"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมหลากหลายหมวดมูลข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ)
ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่มีสาระและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย

สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท3/06/2018
ผู้เข้าชม248072
แสดงหน้า419706
บทความ
เศรษฐกิจ
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
เศรษฐกิจวิถีที่มีชีวิต
การเมือง
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
ไทย มิตรแท้หรือศัตรูของประเทศเพื่อนบ้าน (ชวลิต)
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน

​จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๙ พ.ย.๖๐)

อ่าน 99 | ตอบ 0
จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๙ พ.ย.๖๐) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสรุปผลการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖ ในภาพรวม (ภาควิชาการ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พ.ย.๖๐) ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑.  ข้อคิดจากสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการสัมมนาฯ
      ๑.๑ ศาสตราจารย์ สวี่ สีเผิง (Xu Xipeng) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวให้การต้อนรับ โดยหวังว่าเวทีสัมมนานี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
      ๑.๒ รองศาสตรจารย์ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กล่าวถึง ผลสำเร็จของจีนจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๙ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมของจีน ที่สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ เป็นสมบัติอันล้ำค่าของทุกประเทศที่ต้องประสานประโยชน์อย่างฉันมิตร รวมทั้งเป็นยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้จริงในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและได้ทุ่มเทเงินทุนก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย หรือ AIIB นอกจากนี้ ยังได้เชื่อมโยงการพัฒนาทั้งทางบกและทางทะเลอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติ
      ๑.๓ ศาสตรจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึง วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการสัมมนาที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการวิจัยต่อยอดในเชิงลึก อันจะช่วยในการวางแผนและกำหนดนโยบายของรัฐบาลของทั้งสองประเทศต่อไป
      ๑.๔ นาย พิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความซับซ้อนและกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่เน้นนวัตกรรม ซึ่งท้าทายต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความสอดคล้องในการเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมของจีนกับการปฏิรูปประเทศไทย ๔.๐ ที่เน้นเศรษฐกิจดิจิทัล และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC  ซึ่งจีนสามารถสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและวิศวกรรมแก่ไทยได้
      ๑.๕ นาย หาน จิงอี้ (Han Jingyi) รองนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมิน กล่าวถึงความสำเร็จในการพัฒนาเมืองเซี่ยเหมินในการช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือกับไทย โดยเฉพาะเมื่อเดือน พ.ค.๖๐ เมืองเซี่ยเหมินได้ลงนามเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดภูเก็ต
      ๑.๖ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ความสัมพันธ์ไทย-จีนในทุกมิติจากการเยี่ยมเยือนในทุกระดับ และยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอย่างรอบด้านในภูมิภาคต่างๆ ของยุทธศาสตร์ 'หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง' ซึ่งจะเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
      ๑.๗ นาย สวี่ โย่วเซิง (Xu Yousheng) เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีช่วยสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรี กล่าวถึง ความสำคัญของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการสัมมนาครั้งนี้ต่อความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ผ่านเส้นทางสายไหมซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมโยงจีนกับอาเซียน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย นอกจากนี้ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ ครั้งที่ ๑๙ ที่ได้เน้นการวางแผนให้ครอบคลุมการเป็นประชาคมการเมืองยุคใหม่ที่มีชะตากรรมร่วมกันเพื่อสร้างโลกใหม่ให้สวยงาม

๒. ปาฐกถาพิเศษ
      ๒.๑ ศาสตราจารย์ เหอ ย่าเฟย (He Yafei) คณบดีสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอดีตรัฐมนตรีช่วยสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรี กล่าวถึง ความสอดคล้องของความริเริ่ม 'หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง' กับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ โดยเฉพาะการบูรณาการให้เกิดความสมบูรณ์ โดยยืนหยัดการพัฒนาอย่างสันติ และการสร้างความยุติธรรม
      ๒.๒ ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึง การเสริมสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศสู่ยุคดิจิทัล มีการลงทุนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือต่างๆ   
      ๒.๓ นางปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย (Eastern Economic Corridor : EEC) ว่า จะเชื่อมโยงทั้งพื้นที่ภายในประเทศและภายนอกประเทศสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อันจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ เช่น หุ่นยนต์ และดิจิทัล เป็นต้น

๓. การพบปะหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีของไทยกับรัฐมนตรีช่วยสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล โดยมีความเห็นที่สอดคล้องกันต่อโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ซึ่งจะขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะจีนจะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยในการวิจัยพัฒนา ซึ่งจะได้มีการปรึกษาหารือในรายละเอียดร่วมกันโดยคณะทำงานของทั้งสองประเทศต่อไป

บทสรุป สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการฝ่ายไทยและฝ่ายจีนภายใต้ขอบข่าย ๖ หัวข้อย่อย ได้แก่ (๑) ความร่วมมือทางการทูต ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ (๒) การลงทุน การค้า การเงิน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (๓) การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการศึกษา (๔) การคมนาคม พลังงาน เกษตรกรรม และความร่วมมือทางเทคโนโลยี (๕) พลังอำนาจของ 'หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง' กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภูมิภาค และ (๖) ชาวจีนโพ้นทะเลในความสัมพันธ์จีน-ไทย รวมทั้งข้อคิดจากพิธีปิดการสัมมนาฯ นั้น จะได้นำเสนอในวันพรุ่งนี้

ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล 
(รายงานสดจากงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน)
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :