"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ) ที่หลากหลาย มีสาระ
และเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย 
สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท8/07/2021
ผู้เข้าชม1834527
แสดงหน้า2481326
เอกสารงานบรรยาย
เศรษฐกิจ
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก คมนาคม แจก
2กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
1กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
Megatrend in 21 th Century
Global Megatrend Economic Competition แจก
การบริหารความเสี่ยง กระทรวงพาณิชย์ KU แจก
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ปธก 21
Sea Power 21
สถานการณ์โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
เจรจาไกล่เกลี่ย กรมทางหลวง
Thailand 4.0 กับการพัฒนา กฝภ.
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
การเมือง
สงครามไซเบอร์
1ภูมิรัฐศาสตร์ กำลังอำนาจของชาติ เอกชัย
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มรฏ นครสวรรค์
สงคราม พันธมิตร
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย
การพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
การกำหนดขีดความสามารถทางทหาร
โครงสร้าง กระบวนการกำหนด ยุทธศาสตร์ทหาร
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
การบริหารความขัดแย้ง บยส แจก
สถานการณ์ความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชน
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2 อ่านประกอบ
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 1
สงครามและความรุนแรง มจร
สันติวิธี กับ ประชาธิปไตย
คุณสมบัติและจริยธรรม ของผู้ไกล่เกลี่ย
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สันติวิธีกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย
สงครามไซเบอร์
สันติวิธีกับสังคมอุดมศึกษา
7 policy recommendations for the Deep South/Patani
จินตภาพสังคมสันติสุข
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3
สงครามและความขัดแย้ง มจร แจก
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
การปรับปรุงระบบงานเพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กฤษฎีกา
การแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลกสู่สังคมไทย 4ส10 แจก
คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย
คุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล สกอ KU
การบริหารจัดการความขัดแย้ง กรมพัฒนาชุมชน
แนวคิดสันติวิธี หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศานายุคใหม่ สำนักจุฬา
หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน การประปานครหลวง
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
สภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การป้องกันและระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี กฤษฎีกา
คุณธรรมจริยธรรม KU แจก
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ แจก
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
พหุวัฒนธรรมกับกระบวนการสันติภาพ
การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ของสถานธนานุเคราะห์
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
คนดีของแผ่นดิน
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
Community transformation
พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
Megatrend แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ลพบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน
บทความ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พ.ค.๖๓ การแถลงข่าวของ นางหวา ชุนหยิง (华春莹Hua Chunying) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๓

อ่าน 403 | ตอบ 0

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พ.ค.๖๓ การแถลงข่าวของ นางหวา ชุนหยิง (华春莹Hua Chunying) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๓

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแถลงข่าวของ นางหวา ชุนหยิง (华春莹Hua Chunying) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๓ โดยตอบข้อซักถามของสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศกรณีแหล่งที่มาของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และกรณีที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปรียบเทียบสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ กับการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) และการโจมตีตึกเวิลด์เทรดนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
๑. กรณีแหล่งที่มาของไวรัส ซึ่งนางหวา ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ชี้แจงว่า
     ๑.๑ นักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าทั่วโลก รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของสหรัฐฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรค ได้กล่าวหลายครั้งว่า นี่เป็นปัญหาที่ควรพิจารณาจากวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริง ซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมา ได้มีรายงานจำนวนมากที่ค้นพบใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น หัวหน้านักระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขแห่งประเทศสวีเดน กล่าวว่า มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีผู้ป่วยโรคไวรัสนี้ในสวีเดนตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย.๖๒ นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเบลวิลล์ มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐฯ ก็ยอมรับว่าได้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เมื่อเดือน พ.ย.๖๒ รวมทั้งมีผู้ป่วยในมลรัฐฟลอริด้าของสหรัฐฯ ที่ได้รับการยืนยันเมื่อเดือน พ.ย.๖๒ จำนวน ๑๗๑ ราย ที่ไม่ได้เดินทางไปยังประเทศจีนก่อนหน้านั้น  
     ๑.๒ สำหรับห้องปฏิบัติการอู่ฮั่น P4 (Wuhan P4 laboratory) นั้น เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนและฝรั่งเศส โดยมีการออกแบบการก่อสร้างและการจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกลุ่มนักวิจัยก็ได้รับการฝึกฝนที่ห้องปฏิบัติการ P4 ในฝรั่งเศสและในสหรัฐฯ โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ก็ได้รับการทดสอบเป็นประจำทุกปีโดยบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการ P4 ที่สถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น (Wuhan Institute of Virology : WIV) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการ P4 หลายสิบแห่งทั่วโลก ที่ได้ดำเนินการด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ โดยเมื่อปีที่แล้ว มีนักวิชาการต่างชาติเข้าเยี่ยมชมมากกว่า ๗๐ คน นอกจากนี้ นาย Peter Daszak ประธาน EcoHealth Alliance และผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัส ซึ่งได้ร่วมมือกับสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น มาเป็นเวลา ๑๕ ปี ได้กล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๓ ว่าห้องปฏิบัติการอู่ฮั่นไม่มีไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดการระบาด
     ๑.๓ การที่มีผู้กล่าวโทษจีนเรื่องความล่าช้าและการปกปิดซึ่งนำไปสู่การแพร่ระบาดนั้น นิตยสาร Nature เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๖๓ ได้เผยแพร่ผลการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์จากประเทศจีน สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ว่า หากปราศจากการดำเนินการทางการแพทย์จากประเทศจีน จำนวนผู้ติดเชื้อจะมากกว่านี้ถึง ๖๗ เท่า นอกจากนี้ ข้อเขียนของ Jeffrey D. Sachs นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลและเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ได้วิจารณ์ว่าเป็นการเหตุผลไร้เหตุผลที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะตำหนิจีน ทั้งนี้ เนื่องจากนครอู่ฮั่นของจีนได้ถูกปิดตั้งแต่วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๓ และสหรัฐฯ ก็ยกเลิกการเดินทางไปยังประเทศจีนเมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๓  รวมทั้ง สหรัฐฯ ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศในวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ โดยมีผู้ป่วย ๑,๒๖๔ คน แต่เมื่อนครอู่ฮั่นของจีนได้เปิดอีกครั้งเมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๓ สหรัฐฯ กลับมีผู้ป่วยจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ คน ในขณะที่วันนี้จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันในสหรัฐฯ สูงถึง ๑.๒ ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตกว่า ๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ทำอะไรในช่วง ๑๐๐ วันดังกล่าว ทั้งๆ ที่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกได้มีคำเตือนไปทั่วโลก และทำไมบางประเทศถึงมีปฏิกิริยาตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่สหรัฐฯ ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้
     ๑.๔ หากจีนปกปิดสถานการณ์จริงแล้ว เหตุใดสถานกงสุลสหรัฐฯ ในนครอู่ฮั่นจึงได้ถอนตัวออกจากจีนก่อนที่ประเทศอื่นจะทำ และรายงานล่าสุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐฯ มีความชัดเจนว่า การส่งสัญญาณเงียบได้ทำให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสในสหรัฐฯ ช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค.๖๓ ซึ่งนั่นเป็นความผิดของจีนหรือไม่

๒. กรณีที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปรียบเทียบสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ กับการโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) และการโจมตีตึกเวิลด์เทรด ซึ่งนางหวา ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ชี้แจงว่า  
     ๒.๑ ถ้าการระบาดของโควิด-๑๙ เทียบเท่ากับการโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์และการโจมตีตึกเวิลด์เทรด ดังนั้น ศัตรูของสหรัฐฯ ที่เผชิญหน้าในครั้งนี้คือ ไวรัสโคโรนาตัวใหม่ และเป็นศัตรูของมนุษย์ทุกคน ซึ่งความพยายามร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่เท่านั้น จึงสามารถชนะสงครามระหว่างมนุษย์และไวรัสโคโรนา แต่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่บางคนในสหรัฐฯ กำลังทิ้งความผิดไปหมด ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดการระบาด จีนได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมที่ครอบคลุมที่สุดเข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยการแบ่งปันประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุม เพื่อดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขันในการจัดหายาต้านการแพร่ระบาดไปยังประเทศและองค์กรที่เกี่ยวข้องตามความสามารถ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศยกย่องมาตรการป้องกันและควบคุมที่มีประสิทธิภาพและทันเวลาของจีน  
     ๒.๒ สหรัฐฯ ทำอะไรในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑.๒ ล้านคน ปัจจุบัน สหรัฐฯ ในฐานะประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในด้านเทคโนโลยีการแพทย์ น่าจะทำได้ดีกว่านี้ นี่เป็นสิ่งที่ควรสะท้อนและเรียนรู้จากบทเรียน และไม่สายเกินไปที่จะแก้ไขวิธีการดังกล่าว โดยขอเน้นย้ำอีกครั้งถึงชีวิตของผู้คนที่ต้องมาก่อนผลประโยชน์ทางการเมือง

บทสรุป
 
นางหวา ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้กล่าวเน้นย้ำว่า เรากำลังเผชิญหน้ากับสงคราม เป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับไวรัส และระหว่างความจริงกับความเท็จ ดังนั้น การตำหนิผู้อื่นจะไม่สามารถแก้ปัญหาของตนเองและไม่สามารถนำชีวิตที่หายไปกลับคืนมา ขอแสดงความเสียใจอย่างแท้จริงกับผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สหรัฐฯ จะสามารถหยุดยั้งการระบาดได้โดยเร็วที่สุด โดยจีนพร้อมที่จะช่วยเหลือตามความสามารถ นอกจากนี้ ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักการเมืองชาวอเมริกันผู้ซึ่งแสดงออกด้วยการตำหนิ จะเปลี่ยนไปมุ่งเน้นการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคในสหรัฐฯ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตรอดได้มากขึ้น รวมทั้งมีการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนที่ดีขึ้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
ปฎิทิน
December 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ