"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ) ที่หลากหลาย มีสาระ
และเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย 
สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท25/05/2021
ผู้เข้าชม1613432
แสดงหน้า2228264
เอกสารงานบรรยาย
เศรษฐกิจ
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก คมนาคม แจก
2กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
1กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
Megatrend in 21 th Century
Global Megatrend Economic Competition แจก
การบริหารความเสี่ยง กระทรวงพาณิชย์ KU แจก
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ปธก 21
Sea Power 21
สถานการณ์โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
เจรจาไกล่เกลี่ย กรมทางหลวง
Thailand 4.0 กับการพัฒนา กฝภ.
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
การเมือง
สงครามไซเบอร์
1ภูมิรัฐศาสตร์ กำลังอำนาจของชาติ เอกชัย
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มรฏ นครสวรรค์
สงคราม พันธมิตร
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย
การพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
การกำหนดขีดความสามารถทางทหาร
โครงสร้าง กระบวนการกำหนด ยุทธศาสตร์ทหาร
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
สถานการณ์ความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชน
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2 อ่านประกอบ
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 1
สงครามและความรุนแรง มจร
สันติวิธี กับ ประชาธิปไตย
คุณสมบัติและจริยธรรม ของผู้ไกล่เกลี่ย
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สันติวิธีกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย
สงครามไซเบอร์
สันติวิธีกับสังคมอุดมศึกษา
7 policy recommendations for the Deep South/Patani
จินตภาพสังคมสันติสุข
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3
สงครามและความขัดแย้ง มจร แจก
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
การปรับปรุงระบบงานเพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กฤษฎีกา
การแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลกสู่สังคมไทย 4ส10 แจก
คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย
คุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล สกอ KU
การบริหารจัดการความขัดแย้ง กรมพัฒนาชุมชน
แนวคิดสันติวิธี หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศานายุคใหม่ สำนักจุฬา
หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน การประปานครหลวง
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
สภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การป้องกันและระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี กฤษฎีกา
คุณธรรมจริยธรรม KU แจก
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ แจก
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
พหุวัฒนธรรมกับกระบวนการสันติภาพ
การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ของสถานธนานุเคราะห์
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
คนดีของแผ่นดิน
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
Community transformation
พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
Megatrend แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ลพบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน
บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานกรรมาธิการทหารกลางของจีน ลงพื้นที่มณฑลซานซี(山西省 Shanxi Province) เพื่อตรวจงานการขจัดความยากจน ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พ.ค.๖๓

อ่าน 320 | ตอบ 1

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานกรรมาธิการทหารกลางของจีน ลงพื้นที่มณฑลซานซี(山西省 Shanxi Province) เพื่อตรวจงานการขจัดความยากจน ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พ.ค.๖๓

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานกรรมาธิการทหารกลางของจีน ลงพื้นที่มณฑลซานซี(山西省  Shanxi Province) เพื่อตรวจงานการขจัดความยากจน ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พ.ค.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๓  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินทางไปเมืองต้าถง (大同市  Datong City) ในมณฑลซานซี ซึ่งเป็นเมืองแห่งพลังงานถ่านหิน โดยข้อมูลเมื่อเดือน ก.พ.๖๓ พบว่า มณฑลซานซี ยังมีอำเภอที่ยากจนจำนวน ๕๘ แห่ง ที่ต้องเร่งทำให้พ้นจากภาวะยากจนภายในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) นี้ ซึ่งเป็นปีที่จีนตั้งเป้าหมายในการสร้างสังคมพอกินพอใช้ และพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศหลุดพ้นจากภาวะความยากจนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ กล่าวคือ  
     ๑.๑ ได้พูดคุยกับชาวบ้านในฟาร์มปลูกดอกไม้จีน หรือดอกเข็มทอง (有机黄花菜农场 Organic Daylily Farm) เขตหยุนโจว เมืองต้าถง (大同市云州区  Yunzhou District of Datong City) โดยกล่าวว่า ดอกไม้จีน (หรือดอกเข็มทอง) เป็นธุรกิจที่ดี ต้องอนุรักษ์และพัฒนาธุรกิจนี้ให้กลายเป็นหนทางสร้างฐานะให้แก่ประชาชน เนื่องจากเขตหยุนโจวเคยเป็นพื้นที่ยากจนที่สุดที่สามารถเป็นแบบอย่าง ชาวบ้านพยายามปลูกดอกไม้จีน (หรือดอกเข็มทอง) เพื่อหลุดพ้นจากความยากจน ปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกดอกไม้จีน (หรือดอกเข็มทอง) มากถึง ๑.๗ แสนหมู่ (1.7十万亩 โดย ๒.๔ หมู่ 亩ของจีนเท่ากับ ๑ ไร่ของไทย) คิดเป็นมูลค่าถึง ๗๐๐ ล้านหยวน ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวยากจนกว่า ๑๕,๐๐๐ ครอบครัว  
     ๑.๒ ได้พูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านใหม่ฟางเฉิง (坊城新村) เขตซีผิง เมืองต้าถง (大同市西坪区   Xiping District of Datong City) ซึ่งก่อนหน้านี้มีประชากรยากจนจำนวน ๗๗ ครอบครัว รวม ๑๕๘ คน จึงได้หันมาพัฒนาการปลูกดอกไม้จีน (หรือดอกเข็มทอง) การปลูกป่า และผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ โดยเมื่อปลายปีที่แล้ว ประชากรในหมู่บ้านดังกล่าวจึงได้หลุดพ้นจากความยากจน
     ๑.๓ ได้เดินทางไปถ้ำหินหยุนกัง (云冈石窟 Yungang Grottoes) เพื่อตรวจงานการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นมรดกโลกด้านประติมากรรมในสมัยศตวรรษที่ ๕ ซึ่งเป็นพุทธคูหา ๑ ใน ๓ แห่งของจีน เช่นเดียวกับพุทธคูหาโม่เกา เมืองตุนหวง และพุทธคูหาหลงเหมิน ในนครลั่วหยาง

๒. เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินทางไปนครไท่หยวน (太原城  Taiyuan City) ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลชานซี
     ๒.๑ ได้ไปเยี่ยมชมเขตสาธิตการปฏิรูปเศรษฐกิจและเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามของชาวบ้านในการแปลงและยกระดับทรัพยากรท้องถิ่นและอุตสาหกรรมการผลิต โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กระตุ้นให้มณฑลซานซีจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาว และมุ่งสู่เส้นทางใหม่เพื่อการเปลี่ยนเส้นทางสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงโดยเร็ว
     ๒.๒ ได้ไปเยี่ยมชมบริษัทเหล็กและเหล็กกล้าไท่หยวน ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมของจีน โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับองค์กร จึงหวังว่าองค์กรจะนำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง  
     ๒.๓ ได้ไปเยี่ยมชมแม่น้ำเฟิ๋นเหอ (汾河 Fenhe River) ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองของแม่น้ำเหลือง ที่ไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้สู่ลุ่มน้ำไท่หยวน ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำให้มีการปกป้องระบบนิเวศและการป้องกันมลพิษในแม่น้ำเฟิ๋นเหอ ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาและการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของนครไท่หยวนและมณฑลซานซีอีกด้วย

๓. ข้อสังเกต ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของโรคอีกครั้ง รวมทั้งกระตุ้นให้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมการผลิตและให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำมาตรการส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยเปรียบภูเขาสีเขียวเทียบเท่ากับภูเขาทองคำ ซึ่งมาจากคมวาทะของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ว่า 绿水青山就是金山银山  (ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญของความคิดอารยธรรมนิเวศวิทยาในแนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่ ที่ถูกบันทึกไว้ในรายงานของสภาประชาชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๐) อันเป็นแนวคิดในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้ยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการคุ้มครองระบบนิเวศในลุ่มแม่น้ำเหลืองในการต่อสู้กับปัญหามลพิษ รวมทั้งการใช้ความพยายามในการปรับปรุงนโยบายสนับสนุนการผลิตข้าวเพื่อผลักดันการปฏิรูปด้านอุปทานการเกษตร การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบท การปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนและการประกันการจ้างงาน ตลอดจนการติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเหล่านั้นกลับไปสู่ความยากจนอีก    

บทสรุป

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวคำปราศรัยในขณะตรวจงานในพื้นที่มณฑลซานซี โดยเน้นย้ำให้ใช้ความพยายามเพื่อเอาชนะผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ รวมทั้งก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขจัดความยากจน และการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองระดับปานกลางในทุกๆ ด้านให้สมบูรณ์ ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนแนวคิดลัทธิสังคมนิยมสำหรับยุคใหม่ตามแนวทางอัตลักษณ์ของจีน  

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2020/05/13/ARTI1589326196317103.shtml

https://www.chinadailyasia.com/article/130171

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7361761

https://news.cgtn.com/news/2020-05-12/Xi-inspects-Shanxi-s-capital-city-Taiyuan-QqUkYFi5a0/index.html

http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/11/c_139048229.htm

http://english.www.gov.cn/news/topnews/202005/12/content_WS5eb9ff07c6d0b3f0e949774e.html

http://thai.cri.cn/20200512/4677e2d4-f500-f302-8bbc-9c6fdd885b85.html

http://thai.cri.cn/20200512/885e2288-627a-f04c-5f6f-b7b11e271de5.html

http://thai.cri.cn/20200512/4e9ff936-2d79-9748-4b55-776ad975766d.html

https://news.cgtn.com/news/2020-05-11/President-Xi-inspects-north-China-s-Shanxi-Province-QpyZ3cVtwQ/index.html

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

yanmaneee
 
yanmaneee [103.80.27.xxx] เมื่อ 30/04/2021 14:30
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
ปฎิทิน
June 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ