"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ) ที่หลากหลาย มีสาระ
และเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย 
สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท11/07/2019
ผู้เข้าชม494450
แสดงหน้า800515
บทความ
เศรษฐกิจ
การบริหารความเสี่ยง กระทรวงพาณิชย์ KU แจก
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ปธก 21
Sea Power 21
สถานการณ์โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
เจรจาไกล่เกลี่ย กรมทางหลวง
Thailand 4.0 กับการพัฒนา กฝภ.
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
เศรษฐกิจวิถีที่มีชีวิต
การเมือง
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มรฏ นครสวรรค์
สงคราม พันธมิตร
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย
การพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
การกำหนดขีดความสามารถทางทหาร
โครงสร้าง กระบวนการกำหนด ยุทธศาสตร์ทหาร
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
การปรับปรุงระบบงานเพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กฤษฎีกา
การแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลกสู่สังคมไทย 4ส10 แจก
คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย
คุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล สกอ KU
การบริหารจัดการความขัดแย้ง กรมพัฒนาชุมชน
แนวคิดสันติวิธี หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศานายุคใหม่ สำนักจุฬา
หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน การประปานครหลวง
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
สภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การป้องกันและระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี กฤษฎีกา
คุณธรรมจริยธรรม KU แจก
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ แจก
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
พหุวัฒนธรรมกับกระบวนการสันติภาพ
การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ของสถานธนานุเคราะห์
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
ลพบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน
บทความ

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑ ม.ค.๖๒)

อ่าน 101 | ตอบ 0

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑ ม.ค.๖๒ : ทิศทางการพัฒนาของจีนในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) จากคำกล่าวอวยพรปีใหม่ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

ทิศทางการพัฒนาของจีนในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) จากคำกล่าวอวยพรปีใหม่ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

๑. ปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) เป็นปีที่ประชาชนจีนต่างทำงานอย่างเต็มที่ โดยได้เอาชนะกับความเสี่ยงและการท้าทายหลายอย่าง กล่าวคือ
        ๑.๑ เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ เร่งพลังการเติบโตจากแบบเดิมพัฒนาเป็นแบบใหม่ ทำให้อัตราการเติบโตอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
        ๑.๒ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้ท้องฟ้าแจ่มใส แม่น้ำสะอาด ที่ดินปลอดสารพิษดำเนินไปอย่างราบรื่น สภาพชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
        ๑.๓ โครงการกรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน และมณฑลเหอเป่ย ได้พัฒนาไปพร้อมกัน รวมทั้ง โครงการพัฒนาแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง โครงการเขตอ่าวกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า ล้วนเป็นโครงการระดับชาติที่ดำเนินไปได้ด้วยดี โดยขณะที่ได้ไปตรวจงานท้องถิ่น เห็นพืชผักสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเขียวขจี บริเวณท่าเรือของนครเสิ่นเจิ้นได้มีชีวิตชีวา ส่วนเขตจางเจียงมหานครเซี่ยไฮ้ก็ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง โดยสะพานเชื่อมฮ่องกง จูไห่และมาเก๊าทำให้สามเมืองติดต่อกันอย่างสะดวก

๒. ความสำเร็จของปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ได้แก่
        ๒.๑ การผลิตจากจีน นวัตกรรมจีน และการก่อสร้างจีน ต่างร่วมกันพัฒนาอย่างรวดเร็ว และทำให้โฉมหน้าจีนเปลี่ยนไป อาทิ การส่งยานสำรวจอวกาศฉางเอ๋อหมายเลข ๔ เรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ ๒ เครื่องบินสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกที่จีนผลิตลำแรกได้ทดลองการบินอย่างสำเร็จ ระบบนำทางเป่ยโต่วกำลังสร้างเครือข่ายให้ทั่วโลก เป็นต้น
        ๒.๒ งานแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมี ๑๒๕ อำเภอได้ออกจากรายชื่ออำเภอที่อยู่ในระดับความยากจน ประชากรจำนวน ๑๐ ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน และยารักษาโรคมะเร็ง ๑๗ ชนิดได้ลดราคาและจัดเข้าในระบบประกันสาธารณะสุข ทำให้ปัญหาความยากจนที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ ได้รับการแก้ไขในอีกระดับ 
        ๒.๓ การเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปีแห่งการดำเนินนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศสู่ภายนอก มีการปฏิรูปหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของพรรคและของรัฐอย่างเป็นระบบ และปรับเปลี่ยนถึงระดับโครงสร้าง มีการประกาศมาตรการการปฏิรูปที่สำคัญกว่า ๑๐๐ ข้อ ซึ่งประเทศจีนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติครั้งแรก และมีการเริ่มต้นก่อสร้างเขตนำร่องการค้าเสรีบนเกาะไห่หนาน ทั้งนี้ ทั่วโลกได้มองเห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการปฏิรูปและเปิดประเทศ รวมทั้งได้มองเห็นถึงความพยายามของจีนในการดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศต่อไป กระบวนการการปฏิรูปของจีนจะไม่มีวันหยุด ประตูที่เปิดสู่โลกภายนอกจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น
        ๒.๔ ปฏิบัติการช่วยคนต่างถิ่นลงทะเบียนเพื่อได้สำมะโนครัวในเมืองที่เข้าทำงาน ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้กว่า ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ คน สามารถหางานทำในเมือง เพื่อแก้ปัญหาการอาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะของกลุ่มคนยากจน ท้องที่ต่างๆ ได้สร้างบ้านพักใหม่เพื่อรองรับคนกลุ่มนี้เพิ่ม ๕,๘๐๐,๐๐๐ หลัง โดยพลเมืองฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันจำนวนมากได้รับใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในแผ่นดินใหญ่ของจีน และเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงขยายวงออกไป ครอบคลุมถึงฮ่องกงด้วย โดยระบบการคมนาคมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ประเทศจีนมีพลังแห่งการพัฒนาอย่างคึกคัก 
        ๒.๕ ขอยกย่องบุคคลที่เป็นแบบอย่างจำนวนหนึ่ง เช่น สหายหวัง จี้ฉาย ที่ได้เฝ้าประจำเกาะและป้องกันดินแดนของประเทศนานถึง ๓๒ ปี รวมทั้งสหายหวงฉุน ซ่ง ยั่วฉาย และเจียง ไคบิน ที่สละชีวิตอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องแพลต์ฟอร์มการทดลอง ตลอดจนวีรชนอื่น ๆ ที่เสียชีวิตเพื่อประเทศชาติและประชาชน 
        ๒.๖ ปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) จีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเชียโปอ๋าว รวมทั้งการประชุมสุดยอดขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่เมืองชิงเต่า และการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกาที่กรุงปักกิ่ง ตลอดจนกิจการด้านการต่างประเทศที่สำคัญ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางกับผู้นำของประเทศต่างๆ เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และเพิ่มพูนความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ทำให้วงเพื่อนของจีนขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. สำหรับในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ ๗๐ ปี อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งประชาชนจีนได้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง ต่อสู้ด้วยความยากลำบาก และได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์เป็นที่จับตามองของทั่วโลก รวมทั้งใช้จิตใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เพื่อผลักดันภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ ให้ก้าวหน้าไปทีละก้าว กล่าวคือ 
        ๓.๑ ปีนี้เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย ที่ทุกคนต้องต่อสู้ร่วมกัน ปฏิบัติตามมาตรการนโยบายลดภาษีให้เป็นรูปธรรม ให้วิสาหกิจทำงานโดยไม่มีภาระหนัก เคารพบุคลากรประเภทต่างๆ อย่างจริงใจ โดยปลุกเร้าพลังชีวิต การสร้างสรรค์ใหม่อย่างเต็มที่ รวมทั้งรับฟังเสียงจากผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายได้มีความกระตือรือร้น และมีอนาคตที่มองเห็นอย่างชัดเจน ต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ประชากรผู้ยากจนในชนบทกว่า ๑๐ ล้านคน พ้นจากสภาพความยากจนตามเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมาย ต้องเอาใจใส่ทหารปลดประจำการที่ได้สร้างคุณูปการเพื่อปกป้องประเทศชาติ ตลอดจนผู้ใช้แรงงานที่ยังทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร 
        ๓.๒ ขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงร้อยปี ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของจีนที่รักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของประเทศชาติ รวมทั้งความจริงใจและความหวังที่จะรักษาสันติภาพของโลก ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยจะผลักดันการร่วมกันพัฒนา “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”อย่างแข็งขัน ผลักดันการก่อสร้างประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขของมนุษยชาติต่อไป ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองงดงามมากยิ่งขึ้น

บทสรุป

ในปีที่ผ่านมาแม้จีนจะประสบผลสำเร็จอย่างมากก็ตาม ในปีนี้ จีนจะยังคงมุ่งรักษาทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชากรในชนบทหลุดพ้นจากความยากจน ในขณะที่มุ่งผลักดันโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) และสร้างประชาคมที่ร่วมกันพัฒนาเพื่อสันติภาพของโลกต่อไป
 

ประมวลโดย : พลตรีไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็ปไซต์
https://www.youtube.com/watch?v=1ycys3kyt4A

http://thai.cri.cn/20181231/44ec715a-2215-4674-4a56-47f2bf735108.html

http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/31/WS5c29f7f7a310d91214051d6d.html

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
ปฎิทิน
July 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ
 
 
จีนศึกษา