"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมหลากหลายหมวดมูลข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ)
ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่มีสาระและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย

สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท11/01/2018
ผู้เข้าชม215835
แสดงหน้า357400
บทความ
เศรษฐกิจ
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
เศรษฐกิจวิถีที่มีชีวิต
การเมือง
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
ไทย มิตรแท้หรือศัตรูของประเทศเพื่อนบ้าน (ชวลิต)
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๔ พ.ย.๖๐)

อ่าน 11 | ตอบ 0
จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๔ พ.ย.๖๐) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีจีน ในการเข้าร่วมประชุมความร่วมมือเอเชียตะวันออกและเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่กรุงมะนิลา และเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ พ.ย.๖๐ ตามคำเชิญของนายดูเตอร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ประธานประเทศหมุนเวียนของอาเซียน 

๒. กำหนดการเดินทางไปฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง จะไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน-จีน(๑๐+๑) ครั้งที่ ๒๐ การประชุมผู้นำอาเซียน+๓ (จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้) ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งที่ ๑๒ หลังประชุมสิ้นสุดลงแล้ว จะดำเนินการเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ

๓. เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๐ ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศจีน ได้จัดแถลงข่าวการเยือนครั้งนี้ โดยนายเฉิน เสี่ยวตง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีน ระบุว่า นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง จะแถลงนโยบายและข้อเสนอของจีนที่มีต่อความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก สรุปแล้วมีข้อเสนอใหม่ ๓๐ ข้อเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือลงลึกที่มุ่งผลปฏิบัติได้ และกระตุ้นความสัมพันธ์จีน-อาเซียนให้ยกระดับสูงขึ้น

๔. ข้อสังเกต เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐ นายหลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนพบปะกับผู้แทนทูตานุทูตประจำจีนของทั้ง ๑๐ ประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-อาเซียนในปี ค.ศ.๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) โดยจีนเสนอว่า ทั้งสองฝ่ายจะยึดถือความมั่นทางการเมือง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และการแลกเปลี่ยนทางสังคม วัฒนธรรมและบุคลากรเป็น ๓ เส้าชูหลัก ลงลึกเดินหน้าความร่วมมือใน ๗ ปริมณฑล (ข้อเสนอ ๗ ข้อ) พร้อมให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานใน ๖ ด้าน ได้แก่
      ๔.๑ การจัดการประชุมความร่วมมือเอเชียตะวันออก การประชุมความร่วมมือของรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออก และการประชุมความร่วมมือผู้นำประเทศเอเชียตะวันออก ซึ่งต่างก็เป็นโอกาสและเวทีสำคัญแห่งการเพิ่มคุณภาพและยกระดับความร่วมมือจีน-อาเซียนอย่างแท้จริง 
      ๔.๒ ลงลึกเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา จีนยินดีจะยกระดับการต่อเชื่อมยุทธศาสตร์การพัฒนากับอาเซียนภายใต้ข้อเสนอ 'หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง' โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับ 'แผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมระหว่างกันในอาเซียน ๒๐๒๕' ผลักดันโครงการความร่วมมือจำนวนมากขึ้นให้เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเชื่อมต่อระหว่างกันอย่างเป็นขั้นตอนและมีพลัง
      ๔.๓ ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและบุคลากรให้เป็นเสมือนอีกหนึ่งเสาหลัก สองฝ่ายควารใช้โอกาสปีแห่งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจีน-อาเซียน เพิ่มการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มความสามารถ พร้อมจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
      ๔.๔ ลงลึกดำเนินความร่วมมือที่มุ่งผลจริง โดยควรปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉบับที่ ๓ ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน ปฏิบัติตามข้อเสนอที่มีอยู่แล้วให้ได้ผลจริง ส่งเสริมให้การยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนกระจายผลประโยชน์สู่ทุกประเทศ
      ๔.๕ กระชับความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคให้กลายมาเป็นแรงกระตุ้นการเติบโตใหม่ ปัจจุบัน ความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เข้าสู่ช่วงปฏิบัติการใหม่อย่างรอบด้าน และได้สร้างผลสำเร็จที่แท้จริงบ้างแล้ว จีนยินดีจะใช้ความร่วมมือกับเหล่าประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เป็นวิธีในการช่วยประเทศอาเซียนลดความเหลื่อมล้ำภายใน และยินดีต้อนรับประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่ไม่ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงเข้ามามีส่วนร่วม
      ๔.๖ จัดการปัญหาทะเลจีนใต้ด้วยดี หลังผ่านเหตุการณ์อ่อนไหวและการปรับตัวในปี ค.ศ.๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) สถานการณ์ทะเลจีนใต้กลับคืนสู่การเจรจาอีกครั้ง คติสอนใจสำคัญอย่างหนึ่งคือ การแทรกแซงของอิทธิพลนอกภูมิภาคนั้น ไม่สามารถนำมาซึ่งสันติภาพและความสงบสุขที่แท้จริงแก่ทะเลจีนใต้ หากแต่จะสร้างโจทย์ที่แก้ยากสำหรับความมั่นคงภายในภูมิภาค และสร้างความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของจีนกับประเทศอาเซียน

บทสรุป ในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จีน-อาเซียนให้เข้มแข็งนั้น เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖)  นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้เสนอสูตร ๒+๗ ซึ่งเน้น ๒ เรื่องหลัก คือ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อเสนอ ๗ ข้อ คือ (๑) ส่งเสริมความร่วมมือทางการเมืองให้แน่นแฟ้น  (๒) ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคง เช่น จัดตั้งกลไกการหารือระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมจีน-อาเซียน (๓) ยกระดับความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน และสนับสนุนการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (๔) ส่งเสริมความเชื่อมโยงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยจีนจะจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียเพื่อสนับสนุนในเรื่องนี้ (๕) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินในภูมิภาคเพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก (๖) พัฒนาความร่วมมือทางทะเล และ (๗) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจย่อมเชื่อมโยงสัมพันธ์กับมิติอื่นๆ โดยยิ่งผูกพันกันทางเศรษฐกิจมากเพียงใดย่อมผูกพันกับมิติอื่นๆ มากขึ้นเพียงนั้น  

ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/11/07/228s260267.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/02/14/62s250917.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=1050&filename=index ตลอดจนเว็บไซต์ http://thaizhong.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3965:7&catid=13&Itemid=135&lang=th )
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
ประเด็นเป็นข่าว สร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านเมือง รวันดา สันติสุข การจัดการความขัดแย้ง การจัดการป่าไม้ อินเดีย มหาอำนาจ จีน จีนศึกษา สตรี ผู้หญิง บทบาทสตรี การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน วัดห้วยปลากั้ง วัด การเปิดใจ หัวใจสีขาว สันติสุข กำลังอำนาจ วัดไร่เชิงตะวัน จริยธรรม เเพทย์ จริยธรรมทางการเเพทย์ อเมริกา ยุทธศาสตร์ ปฏิรูปการศึกษา การศึกษา หลักสูตร 4ส พระปกเกล้า การเสริมสร้างสังคมสันติสุข นโยบายการจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้ง โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสันติสุข สื่อเพื่อสันติสุข ปรองดอง ASEAN อาเซียน สันติสุข ความปรองดอง การจัดการความขัดแย้ง ธรรมาภิบาล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สันติสุข ภาคใต้ การจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้ง สัญญาประชาคม
ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ