"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมหลากหลายหมวดมูลข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ)
ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่มีสาระและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย

สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท11/01/2018
ผู้เข้าชม215835
แสดงหน้า357400
บทความ
เศรษฐกิจ
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
เศรษฐกิจวิถีที่มีชีวิต
การเมือง
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
ไทย มิตรแท้หรือศัตรูของประเทศเพื่อนบ้าน (ชวลิต)
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๑๘ พ.ย.๖๐)

อ่าน 15 | ตอบ 0
จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๑๘ พ.ย.๖๐) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับบทเรียนในการบริหารประเทศของจีน จากรายงานผลการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๙ (สมัชชาฯ ๑๙) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นายหลี่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้วิเคราะห์ว่า สมัชชาฯ ๑๙ จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่สู่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทย ใน ๓ ด้าน ได้แก่ 
      ๑.๑ ด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศให้ลงลึก โดยทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการเดินหน้าตามแนวทางที่สอดคล้องกับสถานภาพของประเทศตน 
      ๑.๒ ด้านการดำเนินความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันที่มุ่งสู่ระดับสูงขึ้นและคุณภาพดีขึ้น เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      ๑.๓ ด้านการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาค เพื่อก่อรูปขึ้นเป็นประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขแห่งเอเชีย 

๒. อาจารย์อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้เชี่ยวชาญด้านจีน ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารประเทศของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ว่า 
      ๒ ๑ ได้ตั้งคำขวัญด้านเศรษฐกิจของจีนว่า 'สามเปลี่ยน' 'สามปฏิรูป' 'สี่ประสาน”และ 'สามมี' โดยหมายถึง
              ๒.๑.๑ “สามเปลี่ยน” ได้แก่ เปลี่ยนโมเดลการพัฒนา เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ และเปลี่ยนตัวนำการเติบโตทางเศรษฐกิจ
              ๒.๑.๒ “สามปฏิรูป” ได้แก่ ปฏิรูปคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจ 
              ๒.๑.๓ “สี่ประสาน” ได้แก่ เชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจจริง (Real sector) นวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบการเงินที่ทันสมัย และทรัพยากรมนุษย์เข้าด้วยกัน โดยมองว่าภาคอุตสาหกรรมจะต้องอาศัยความเป็นเลิศทั้งสี่ด้านเชื่อมประสานกัน 
              ๒.๑.๔ “สามมี” ได้แก่ กลไกตลาดต้องมีประสิทธิภาพ วิสาหกิจในระดับจุลภาคต้องมีการแข่งขัน และการดูแลเศรษฐกิจมหภาคต้องมีความพอดี
      ๒.๒ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เลิกพูดถึง GDP คล้ายกับการยอมรับว่า จีนหมดยุคที่จะเติบโตในอัตราที่สูงแล้ว โดยเฉพาะอัตราที่สูงของจีนในอดีตคือสูงกว่า ๑๐% ในขณะที่อัตราการเติบโตของจีนในสมัยของประธานาธิบดี สี จิ้นผิงอยู่ที่ราว ๖-๗%  และเริ่มวาดภาพความฝันใหม่ ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ความเป็นสมัยใหม่ ด้วยความภาคภูมิใจในสถานะมหาอำนาจของจีน โดยยืนยันว่าจีนจะเป็นสังคมกินดีอยู่ดีรอบด้านแน่นอนภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ตามที่ผู้นำคนก่อนๆ เคยตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ ได้ประกาศว่าจีนจะเป็นประเทศสมัยใหม่ให้ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ซึ่งเร็วขึ้นกว่าที่ผู้นำคนก่อนๆ เคยให้คำมั่นไว้ถึง ๑๕ ปี เท่ากับว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แบ่งประวัติศาสตร์การพัฒนาของจีนออกเป็น ๕ ช่วง ได้แก่ 
              ๒.๒.๑ ช่วงเริ่มเปิดและปฏิรูปประเทศ – ค.ศ.๑๙๙๐เป็นช่วงแก้ปัญหาให้คนมีกิน 
              ๒.๒.๒ ช่วง ค.ศ.๑๙๙๑-๒๐๐๐ เป็นช่วงพัฒนาให้คนเริ่มกินดีอยู่ดี 
              ๒.๒.๓ ช่วง ค.ศ.๒๐๐๑-๒๐๒๐ บรรลุสังคมกินดีอยู่ดีรอบด้าน 
              ๒.๒.๔ ค.ศ.๒๐๒๑-๒๐๓๕ บรรลุการเป็นประเทศสมัยใหม่ 
              ๒.๒.๕ ค.ศ.๒๐๓๖-๒๐๕๐ สร้างจีนให้เป็น “ประเทศสังคมนิยมมหาอำนาจสมัยใหม่ที่ร่ำรวย ประชาชนเป็นใหญ่ เลิศวัฒนธรรม สมานฉันท์ และสวยงาม”
      ๒.๓ สำหรับคำบรรยายภาพอนาคต ปี ค.ศ.๒๐๕๐ หรือ พ.ศ.๒๕๙๓ (ครบรอบ ๑๐๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน) นั้น แตกต่างจากคำที่ผู้นำคนก่อนๆ เคยใช้ โดยเพิ่มคำใหม่มา ๒ คำ คือ คำว่า “มหาอำนาจ” และ “สวยงาม”ในขณะที่ผู้นำสมัยก่อนใช้เพียงว่า ประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ร่ำรวย ประชาชนเป็นใหญ่ เลิศวัฒนธรรม และสมานฉันท์ ซึ่งสะท้อนว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ต้องการให้จีนก้าวขึ้นมาเล่นบทบาทนำมากขึ้นในเวทีโลก และสร้างความภาคภูมิใจและปลุกกระแสชาตินิยมว่าจีนได้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ส่วนคำว่า “สวยงาม” ต้องการบอกกับประชาชนว่า ต้องการสร้างจีนใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะการบรรลุความเป็นสมัยใหม่ ให้ได้ในปี ค.ศ.๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) นั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพว่า จีนมีความก้าวหน้าในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเน้นคุณภาพสินค้ามากกว่าปริมาณ โดยเลิกเอาอัตราความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ หรือ GDP มาเป็นตัววัดความก้าวหน้าของสังคมจีน

บทสรุป การพัฒนาประเทศของจีนถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ ทั้งในด้านรูปแบบของการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งในรายงานของการประชุมสมัชชาฯ ๑๙ ได้สรุปกระบวนการพัฒนาโดยการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน ที่สะท้อนถึงความสำเร็จบนพื้นฐานของอัตลักษณ์จีน หรือเอกลักษณ์พิเศษของจีนอย่างแท้จริง และเป็นบทเรียนที่ประเทศไทยควรนำมาศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการสื่อสารเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ ตลอดจนความมุ่งมั่นของผู้นำจีนในการบริหารประเทศภายใต้ระบบกฎหมาย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม อันจะเป็นการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล โดยไม่ได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว

ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/11/16/227s260704.htm และเว็บไซต์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154899208160025&id=520965024 รวมทั้งเว็บไซต์  http://thai.cri.cn/247/2017/10/25/223s259762.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/10/27/230s259842.htm )
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
สัญญาประชาคม การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน การจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้ง สตรี ผู้หญิง บทบาทสตรี วัดห้วยปลากั้ง วัด อินเดีย มหาอำนาจ นโยบายการจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้ง ASEAN อาเซียน ธรรมาภิบาล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สันติสุข ภาคใต้ อเมริกา ยุทธศาสตร์ สันติสุข ความปรองดอง การจัดการความขัดแย้ง ปฏิรูปการศึกษา การศึกษา รวันดา สันติสุข กำลังอำนาจ การจัดการความขัดแย้ง การจัดการป่าไม้ จริยธรรม เเพทย์ จริยธรรมทางการเเพทย์ การเปิดใจ หัวใจสีขาว สันติสุข จีน จีนศึกษา หลักสูตร 4ส พระปกเกล้า การเสริมสร้างสังคมสันติสุข โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสันติสุข สื่อเพื่อสันติสุข ปรองดอง วัดไร่เชิงตะวัน ประเด็นเป็นข่าว สร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านเมือง
ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ