"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ) ที่หลากหลาย มีสาระ
และเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย 
สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท8/07/2021
ผู้เข้าชม1823690
แสดงหน้า2469536
เอกสารงานบรรยาย
เศรษฐกิจ
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก คมนาคม แจก
2กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
1กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
Megatrend in 21 th Century
Global Megatrend Economic Competition แจก
การบริหารความเสี่ยง กระทรวงพาณิชย์ KU แจก
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ปธก 21
Sea Power 21
สถานการณ์โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
เจรจาไกล่เกลี่ย กรมทางหลวง
Thailand 4.0 กับการพัฒนา กฝภ.
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
การเมือง
สงครามไซเบอร์
1ภูมิรัฐศาสตร์ กำลังอำนาจของชาติ เอกชัย
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มรฏ นครสวรรค์
สงคราม พันธมิตร
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย
การพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
การกำหนดขีดความสามารถทางทหาร
โครงสร้าง กระบวนการกำหนด ยุทธศาสตร์ทหาร
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
การบริหารความขัดแย้ง บยส แจก
สถานการณ์ความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชน
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2 อ่านประกอบ
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 1
สงครามและความรุนแรง มจร
สันติวิธี กับ ประชาธิปไตย
คุณสมบัติและจริยธรรม ของผู้ไกล่เกลี่ย
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สันติวิธีกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย
สงครามไซเบอร์
สันติวิธีกับสังคมอุดมศึกษา
7 policy recommendations for the Deep South/Patani
จินตภาพสังคมสันติสุข
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3
สงครามและความขัดแย้ง มจร แจก
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
การปรับปรุงระบบงานเพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กฤษฎีกา
การแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลกสู่สังคมไทย 4ส10 แจก
คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย
คุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล สกอ KU
การบริหารจัดการความขัดแย้ง กรมพัฒนาชุมชน
แนวคิดสันติวิธี หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศานายุคใหม่ สำนักจุฬา
หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน การประปานครหลวง
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
สภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การป้องกันและระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี กฤษฎีกา
คุณธรรมจริยธรรม KU แจก
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ แจก
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
พหุวัฒนธรรมกับกระบวนการสันติภาพ
การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ของสถานธนานุเคราะห์
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
คนดีของแผ่นดิน
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
Community transformation
พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
Megatrend แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ลพบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน
บทความ
เจ้าเป็นไผ (เข้าชม 3758 ครั้ง)

เจ้าเป็นไผ

                ตั้งแต่มีตัวตนมา  เป็นคนค้นหาชีวิตมาตลอด  เมื่อเล็กมีสองแกละท่าทางมันจะดื้อ  ในชีวิตชอบฝันแบบสดๆ  เห็นอะไรก็อยากไปหมด  ยากจนน่ะของแน่แต่ไม่ท้อชีวิต  สมัยเรียนมัธยมมีฉายาจากเพื่อนๆว่า'ไอ้กระหรี่' ไม่ได้ขายตัวขายตูดอย่างใดดอก  แต่แอบเอากระหรี่ป๊าบไปขายในโรงเรียน 

                ได้ลิขิตจากพ่อในความซื่อและความตรง  แถมฝากความอดทนมาด้วย  เพิ่งมาพบตัวตนว่าพ่อให้ฐานชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่เกิด   เกิดแถวดอนเมืองถิ่นคนสีเทา  ชีวิตก็เลยเป็นสีเทา  ไม่ขาวและไม่ดำ  เดินสายกลางแบบพอประมาณ  เวลาเรียนก็พอประมาณ(สำหรับคะแนน)  จึงทำให้ได้แต่เกียรติ  ไม่มีนิยมเลย  เรียนแบบโง่ๆมาตลอด  ใครๆก็อยากสอนเพราะมันโง่จริงๆ  สอนอะไรก็สอนได้หมดพ่อให้มาแต่กะโหลกสมองไปหาเอง  จึงรับปัญญามาได้เยอะ โตมาหน่อยหนอยอยากเบ่งเดินเกร็งกล้าม  พยายามเร่งๆหาปัญญา  เห็นคนแต่งเครื่องแบบเท่ห์ๆเดินผ่านไปมาน้ำหูน้ำลายไหล  เพราะความโง่แท้ๆ  สอบแ(ม่)งสามปีถึงได้  โดนเขาซ่อมเขาซ้อม  เข่นฆ่าแทบอสัญ    

                จบมาคิดว่าแน่ไม่แพ้หนุ่มหล่อ  ว่าจะหลอกล่อสาวเหนือเผื่อเป็นเมีย  ถามว่าจะไปอยู่ใส  ยกมือเลือกเจียงใหม่เลย ป้าดโท่อยู่ได้ อาทิตย์เดียวเปิ้นส่งอ้ายไป๋ดอยเจียงคำสานี่  อยู่มันแถวดอยทั้ง  เทือกเขา ลำเนาไพร  แหมมีสายน้ำ ได้พบชีวิตชาวเขา  ชาวดอยและสาวโรงบ่ม  แหมที่เจียงใหม่ก็มีสาวน้อยลูกผู้ใหญ่นายโต  เปิ้นมาส่งปิ่นโตให้โตย  ทำไงดีเลือก บ่ ถูก  หนีละบ้ะ  กลับบ้านเก่าที่เมืองกรุงสาวเครือฟ้งเครือฟ้า บ่  เอาแล้ว

                มาแต่งงานกับสาวใหญ่ (อ้วน) เดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่หนักเข้าไปอีก  ถามพ่อครูบาได้หันมาแล้ว  มีลูกมาสามตน  สั่งๆสอนๆว่าเอ็งไม่ต้องเรียนเก่ง  เอาให้เหนือพ่อจี๊ดเดียวไม่ให้พ่ออายนัก  แต่เอ็งต้องอยู่ในสังคมแบบไทยๆให้ได้  ไม่เอาเปรียบไผ  ไม่โกงไม่กินของคนอื่น(เว้นข้าวปลาอาหาร)  ลูกๆก็ได้ดีตามอัตตภาพ  ครอบครัวเราอยู่แบบอบอุ่น  กระตุ้นให้ต้องระวังตัวกันตลอด  พ่อ  แม่  ลูกอีกสาม  ใครเผลอถูกงับทันที  ทำให้ชีวิตในบ้านตื่นเต้นดี  ไปไหนก็ใช้ผิวปากเปรี๊ยว  หันกันขวับแม่ลูกจะเข้าที่ตั้งปรกติทันทีจนเป็นที่รู้กัน 

                เล่าเรื่องแม่พันธุ์ของผม  เนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่แท้ๆ  ไม่สมได้ยังไง  เราเป็นครอบครัวใหญ่ทั้งคู่แม่เขามีลูกหนึ่งโขลง  เก้าชีวิตเลขฮิตซะด้วย  ชายหกหญิงสามตายซะหนึ่งเหลือสอง  รวมเป็นแปด  แบบเดียวกันเลย  แม่เราก็มีแปดต้นทุนเดิมก็เก้ามรณาไปหนึ่งสาวเหลือสองสาว  แถมมีชายอีกหก  งกลูกทั้งคู่  หันมาดูพ่อดันชื่อเหมือนกันอีว่า'ชิต'รู้แล้วใครๆอย่าล้อนะโกรธจริงๆด้วย 

 จุดยืนเจ้าอยู่ตรงไหน       

                ยืนอยู่ระหว่างคนกับหมา  เพราะที่บ้านมีครูหมาๆ คอยสอนชีวิต มีทั้งขี้อิจฉาริษยา  เอาใจเจ้านายทั้งออดทั้งอ้อน  ทั้งตาแหกแตกตื่นยามมีพลุ บางตัวกร่างทั้งวันขวางโลกมันซะอย่างงั้น แถมมีหมาบ้าน้ำอีกแก้ผ้าโดดน้ำทั้งวันทั้งคืน วันพีชทูพีชก็ไม่ใส่ ตัวใหญ่หลงมาเขาว่าเป็นหมาดาราตกอับเจ้าของกลับคานาดาเลยเอามาเลี้ยงวันๆ เอาแต่กร่าง

                               

อยู่กันห้าคนกับห้าตัว  แต่ที่แน่นอนยืนอยู่บนสองขาตัวเอง  บางเวลาก็ยืนสี่ขา(รวมขาเมียด้วย  ฮิฮิ)  ชีวิตไม่ยืนบนบ่าใคร  ช่วยตัวเองซะส่วนใหญ่เพราะไม่มีใครช่วย 

มีกรรมมาก  แต่ใช้กรรมเป็นโอกาสจึงไม่ย่อท้อต่อชีวิต  ทำให้มีกำลังใจสู้  เกิดวิกฤตในชีวิตครั้งใด  ถือเป็นโอกาส  ชีวิตไม่ค่อยมีทุกข์  นอนก็ไม่ฝันทั้งๆที่อยากถูกหวย  ไม่เคยทะเลาะกับใครยกเว้นเมีย  คิดแล้วละเหี่ยใจ   

ความเป็นตู้เหล็ก (ตรงๆ )ไปไหนก็ลำบากคนอื่น  โดยเฉพาะเมียขับรถให้นั่งจะให้ปีบแตรซะทุกที  จะให้บีบแต่ที่บ้าน  ทีนอกบ้านไม่ให้บีบ  แถมเจอไฟส้มให้เหยียบคันเร่งซะอีกแน่ะ  เขาบอกว่าปวงไทยนั้นนิยมกัน  ไอ้เรามันเถรตรง  แถมไม่ชอบตามคำสั่ง  ในชีวิตมันมีคุณอำนาจมามากแล้ว  เลยบอกเมียไปว่าถ้าน้องรีบๆ  พี่อนุญาติให้เดินข้ามแยกไฟไปก่อน  แล้วพี่จะจรไปรับเมื่อไฟเขียว  แหมท่านครูบาดอกนี้ชงัดนัก  ปักกลางอกเลยนั่งนิ่งตัวแข็งทื่อถึงบ้านเลย  จนบัดนี้ก็ไม่พูดออกความเห็นอีกเลย  อย่างงี้เรียกว่าทฤษฎีใหม่ใหมเนี่ยคุณครู 

เจ้ากำลังจะไปไหน            

                     มาจนป่านนี้ไม่รู้ว่าไปไหนก็ใช่ที่  มันมามีไฟในวัยแก่มีเรียนที่ไหนเรียนหมดทั้งไทยทั้งฝรั่ง ทั้งมินิ  ทั้งตรี  ทั้งโทตอง(สามใบ)ไม่รู้จะเรียนมันไปทำไมดูพ่อครูบายังไม่สน  แถมคนอย่างเราเขลากว่าครูบาเยอะ  ที่เขาเรียกว่าเก่งแต่เรื่องโง่ๆไง  รบก็ทำมาแล้วจรอยู่แถวๆบ้านครูบา  โชคดีที่ไม่เจอท่านบางทราย  ได้แต่ไปปกป้องถิ่นพ่อครูบา  เพราะเขมรมาเผาเมืองบ้านกรวดเลยหวดเข้าให้  บุญจะได้อยู่กับครูบา  มาอยู่บุรีรัมย์ซะหลายปี           

ตานี้จากรบมา  บุ๋น  จากบุ๋น เป็นมาหมดที่ตะหานเขาอยากเป็นยกเว้น ผบ.ทบ. เป็นแล้วคงไม่สุข  มีแต่ทุกข์เลยไม่เอา  มาสุขที่สุดตอนเป็นอาจารย์สอนความรู้  อะไรๆก็สอนได้ที่ใจอยากสอนไม่ลำบากเลย  แต่คนฟังไม่รู้นะคงลำบาก  สอนมันหมดตั้งแต่ยุทธศาสตร์  ยุทธการ  ยุทธวิธี  การจัดการสารพัดจัด  ทุกชนิดจนจำไม่ได้แทบทุกมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯปริมณฑล  แถมต่างจังหวัด  ที่ปลื้มสุดๆมีทั้ง รมต. ปลัดกระทรวงสักสิบปลัด  ผู้ว่าสักสี่สิบผู้ว่า   อธิบดีต่างๆผ่านตามามากมาย  ก็คงเอาดีแบบนี้แน่   

                   สุดท้ายเขาให้เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ต่อมาแถมยศพลโทให้ซะอีกแน่ะ  เลยค้อน  ชิงลาออกก่อนหมดอายุขัย  เขาบอกทนไม่ได้จะให้พลเอกอีก  ดีใจ  ฮิฮิ  เลยไปรับจ้างสถาบันพระปกเกล้า  จัดตั้งวิทยาลัยใหม่ให้คนเลิกทะเลาะกัน  จะทำได้ใหมนี่  เพราะมันเป็นภูมิปัญญาไทยที่ใคร่หาแต่เรื่องกวนๆชวนทะเลาะ  นัยว่าทำให้เลือดสูบฉีดดี  มีใครสนใจเตรียมไว้จะให้เรียน 

เจ้าต้องการอะไร

                    ยังมีหน้ามาต้องการโน่นต้องการนี่อีกหรือ  เมียก็มีแล้ว  ลูกก็มีแล้ว  ความโง่ก็มีแล้ว  นึกไม่ออกจริงๆ  ไหว้พระก็ไม่ขออะไรให้ตัว  ขอเพียงให้ประเทศอยู่รอดปลอดภัย  เพื่อไทยๆอย่างเราจะได้สุข     

ถ้าขอเราสุขแล้วประเทศเราจะทุกข์ขนาดไหน  เพราะพวกพาชาติบรรลัยมีเยอะแล้ว  จะว่าไม่ต้องการอะไรกลัวจะให้ไปอยู่ป่าอีก  ตอนนี้ที่มีการบรรยายหรือคุยกับใครต้องระวังตัวมาก  บรรยายให้เด็กวัยรุ่นฟังครั้งหนึ่งพี่แกบอกว่าฟังอาจารย์แล้วอยากบวชจัง  เด็กมันแดกอาจารย์หรือเปล่าเนี่ย  แถมคนดีในยุโรปอยากให้ไปบวชเป็นเจ้าอาวาสซะอีกแน่ะ  เพราะคุณชี ทั้งหลายคอยอยู่เยอะ  เอาเป็นว่าชีวิตพอแล้ว  แต่เงินเดือนยังขออยู่นะจ๊ะเจ้านาย  ฮิฮิ 

เจ้าจะทำอะไร           

                    บอกหน่อยได้ไหม  บอกได้จ้ะ  จะทำคนให้เป็นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณ  มีตัวตน  มีทั้งกะโหลกและสมองไปด้วยกัน  เพราะเดินผ่านๆมา  เห็นคนมีแต่กะโหลกอย่างเดียวก็มาก  หรือเดินมาลืมเอาสมองมาจากบ้านก็มี  เราต้องสร้างคุณค่าให้คน

ค้นหาบทความ
ปฎิทิน
November 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ