ่นและเข้าแทรกอยู่อีกชั้นหนึ่งตรงกลางระหว่างระบบทั้งสอง
      ๔.๕ THAAD ยังออกแบบมาเพื่อต่อต้านการโจมตีแบบ MIRV (Multiple Independently targetable Reentry Vehicle) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเอาชนะระบบต่อต้านขีปนาวุธรุ่นเก่า

บทสรุป จากท่าทีของเกาหลีใต้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มให้ความสำคัญและตอบรับสิ่งที่จีนกังวลในเรื่องการตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ 'THAAD' และจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และปีนี้เป็นปีครบรอบ ๒๕ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-เกาหลีใต้ ทั้งสองประเทศจะต้องถือโอกาสนี้ทบทวนประสบการณ์และบทเรียนในการพัฒนาความสัมพันธ์หลังสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้งสองประเทศต้องพิจารณาจากสถานการณ์โดยรวม มีวิสัยทัศน์ไกล เคารพประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของอีกฝ่ายหนึ่ง พิทักษ์ปกป้องและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้เป็นไปด้วยดี ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของจีนและเกาหลีใต้แล้ว ยังส่งผลดีต่อเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยรวมอีกด้วย

ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1993154304233915&id=1660335044182511 รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/11/01/223s260051.htm และเว็ยไซต์ https://www.khaosod.co.th/sci-tech/news_245277 )
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :