"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมหลากหลายหมวดมูลข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ)
ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่มีสาระและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย

สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท3/06/2018
ผู้เข้าชม252740
แสดงหน้า431610
บทความ
เศรษฐกิจ
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
เศรษฐกิจวิถีที่มีชีวิต
การเมือง
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
ไทย มิตรแท้หรือศัตรูของประเทศเพื่อนบ้าน (ชวลิต)
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๐ พ.ย.๖๐)

อ่าน 118 | ตอบ 1
จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๐ พ.ย.๖๐) ขอนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางความเคลื่อนไหวของจีน อันสืบเนื่องมาจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๙ (สมัชชาฯ ๑๙) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ ต.ค.๖๐ (ตอนที่ ๑) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. การประชุมสมัชชาฯ ๑๙ มีความสำคัญต่อประเทศจีน โดยเฉพาะการนำพาประเทศสู่กระบวนการพัฒนาครั้งใหม่ กล่าวคือ
      ๑.๑ การกำหนดแนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในยุคใหม่ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ให้เป็นแนวคิดชี้นำของพรรคฯ ซึ่งเป็นการสรุปจากผลสำเร็จเชิงทฤษฏีและประสบการณ์ในการบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่สมัชชาครั้งที่ ๑๘ เป็นต้นมา และได้รวบรวมเป้าหมายใหญ่ ภารกิจใหญ่ แผนงานใหญ่พร้อมด้วยทิศทาง รูปแบบแห่งการพัฒนา พลังขับเคลื่อนสำหรับการพัฒนาและขั้นตอนทางยุทธศาสตร์ในการยึดมั่นและพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนซึ่งจะเป็นทฤษฏีชี้นำในการพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆของประเทศจีนต่อไป โดยให้ความสำคัญในความใฝ่ฝันต่อชีวิตที่ดีของประชาชน อีกทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์และพิมพ์เขียวของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในยุคใหม่และได้ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ประเทศจีนจะเข้าสู่สังคมอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้า (ในวาระ ๑๐๐ ปี แห่งการก่อตั้งพรรคฯ) และในปี ค.ศ.๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ประเทศจีนจะบรรลุสังคมนิยมที่ทันสมัยโดยทั่วไป นอกจากนี้ ในปี ค.ศ.๒๐๕๐ หรือ พ.ศ.๒๕๙๓ อันเป็นวาระครอบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ประเทศจีนจะเป็นประเทศสังคมนิยมยุคใหม่ที่ทันสมัยอย่างมั่งคั่ง มีประชาธิปไตย เป็นอารยะประเทศ มีความสันติและงดงาม
      ๑.๒ เพื่อให้ได้ภาพพิมพ์เขียวสำหรับการพัฒนาดังกล่าวกลายเป็นจริง  สมัชชาฯ ๑๙ ได้มีการวางแผนอย่างรอบด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและระบบนิเวศ  ฯลฯ โดยยึดแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่สร้างนวัตกรรมในรูปแบบการพัฒนา ในช่วงเวลาต่อไป โดยจะยึดการปฏิรูปเชิงโครงสร้างด้านอุปทานเป็นหลัก เพื่อผลักดันการปฏิรูปวิธีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปรับปรุงโครงสร้างวิสาหกิจและระบบเศรษฐกิจให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งจะผลักดัน Internet +  Big Data AI และภาคเศรษฐกิจจริงให้มีความบูรณการ  เพื่อพัฒนาแรงขับเคลื่อนใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาค้นหากลไกใหม่และลู่ทางใหม่สำหรับการพัฒนาอย่างสมดุลในภูมิภาค  สร้างกลุ่มเมืองระดับโลกแบบ  และสร้างขั้วการพัฒนาใหม่ทางด้านเศรษฐกิจ
      ๑.๓ สมัชชาฯ ๑๙ ได้เริ่มกระบวนการใหม่ในการพัฒนาประเทศ ที่มีความทันสมัยในระบบสังคมนิยมอย่างรอบด้านจะนำมาซึ่งโอกาสแห่งการพัฒนาและความร่วมมือมากยิ่งขึ้นระหว่างจีนกับนานาประเทศประตูที่เปิดกว้างของจีนจะไม่มีวันปิด และจะเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ อนาคตจะมุ่งเน้นในการพัฒนา 'The Belt and Road' เป็นหลัก เสริมสร้างความร่วมมือในขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างการเปิดประเทศที่มีลักษณะเชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งทางบกและทางทะเลทั้งภายในและนอกประเทศ และทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตก เราจะดำเนินนโยบายเสรีที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีระดับสูง สร้างนวัตนกรรมในการลงทุนต่อต่างประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือในความสามารถในการผลิตก่อตั้งเครือช่ายระดับโลกในการค้าการ การลงทุน การระดมทุน การผลิตและการบริการ 
      ๑.๔ ประเทศจีนตระหนักดีว่า  ความฝันในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนมีความสอดคล้องใกล้ชิดกับความฝันของประชาชนในประเทศต่างๆ การที่ความฝันของประเทศจีนจะกลายเป็นความจริงนั้น ปราศจากสภาวะแวดล้อมอย่างสันติของโลกไม่ได้ และก็ปราศจากความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทสไม่ได้เช่นกัน  รายงานการประชุมสมัชชาฯ ๑๙ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า ประเทศจีนจะยึดมั่นในเส้นทางการพัฒนาอย่างสันติ ยึดมั่นแนวคิดอันถูกต้องระหว่างศีลธรรมและผลประโยชน์ พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนกับทั่วโลก ขยายจุดสมดุลด้านผลประโยชน์กับประเทศต่างๆ ผลักดันสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ที่เคารพซึ่งกันและกันมีความเท่าเทียมกัน และมีความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยจะยึดมั่นในแนวคิดที่ร่วมคิด ร่วมสร้างและร่วมแบ่งปันเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิรูปและสร้างธรรมาภิบาลโลกอย่างกระตือรือร้น ผลักดันให้ระบบการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศพัฒนาสู่ทิศทางที่ถูกต้องและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างโลกที่มีความสันติอย่างถาวร มีความปลอดภัยเป็นปกติสุขมีความรุ่งเรืองร่วมกัน เปิดกว้างและเปิดรับระหว่างกัน และมีความสะอาดงดงาม เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตอันดีงามของมนุษยชาติ

๒. นโยบายด้านการต่างประเทศของจีน ก้าวขึ้นสู่ศักราชใหม่ กล่าวคือ
      ๒.๑ นโยบายการต่างประเทศจีนในสมัยดั้งเดิมเป็นไปตามที่ “เติ้ง เสี่ยวผิง” (ค.ศ.๑๙๐๔-๑๙๙๗) อดีตผู้นำที่ได้รับการเชิดชูว่าเป็นผู้นำที่ประเสริฐยิ่ง โดยได้เคยวางแนวทางในปี ค.ศ.๑๙๘๙ ว่าให้ซุ่มดูสถานการณ์โลกอย่างสุขุมเยือกเย็น ซ่อนงำศักยภาพที่แท้จริง และไม่ทำตัวโดดเด่น หรือที่เรียกง่ายๆว่า “คมในฝัก” แต่ในยุคนี้ที่จีนได้ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลก ดังที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ให้คำมั่นว่า จะทำให้จีนกลายเป็นผู้นำของโลก ในด้านต่างๆ ภายในปี ค.ศ.๒๐๕๐ 
      ๒.๒ โดยในช่วงเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ผลักดันธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asia Infrastructure Investment Bank ชื่อย่อ AIIB) อย่างเต็มที่ โดยจีนปฎิญาณจะอุทิศตัวเต็มที่ในปฏิบัติการให้กู้ยืม และเป็นผู้เล่นหลักในภาคการเงินโลก เช่นเดียวกับธนาคารโลก ที่สหรัฐฯ เป็นหัวหอกนำอยู่ ซึ่งความสำเร็จในการก่อตั้ง AIIB ที่แยกจากธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF นั้น นับเป็นชัยชนะทางการทูตของจีน ที่ต่อต้านระเบียบการเงินโลก ที่จีนชี้ว่าถูกครอบงำโดยสหรัฐฯ และไม่สะท้อนเสียงของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอย่างเพียงพอ เป็นการท้าทายระบบธรรมมาภิบาลเศรษฐกิจโลกของสหรัฐฯ นอกจากนี้ จีนยังกระโดดเข้าเปลี่ยนแกนกลางโลก ด้วยการประกาศนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ทำให้จีนก้าวกระโดดจากผู้นำภูมิภาคเป็นผู้นำระดับโลกในทันที และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระดับทวีภาคีระหว่างจีน กับนานาชาติตามเส้นทางสายไหมอย่างมีนัยยะสำคัญ

บทสรุป การที่ผู้นำจีนให้คำมั่นว่า จะทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ เพื่อสร้างมาตรการพัฒนาโลกระยะยาว โดยเฉพาะการก่อตั้งประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันและปกป้องความสงบสุขและความมั่นคงระหว่างประเทศ อันเป็นการตอกย้ำว่าจีนได้เปลี่ยนนโยบายจากการเป็นผู้สังเกตการณ์ในยุคสมัยของ เติ้ง เสี่ยวผิง และผู้นำประเทศเพื่อนบ้านในยุคสมัยของ หู จิ่นเทา ให้กลายมาเป็นผู้นำของประชาคมโลกแล้ว ซึ่งทุกประเทศต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว 

ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://mp.weixin.qq.com/s/kd0cWyGosGffNznjwY-Ecg และเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9600000110642 )
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

chenjinbei
20187.10chenjinbei

columbia sportswear

nfl jerseys

montblanc fountain pens

longchamp

longchamp

nike tennis

mont blanc

cheap nfl jerseys

north face outlet

oakley vault

roshe run

timberland boots

coach handbags

balenciaga sandals

dolce and gabbana

celine outlet

coach outlet

longchamp

nike free

kate spade

jordan 8

ralph lauren

michael kors handbags

michael kors outlet online

van cleef & arpels jewelry

coach outlet online

adidas yeezy 350

air jordan

jordans

nike shoes

longchamp handbags

nfl jerseys wholesale

off-white clothing

ray ban sunglasses

camisetas de futbol baratas

kate spade

new balance sandals

fitflop sandals

converse uk

harden vol 2

nike cortez

carnival shoes

mishka clothing

polo outlet

adidas superstar

ralph lauren

louboutin

pandora jewelry canada

tory burch

air jordan 11

michael kors outlet clearance

pandora charms

coach outlet online

hermes kelly bag

prada

air max 90

michael kors outlet store

polo outlet

red bottoms

flip-flops

cheap mlb jerseys

jordan shoes

michael kors outlet

prada handbags

kate spade outlet

nike outlet

ralph lauren outlet

bottega veneta

bcbg

fussball trikots

snapbacks wholesale

cheap soccer jerseys

fingerlings monkey

nike outlet online

air max

nike free run

light up shoes

cheap soccer jerseys

flip-flops

jordan xx9

vibram five fingers

nike outlet

air max 270

birkenstock

coach outlet online

coach outlet store online

burberry outlet store

ray ban

north face outlet

dior handbags

pandora jewelry canada

nfl jerseys

birkenstock outlet online

air max

louboutin outlet

jordan shoes

ferragamo shoes

maglie calcio a poco prezzo

new balance

fitflop sandals

20187.10chenjinbei
 
chenjinbei [45.254.246.xxx] เมื่อ 10/07/2018 13:14
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
ปฎิทิน
July 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ