"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมหลากหลายหมวดมูลข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ)
ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่มีสาระและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย

สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท3/06/2018
ผู้เข้าชม248066
แสดงหน้า419700
บทความ
เศรษฐกิจ
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
เศรษฐกิจวิถีที่มีชีวิต
การเมือง
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
ไทย มิตรแท้หรือศัตรูของประเทศเพื่อนบ้าน (ชวลิต)
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๑ พ.ย.๖๐)

อ่าน 90 | ตอบ 0
จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๑ พ.ย.๖๐) ขอนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางความเคลื่อนไหวของจีน อันสืบเนื่องมาจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๙ (สมัชชาฯ ๑๙) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ ต.ค.๖๐ (ตอนที่ ๒) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. สำนักข่าวซินหวา ได้เคยรายงานข่าวในช่วงเดือน ต.ค.๖๐ ระบุว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เป็นยอดนักปฏิรูป ซึ่งเริ่มเข้าสู่เวทีการเมืองเมื่อ ๔๔ ปีที่แล้ว ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ได้ผลักดันมาตรการปฏิรูป มากกว่า ๑,๕๐๐ มาตรการ เดินสายตรวจการตามพื้นที่ต่างๆ ๕๐ แห่งทั่วประเทศในช่วงเวลา ๑๕๑ วัน และที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๙ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บรรจุ 'ความคิดของสี จิ้นผิง ว่าด้วยสังคมนิยมแบบจีนสำหรับยุคใหม่' ลงในธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคฯ ทำให้ความคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มีความสำคัญเทียบเท่าแนวความคิดของประธาน เหมา เจ๋อตง ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน

๒. มีผู้เชี่ยวชาญหลายคน รวมถึง หลี่ เฉิง (李成) นักวิเคราะห์การเมืองชาวอเมริกันเชื้อสายจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารรัฐกิจจีนและยังเป็นผู้อำนวยการของศูนย์จีน จอห์น แอล. ธอร์นตัน (John L. Thornton China Center) สถาบันบรูกกิ้งส์ (Brookings Institution) ซึ่งมีความชำนาญเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับคณะผู้นำของจีน ที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้า ได้วิเคราะห์และแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ กล่าวคือ
      ๒.๑ ทิศทางความเป็นไปของโลกที่ผูกโยงกับประเทศจีนอยู่ในเวลานี้ว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มีความพยายามในการปฏิรูปทั้งทางเศรษฐกิจ, การเมือง, วัฒนธรรม, การทหาร ฯลฯ ดังที่ได้ประกาศว่า จีนกำลังมาถึง “ยุคใหม่แห่งการพัฒนา” ตามรายงานในการเปิดการประชุมสมัชชาฯ ๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ต.ค.๖๐ 
      ๒.๒ อนาคตของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และอนาคตของผู้นำจีนคนใหม่ ซึ่งคาดว่า จะเป็น นาย หู ชุนหวา (胡春华) อายุ ๕๔ ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่น่าจะมีโอกาสสูงมากในการเป็นทายาทการเมืองของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ เห็นชัดว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง สามารถคุมอำนาจบารมีได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยทำให้มีแต่กรรมการอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน และคนรุ่นถัดไปยังไม่มีพื้นที่เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการฯ อันเป็นการชะลอกระบวนการเลือกผู้นำคนใหม่ออกไปอีก ๑๐ ปี (หมายถึง ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะอยู่ในอำนาจต่อไปอีก ๑๐ ปี รวมเวลาที่ครองอำนาจมาก่อนหน้านี้ ๕ ปี รวมเป็นเวลาที่อยู่ในอำนาจ ๑๕ ปี) แม้ว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะไม่ประกาศให้ นาย หู ชุนหวาเป็นทายาทของเขาในสมัชชาครั้งนี้ แต่โอกาสของนาย หู ชุนหวา ยังมีอยู่ไม่น้อยกว่าใครอื่น โดย นาย หู ชุนหวา เลขาธิการพรรคสาขามณฑลกว่างตง เป็นกลุ่มสมาชิกกรมการเมือง ๓ คน ที่ได้รับเลือกเป็นสมัยที่สอง (อีกสองคนคือ ซุน ชุนหลัน อายุ ๖๗ ปี หัวหน้าฝ่ายการแนวร่วมกลางพรรคฯ และ พลอากาศเอกสีว์ ฉีเลี่ยง อายุ ๖๗ ปี รองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งพรรคฯ) จึงทำให้นาย หู ชุนหวา มีโอกาสที่จะเป็นทายาทผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งนำประเทศจีนสู่ความรุ่งโรจน์ในอนาคตต่อจากประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มากที่สุด

๓. ประเด็นสำคัญตามรายงานของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
      ๓.๑ ประเด็นที่กล่าวถึงการ “บรรลุผล ๔ ยิ่งใหญ่” ได้แก่ การต่อสู้อุปสรรค, โครงการยิ่งใหญ่, ปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ และความฝันที่ยิ่งใหญ่ (great struggle, great project, great cause and great dream) โดยเฉพาะการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กวาดล้างสมาชิกพรรคระดับคณะกรรมการกลางพรรคไปจำนวนถึงร้อยละ ๑๐ ตลอด ๕ ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าคือหัวใจสำคัญที่ดำรงความศรัทธาเชื่อมั่นของพรรคคอมมิวนิสต์ไว้ได้อย่างมีเสถียรภาพ โดย ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ประชาชนจีนเกลียดชังมากที่สุด และเป็นประเด็นความสนใจใหญ่สุดของประชาชนตลอดเวลากว่า ๘ ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบัน โดยเฉพาะ ๒ – ๓ ปีมานี้ ประชาชนมั่นใจ ไว้ใจ ไม่กังวลเรื่องนี้แล้ว สามารถพัฒนาชีวิต ก้าวไปสู่เรื่องสาธารณสุข, สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
      ๓.๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุคใหม่ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะประธานกรรมาธิการทหารกลาง ยังสามารถนำการปฏิรูปการทหารของจีน ไม่ว่าจะเป็นการลดทอนความสำคัญของ ๔ กรมใหญ่ของกองทัพ ได้แก่ กรมการเมืองใหญ่, กรมเสนาธิการใหญ่, กรมส่งกำลังบำรุงใหญ่ และกรมสรรพาวุธใหญ่ ซึ่งคานอำนาจกับคณะกรรมการการทหารส่วนกลาง (Central Military Commission หรือ CMC) โดยปรับ ๔ กรมใหญ่ดังกล่าว ให้กลายเป็น ๑๕ กรมในส่วนกลาง อันทำให้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มีอำนาจควบคุมโดยตรง โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการทหารของจีน จากที่เคยเดินตามรัสเซีย และเปลี่ยนยุทโธบายที่เคยใช้ปริมาณกองกำลังภาคพื้นดินมหาศาล ไปสู่เป็นการปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีเอกภาพของทุกเหล่าทัพ อีกทั้ง ยังมีอำนาจในการเลือกเลื่อนชั้นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งสำคัญของเหล่านายทหารรุ่นใหม่ 
      ๓.๓ ประเด็นความสำเร็จในแผนปฏิรูปเศรษฐกิจการตลาด ได้ก่อให้เกิดผลวงกว้างในการกระจายการบริโภค ภาคบริการ และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นในทุกด้าน ที่สำคัญคือผลงานนโยบายการต่างประเทศ ที่ผ่านโครงการริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road หรือ Belt and Road Initiative) โดยลดความขัดแย้งระดับภูมิภาค และเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี แม้กระทั่งกับประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหารของโดนัล ทรัมป์ ผู้ประกาศจุดยืนว่า 'อเมริกาต้องมาก่อน' (America First) ซึ่งในช่วงเวลายุคของ ผู้นำเติ้ง เสี่ยวผิง นั้น ประชาชนอยู่กับการทำมาหากิน ตามวิถีการผลิตอุตสาหกรรมโรงงาน แต่เวลานี้จีนกำลังก้าวข้ามยุคเก่า เข้าสู่ยุคนวัตกรรมและสร้างรูปแบบทางธุรกิจเทียบชั้นแนวหน้าของโลกและมีศักยภาพพอที่จะแซงหน้าเป็นผู้นำวงการโลกด้วย นี่คือ 'ยุคใหม่' ในความหมายของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่กล่าวถึง “ความไม่สมดุล” (unbalanced) และ “ความไม่เหมาะสม” (inadequate) ที่ยังเป็นคำปริศนาธรรมในความใคร่ครวญของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ซึ่งอาจหมายรวมถึงความไม่สมดุลระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของจีน ระหว่างภูมิภาคฝั่งตะวันตกกับภูมิภาคที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก ระหว่างตัวเมืองกับเขตชนบท ระหว่างกลุ่มทางสังคมเศรษฐกิจหรือกลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนความไม่สมดุลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับสังคม อันเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสมดุลเหมาะสมอีกมาก
      ๓.๔ ประเด็นแนวความคิดด้านธรรมาภิบาลของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ยังสะท้อนอยู่ในการจัดตั้ง “คณะกรรมการกำกับตรวจสอบแห่งชาติ” (National Supervision Commission) ทั้งในระดับรัฐและในระดับพรรค รวมทั้งการจัดตั้ง “คณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินแห่งชาติ” (National Financial Stability Commission) เป็นสิ่งที่น่าติดตามต่อไป เช่นเดียวกับการแก้ไขธรรมนูญของพรรคฯ เพื่อการเหล่านี้

บทสรุป แม้ว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคอมมิวนิสต์จีน และประธานกรรมาธิการทหารกลาง จะทำให้สามารถรักษาอำนาจบารมีและสถานะที่มีความมั่นคงมากก็ตาม แต่เชื่อว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง คงไม่ประมาท จนลืมความสำคัญของการทำงานเป็นหมู่คณะฯ แม้ว่าจะมีอำนาจมากเพียงใดก็ตาม

ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9600000110642 และเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9600000110877 )
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :